Volume: 8 Issue: 3, 5/29/23

Year: 2023

Family Practice and Palliative Care (FPPC) is a peer-reviewed, open-access, current periodical journal publishing five times annually, free of processing and publishing charges. However, a submission fee that is not subject to acceptance or rejection is requested after checking the relevance of the manuscript to the journal's scope.

FPPC is an indexed journal in both national (Tr-Dizin/Ulakbim) and international (DOAJ and Index Copernicus). The journal accepts articles both in Turkish and in English, but after acceptance, only publishes in English on any subject that can contribute to a family physician's multidisciplinary and biopsychosocial approach. Submissions for all medical sciences (internal, surgical, basic, etc.) will be included in the journal if it aims for these purposes.

FPPC also encourages authors who have an interest in palliative care, as the journal has a special scope for the development of palliative care in family medicine. The journal's mission is to add value to manuscripts through respectful, empathic communication and self-sacrificing, constructive editorials in loyalty to international scientific standards. Besides, the journal has a vision that includes contributing to scientific publishing, science, family practice, and palliative care.

Editorial Process and Peer Review

In the Pre-Control phase (15 days), all articles are subject to plagiarism and in compliance with writing rules. If plagiarism is identified, the COPE guidelines on plagiarism will be followed. Revision is required for compliance with writing rules.

If it passes the pre-control phase, the manuscripts are evaluated by at least two peer-review (45 days). Minor and / or Major Revisions are issued with a Reject or Acceptance Decision.

If your article is accepted for publishing (30 days), the data passes through editorial revisions that will increase clarity and intelligibility without being modified. The editorial and scientific content of the journal and full responsibility for the publication time of this content belong to the editorial office.

It is mandatory for the researcher to keep the data of each research published for 5 years. According to the rules of our publication policy and the international publishing organizations we are involved in, we will be able to ask the authors of the data and analysis programs of some articles from time to time.

The reviewer forms of the articles rejected by peer-review are notified to the responsible author. Open access to reviewer forms of articles can be provided.

edprocess2.png

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

All authors must complete and upload the files below as part of the submission process.

 1. Author Contribution and Order of Authors
 2. ICMJE Form
 3. Cover File
 4. Full Text (without author names)-Research Article
 5. Full Text (without author names)-Review Article
 6. Full Text (without author names)-Case Report
 7. Ethical Approval

General Format

 The standard structure of the body of research articles must be in order and with that titles as below. (without item numbering)
o Bir araştırma makalesinin gövdesi aşağıdaki başlıklar ve sırayla olmalıdır. (madde numaralandırmaları kullanılmadan)

1. English title
2. English (ABSTRACT): 300-600 words (instead of title and keywords)
        a. Introduction:
        b. Methods:
        c. Results:
        d. Conclusions:
        e. Keywords: Must be three to five keywords and checked with https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand
3. Turkish title
4. Turkish abstract (ÖZ): 300-600 kelime (başlık ve anahtar kelimeler hariç)
        a. Giriş:
        b. Yöntem:
        c. Bulgular:
        d. Sonuç:
        e. Anahtar kelimeler:
5. Keypoints: Key Results: 2-4 items derived from your research; each one should be a single sentence.
     (Anahtar Sonuçlar: 2-4 adet, araştırmanızla elde edilmiş, her biri tek cümle olmalıdır)
        a. …
        b. …
6. Introduction (Giriş)
7. Methods (Yöntem)
8. Ethical approval, informed consent and permissions
        a. Ethics Committee title, date, and the number
        b. Informed consent
        c. Permissions
9. Statistical analysis
10. Results (Bulgular)
        a. Tables and figures
11. Discussion (Tartışma)
12. Limitations (Kısıtlılıklar)
13. Conclusion (Sonuç)
        a. recommendations for future research
14. Conflict of interest: Write whether there is a conflict of interest and attach the following author contribution table
    (Çıkar çatışması olup olmadığını yazınız ve aşağıdaki yazar katkı tablosunu ekleyiniz)

Author Contributions
Author Initials
SCD 
Study Conception and Design
 BY, TOK, EP, EO, YHE
AD 
Acquisition of Data
BY, TOK, EO
AID 
Analysis and Interpretation of Data
BY, EP
DM 
Drafting of Manuscript
BY, TOK, EO, YHE
CR 
Critical Revision
BY, EP, YHE

15. Financial support (Finansal destek): Finansal destek alıp almadığınızı beyan ediniz

16. Acknowledgments (Teşekkür)
17. Prior publication: It should be reported that it was not presented as a paper or published in another journal beforehand, or if a paper was made, the congress name, year, city, country information should be given.
    (Öncesinde bildiri olarak sunulmadığı veya başka dergide yayınlanmadığı bildirilmeli veya bildiri yapıldıysa kongre adı, yıl, şehir, ülke bilgisi verilmelidir.)
18. References: References should be numbered with the list button on the Word menu.
    (Kaynaklar, Word menüsünde yer alan sıralama butonuyla numaralandırılmalıdır)
 1. Kaynak numaralandırılmasında WORD’ün kendi numaralandırması ve yazım stili kullanılmalıdır. Referans programının kendi stil ve numaralandırmasıyla doğruca göndermeyiniz. (Aksi takdirde mizanpajda düzeltilemiyor)
 2. Kaynak yazımında italik-kalın-Türkçe karakter olmamalı (Özellikle yazarlarda). Özel kelime ve kısaltmalar hariç büyük harf kullanılmamalı. IgM, Vitamin D ya da Turkish doğru örneklerdir. Başka bir yanlış örnek: Risk Factors Associated With Disease Severity And Length Of Hospital Stay İn Covıd-19 Patients (Özel kelimeler hariç tümü küçük harf olmalıdır)
 3. Yazar adları 6 yazara kadar yazılmalı, yazar soyisim ve isimleri arasında sadece boşluk olmalı, nokta olmamalı, daha çok yazar var ise 7. yerine et al yazılarak sonlandırılmalıdır. Örn. Cagdas IO, Gulnur IC, Sirin A, Sennur U, Adiyaman F, Soyisim A, et al.
 4. Yazar adlarında Türkçe karakterler İngilizce karakterlere uyarlanmalıdır (İ>I, ü->u, ş->s, ç->c, ö>o gibi)
 5. Makale başlıkları İngilizce olmalı, eğer içeriği tamamen İngilizce değil ise bu başlık [köşeli parantez] içine alınmalı ve yanına parantez içinde hangi dilde ise örneğin Türkçe ise (in Turkish) yazılmalıdır. Örn. [Parents’ attitudes and behaviors related with feverish children] (in Turkish)
 6. Dergi adlarının İngilizcesi ve kısa adı yazılmalıdır. Ör. Fam Palliat Care gibi, aralarında nokta olmadan. Online arama sitesini kullanınız: https://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations
 7. Kaynaklar Yıl;Cilt(Sayı):Sayfa aralığı şeklinde olmalı. Örn. 2019;1(2):1025-9 (son sayfa kısaltılmalı 1029 yerine 9, 1034 yerine 34 gibi) (parantez içindeki yayınlandığı sayı numarası sıklıkla atlanmaktadır)
 8. Kaynağın yazımını takiben, DOI adresinin TIKLANABİLİR linki olmalıdır. DOI olmaması şartıyla PUBMED adresinin yine tıklanabilir linki kabul edilebilir. (Link tıklanamıyor ise geçersizdir)
  Örn. Soc Sci Med 2008;66(2):1828-40. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.025
  DOI yoksa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27882020 (sadece biri yazılır)
 9. Kaynak bir dergi değil de bir web sayfası ise (dergi ise 8. maddeye uymalı) tanımlayıcı bilgilerin sonuna Available at: https://www.ajol.info/index.php/sajs/article/view/106818/96733 (Access Date: March 18, 2019) yazılmalıdır
 10. Kaynakların https://doi.crossref.org/simpleTextQuery adresinden taranarak varsa tümünün DOI’si bulunmalı ve teyit edilmeli, ayrıca tüm referansların en az %70’inin DOI numaralı referans olmasının sağlanması
 11. Tez ve sözlü/poster bildiriler, baskı öncesi makaleler (Pre-prints) güncel(son 3 yılda) ve bir bulguyu ilk ortaya koymadığı takdirde referans alınmaması
 12. İndekslerden düşmemek ve diğer yazarların da hakkını korumak için HARFİ HARFİNE revizyonda katı olduğumuzu anlayışla karşılamanızı rica ederiz. Bu kural daha sonra sizin de emeğinizi koruyacaktır.The manuscripts should be typed in a Microsoft Word™ and DOCX file (version 7.0 and more), 1.15-spaced with  1.27 cm margins on each side and 9-point type Times New Roman font. "System International" (SI) units should be used. Tables and graphics should be referred in the text. The abbreviations (should be written briefly in the first place they appear and then be explained in paranthesis) could be used in the abstracts and in the text.

Methods section should be described briefly, including the statistical analyses used. While expressing the results, percentages and means in decimals should de given as 2 digits after the point (112.20 or 112.21 instead of 112.2). P, t, and Z values are exceptional and should be given as 3 digits after the point (p<0.001 instead of p<0.05).

If the work has been presented in a scientific meeting before, the name, date and place of the meeting should be supplied.

Please submit, with the manuscript, the names, addresses and e-mail addresses of two potential referees. Note that the editor retains the sole right to decide whether or not the suggested reviewers are used.

The first page should include the titles in Turkish and English, the category of the manuscript names of the institutions, name, address, telephone, fax number and mail address of the corresponding author.

Following the abstract sections of the scientific articles in Turkish and English, at least 3 key words should be given in the appropriate language in that format of  Index Medicus "Medical Subject Headings" . Key words in Turkish should be the exact translation of MESH terms and chosen among ‘’Turkey Scientific Terms’’, for that reason, the authors should use http://www.bilimterimleri.com and http://www.nim.nih.gov/mesh/mbrowser.html.

Main text should not exceed 3000 words (excluding abstract, references, tables, and figures), and 30 references.   

Reviews

In review articles, written upon invitation, new progress on the subject should be handled together with the author’s experiences. Non-structured, brief, explanatory Turkish and English abstracts not more than 400 words should take place. Review articles must not exceed 5000 words for the main text (excluding abstract, references, tables, and figure legends). Number of the authors should not exceed 5 and number of references should not exceed 60.

Case Reports

The abstract should be brief, descriptive, and should not exceed 600 words.

Case reports should contains these sections;

 • Titles in Turkish and English
 • Abstracts in Turkish and English (why the case has been proposed for publication should be declared clearly),
 • Key words in Turkish and English,
 • Introduction 
 • Case Presentation (Tables, figures),
 • Discussion,
 • Conclusion,
 • Keywords,
 • References.

Case reports must not exceed 1200 words (excluding references, tables, and figure legends). Case reports can be signed by no more than 5 authors and can have no more than 10 references and 5 figures or tables.

Letters to the Editor

Letters to the Editor must not exceed 500 words (excluding references). An abtract is not required with this type of manuscripts. A letter can be signed by no more than 4 authors and can have no more than 5 references and 1 figure or table.

References

For reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.

References should be numbered in the order they appear in the text and should be given at the end of the sentences, and before full stop [1].

All authors should be listed if the number is six or fewer, otherwise list the first six and then add et al.

If online references are to be used do not forget to give date of access in parantheses.

Journal abbreviations should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus.

For journal articles, the citation should be as follows; surnames, initials of the author names, title of the article, name of the journal, year, volume, number and inlusive pages. Please use the abbreviation for the journal names, you may use the full name if the abbreviation form does not exist.

As an option, if a journal carries continuous pagination throughout a volume (as many medical journals do) the month and issue number may be omitted.

Examples for both situations;

Berg AO, Allan DJ, Homer JC, Johnson MS, Klein DJ, Lieu AT, et al. Preventive Services Task Force: Screening for depression: Recommendations and rationale. Ann Intern Med. 2002;136(10):760-4.

Korytina G, Kochetova O, Akhmadishina L, Viktorova E, Victorova T. Polymorphisms of cytochrome P450 genes in three ethnic groups from Russia. Balkan Med J. 2012;29:252-60.

Citation from a book should be as follows;

Tos M. Cartilage tympanoplasty. 1st ed. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag; 2009.

Citation from a book which has a single author and editor should be as follows;

Neinstein LS. The office visit, interview techniques, and recommendations to parents. In: Neinstein LS (ed). Adolescent Health Care. A practical guide. 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins; 1996:46-60.

Citation from a book which has authors and editors more than one, should contain notably the author names of the chapter;

Schulz JE, Parran T Jr: Principles of identification and intervention. In:Principles of Addicton Medicine, Graham AW. Shultz TK (eds). American Society of Addiction Medicine, 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins; 1998:1-10.

If the editors are the authors of a chapter within the book;

Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In: Headache. First ed., New York: Springer-Verlag;1988:45-67.

For references from phD thesis;

Kılıç C. General Health Survey: A Study of Reliability and Validity. phD Thesis, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Psychiatrics, Ankara; 1992.

For references from an internet site; name of the site, URL address, names of authors if present and date of access should be given in detail.

Giving DOI;

Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practice in Germany: Result of National Survey. Evid Based Complement Alternat Med 2011 doi: http://dx.doi.org/10.22391/fppc.396057 or PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27882020

Ethical Principles

Research and publication ethics must be complied with in the articles to be submitted. The responsibility of the manuscripts belongs to the authors.

The scientific papers to be submitted to our journal should comply with the current recommendations of the World Health Editorial Board (ICMJE) and the standards of the Publication Ethics Committee (COPE). Submitted articles must be unpublished and not under review in any other setting.

Ethical committees' approval for experimental, clinical and drug research according to the ethical standards of the Helsinki Declaration and the informed consent of the participants should be taken and detailed in the Methods section of the article. In animal studies, it should be stated that the study was carried out in accordance with the principles of the Guidance on the Use and Care of Laboratory Animals and the ethics committee approval was obtained from the relevant institution.

It is mandatory to upload the Copyrights Transfer Form, Ethics Committee Form and ICMJE Form files at the application stage. Retrospective studies are also included in this rule.

In case of plagiarism, COPE directives are followed.

Conflict of Interest

Authors should declare that there is no conflict of interest and also, if there is any, the status for their financial support should be clear in the copyright transfer form and at the end of the article.

Authorship Rights Policy

The authors should indicate their contributions to the manuscript in the copyright transfer form, and declare at least three contributions in order to have authorship rights.

Open Access Policy

FPPC has adopted the “open access policy” by considering the principle increasing the global exchange of the knowledge that generates useful results for humanity. FPPC is an "open access" journal the content of which is available to all users freely. Users can read the articles in full text, download, print out and link to articles citing the journal without taking permission from the publisher or the author(s).


Copyright Transfer Policy

The copyright to this article is transferred to FPPC effective if and when the article is accepted for publication. The author warrants that his/her contribution is original and that he/she has full power to make this grant. The author signs for and accepts responsibility for releasing this material on behalf of any and all co‐authors. The copyright transfer covers the exclusive right and license to reproduce, publish, distribute and archive the article in all forms and media of expression now known or developed in the future, including reprints, translations, photographic reproductions, microform, electronic form (offline, online) or any other reproductions of similar nature.

An author may self‐archive an author‐created version of his/her article on his/her own website and or in his/her institutional repository. He/she may also deposit this version on his/her funder’s or funder’s designated repository at the funder’s request or as a result of a legal obligation. The author may only post his/her version provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on FPPC’s website. The link must be accompanied by the following text: “The final publication is available at www.fppc.com.tr”.

The author retains the right to use his/her article for his/her further scientific career by including the final published journal article in other publications such as dissertations and postdoctoral qualifications provided acknowledgement is given to the original source of publication.

The author is requested to use the appropriate DOI for the article. Articles disseminated via www.fppc.com.tr are indexed, abstracted and referenced by many abstracting and
information services, bibliographic networks, subscription agencies, library networks, and consortia.

After submission of the agreement signed by the corresponding author, changes of authorship or in the order of the authors listed will not be accepted by FPPC.

Conditions for Use

Family Practice and Palliative Care is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK) at http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2458-8865/. A pdf version of the articles published in the journal may be used in accordance with the SHERPA / RoMEO policy (See the full details of the license).

This means you may;

 • copy, distribute and display our content,

But you must;

 • acknowledge the source and author,
 • not use it for commercial purposes,
 • not alter, transform, or build upon the content.

Advertising Policy


Advertisements new to the FPPC require approvement. Neither advertisers nor their agents may collect any personal information from any user viewing the FPPC Web site except with the user’s knowledge and permission and only after giving the user substantive information about the uses to which the information will be put. Similarly, cookies, applets and other such files are prohibited if those files transmit any personally identifiable information to the advertisers or agencies without the user’s knowledge and permission. The full rules for any market research or promotion associated with an advertisement must be displayed in the ad or available via a prominent link.


Plagiarism Policy

Definition (COPE): Plagiarism ranges from the unreferenced use of others’ published and unpublished ideas, including research grant applications to submission under “new” authorship of a complete paper, sometimes in a different language. It may occur at any stage of planning, research, writing, or publication: it applies to print and electronic versions.

Plagiarism detection: A web-based tool (Dupli Checker) can be used in the editorial process to identify matching text but it cannot, on its own, identify plagiarism. Manual examination of the matching text is still required and judgment used to identify if plagiarism has occurred or not.

In case of suspected plagiarism in a submited manuscript, COPE directions are followed (COPE flowchart).

A submission fee that does not subject to acceptance or rejection is requested after checking the relevance of manuscript to the journal's scope.
Please copy and paste the following link to download author warning declaration about predator/suspicious journals. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19877

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505