Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 15 - 24 2019-03-18

Sınıf tekrarı yapan tıp öğrencilerinin akademik başarısızlığa bakışları: niteliksel araştırma
The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research

Halime Seda Kucukerdem [1] , Esra Meltem Koc [2] , Huseyin Can [3]

27 64

Giriş: Tıp fakültesinde akademik başarısızlık ile ilgili birçok niceliksel çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesinde akademik başarısızlık alan öğrencilerin, bu konuya bakış açılarının derinlemesine incelenmesi ve altta yatan nedenlerin ortaya konulmasıdır.

Yöntem: Çalışma niteliksel araştırma deseninde tasarlandı. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören ve başarısızlık alan öğrenciler oluşturdu. Başarısızlık, sınıf tekrarı olarak ele alındığından dönem 4 ve 5 stajlarında başarısız olan öğrenciler çalışmaya dahil edilmedi. Araştırmanın örneklemini sınıf tekrarı yapan dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinden kota örnekleme yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturdu. Veri toplama aracı olarak yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmış sorular yöneltildi ve görüşmelerin ses kaydı tutuldu. Röportajlar, Nisan-Mayıs 2016 tarihleri arasında yapıldı. Öğrencilerin sosyo‐demografik, kişisel ve akademik niteliklerine ilişkin veri toplamak amacıyla oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanıldı. Verilerin analizinde tematik analiz kullanıldı.

Bulgular: Dört kişi tarafından yapılan çözümlemeler sonucunda temalar oluşturuldu: Öğrencilerin fakültenin akademik başarı üzerine etkileri hakkında görüş ve inançları, Çalışma davranışları ile ilgili tutum, inanç ve görüşler, Hekimlikle ilgili duygu ve inançlar, Sosyal çevrenin etkileri hakkındaki görüşler. Analizler sonucunda öğrencilerin yeterli ders çalışmamalarının sınıf tekrarı yapmalarında en sık dile getirilen etmen olduğu belirlendi. Dikkat çeken diğer konular ise öğrencilerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanmamaları ve sunum ve anlatış şeklini beğenmedikleri öğretim üyelerinin derslerine devam etmemeleriydi.

Sonuç: Öğretim üyeleri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri ile ilgili öğrencilere detaylı bilgilendirmenin yapılması ve özellikle sınıf tekrarı yapan öğrencilere bu konuda yetkin eğiticilerce danışmanlık hizmeti sağlanması ile akademik başarıda artış sağlanabilir. Eğiticilere etkili ders anlatımıyla ilgili eğitimler verilmesi ile de öğrencilerin derse devamlılığını sağlayarak akademik başarıları artırılabilir. Fakültenin ilk günlerinden itibaren mesleki tanıtıma gerekli önemin verilmesi ile öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılabilir.

Introduction: There are many quantitative studies on academic failure in the medical faculty. This study aimed to investigate the opinions of students who were having an academic failure in the medical school and to reveal the underlying causes.

Methods: The study was designed as a qualitative research. The population of the study comprised of students failed while they were studying at the İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine during the 2014- 2015 academic year. Failure was defined as the repetition of a study year. Thus, phase 4 and 5 students were not included. The study sample was composed of medical students who failed at phase 1, 2, or 3, chosen by quota sampling. Data was collected using semi-structured questions asked by face-to-face interviews. The interviews were done between April-May 2016. A personal information form was used to collect data related to the students’ socio-demographic, individual, and academic characteristics. Thematic analysis was used for data analysis.

Results: After the interpretation was made by four researchers, the following themes were created: Opinions and beliefs of the students about the effects of faculty on academic success; attitudes, beliefs, and opinions on study behaviors; feelings and believes on becoming a medical doctor; and views about the impact of the social environment. It was determined that the most frequently mentioned factor by the students as the leading cause of their repetition of the class was an insufficient academic effort. Other remarkable topics were; students not benefiting from counseling services and not attending the lectures of instructors of whom they didn’t like the way of presentation and lecturing.

Conclusions: Introducing students about advisory services given by lecturers and providing advice from their experienced advisors especially to the students who repeat classes, can contribute to academic success. Training of lecturers on effective lecturing can contribute to academic achievement by increasing the attendance of students. Giving due importance to introduce the occupation from the early days of education can improve the motivation to learning.

 • 1. Sahin I, Sahin-Fırat N, Zoraloglu YR, Acikgoz K. [Obstacles for University Students to Continue Their Education] (in Turkish). Egitim Bilim Toplum Dergisi. 2009;7(28):6–20.
 • 2. Ozturk O, Ulusahin A. [Mental Health and Disorders] ‎(in Turkish)‎. 11. Ed. Ankara: Nobel Medical Bookstores; 2011.
 • 3. Koc M, Polat U. The mental health of university students. J Hum Sci. 2006;3(2):1–22.
 • 4. Sarier Y. [Factors Affecting Academic Achievement of Students in Turkey: A meta-analysis study] ‎(in Turkish)‎. Hacettepe Univ J Educ. 2016;1–19. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2016015868
 • 5. Koksal S et al. [Cerrahpasa School of Medicine Students' Thoughts on Medical Education] ‎(in Turkish)‎. Cerrahpasa J Med. 1999;30(4):251–8
 • 6. Altinkurt Y. [The reasons of student absences and the effect of absenteeism on academic achievement] ‎(in Turkish)‎. Dumlupinar Uni Sos Bilim Derg. 2008;20:129–42.
 • 7. Akbaba S. [Motivation in education] ‎(in Turkish)‎. J Kazim Karabekir Edu Fac. 2006;(13):343–61.
 • 8. [Reasons for failure of Hacettepe University students] [Internet] ‎(in Turkish)‎. http://www.pdrmer.hacettepe.edu.tr/dosyalar/PDRMER_BAB-Proje_Metin.pdf (access date: 16.11.2016).
 • 9. Elcin M. [The history of medical education] ‎(in Turkish)‎. Hacettepe Med J. 2010;41:195–202.
 • 10. Baser A, Sahin H. [Medical education from Atatürk to the present] ‎(in Turkish)‎. Tip Egitimi Dunyasi 2017;(48):70–83. http://dx.doi.org/10.25282/ted.298428
 • 11. Odabasi O, Sayek I, Kiper N. Undergraduate medical education in Turkey – 2010. Turk Arch Ped 2011;46:322–7. http://dx.doi.org/10.4274/tpa.553
 • 12. Ozvaris SB, Sayek I. [Changes in medical education] ‎(in Turkish)‎. Hacettepe Med J 2005;36(2):65–74.
 • 13. Benli AR, Inci H, Cebecik A, Sunay D. [Comparison of the Faculty of Medicine and Faculty of Basic Medical Sciences Course Hours in Turkey] ‎(in Turkish)‎. Tip Egitimi Dunyasi 2018;51:13-20. http://dx.doi.org/10.25282/ted.327551
 • 14. [Izmir Katip Celebi University] [Internet] ‎(in Turkish)‎. http://tip.ikc.edu.tr/S/13395/tarihce (Access date: 15.05.2016).
 • 15. Yildirim A, Simsek H. [Qualitative Research Methods in Social Sciences] (in Turkish)‎. 8th Ed: Ankara. Seckin Publishing; 2011.
 • 16. Koc M, Avsaroglu S, Sezer A. [The Relationship Between Academic Achievements of University Students and Problem Areas] ‎(in Turkish)‎. Selcuk Universitesi Sos Bilim Enstitüsü Derg. 2004;11:483–98.
 • 17. Alos SB, Caranto LC, David JJT. Factors Affecting the Academic Performance of the Student Nurses of BSU. Int J Nurs Sci. 2015;5(2):60–5. http://dx.doi.org/10.5923/j.nursing.20150502.04
 • 18. Selvi H. [Scaling of the Variables Affecting Academic Achievement of Doctor Candidates with Bilateral Comparisons] [Internet] ‎(in Turkish)‎. http://kongre.teged.org/UTEK16/abstract/hekim-adaylarinin-akademik-basarilarini-etkileyen-degiskenlerin-ikili-karsilastirmalar-yontemiyle-olceklenmesi (Access date: 06.07.2018).
 • 19. Acik Y, Oguzoncul F, Polat SA, Gungor Y, Gungor L. [Medical education at Fırat University Faculty of Medicine students and their thoughts about graduation] ‎ (in Turkish)‎. Toplum ve Hekim. 2002;17(3):195–201.
 • 20. Sayek I, Elcin M, Odabasi O, Turan S. [World Federation of Medical Education Universal Standards for Improving Quality in Medical Education European Specifications] ‎ (in Turkish)‎. 2007. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/standartlar.pdf (Access date:15.11.2016)
 • 21. [Izmir Katip Celebi University Examination Directive] [Internet] ‎ (in Turkish)‎. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/64049 (Access date: 2.10.2018).
 • 22. Ozkan S, Cafoglu Z. [A Case Study of Faculty of Medicine on Perceived Medical Education and Problems] ‎(in Turkish)‎. Tıp Egitimi Dunyasi 2003;(12):6–18.
 • 23. Ayyıldız T, Konuk Sener D, Veren F, Kulakci H, Akkan F, Ada A, et al. [Factors Affecting Academic Achievement of Nursing Students] ‎(in Turkish)‎. ACU Saglik Bil Derg 2014(3):222–8.
 • 24. Goktas Dortyol B. [The thoughts, career choices and influencing factors of postgraduate students.] ‎(in Turkish)‎. Tıp Egitimi Dunyasi 2017;(50):12–21. http://dx.doi.org/10.25282/ted.346397
 • 25. Arli E. [Investigation of the Impact of Housing on University Students' Personal and Social Development and Academic Achievement by Focus Group Interview] ‎(in Turkish)‎. Yuksekögretim ve Bilim Derg 2013;3(2):173–8. http://dx.doi.org/10.5961/jhes.2013.073
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2019
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-3041-7571
Author: Halime Seda Kucukerdem (Primary Author)
Institution: Torbali Community Health Center, Izmir, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3620-1261
Author: Esra Meltem Koc
Institution: Izmir Katip Celebi University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Izmir, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9633-9786
Author: Huseyin Can
Institution: Izmir Medifema Hospital, Izmir, Turkey
Country: Turkey


Bibtex @research article { fppc447124, journal = {FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {SERNEV}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {15 - 24}, doi = {10.22391/fppc.447124}, title = {The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research}, key = {cite}, author = {Kucukerdem, Halime Seda and Koc, Esra Meltem and Can, Huseyin} }
APA Kucukerdem, H , Koc, E , Can, H . (2019). The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research. FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, 4 (1), 15-24. DOI: 10.22391/fppc.447124
MLA Kucukerdem, H , Koc, E , Can, H . "The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 4 (2019): 15-24 <http://www.fppc.com.tr/issue/43926/447124>
Chicago Kucukerdem, H , Koc, E , Can, H . "The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 4 (2019): 15-24
RIS TY - JOUR T1 - The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research AU - Halime Seda Kucukerdem , Esra Meltem Koc , Huseyin Can Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.22391/fppc.447124 DO - 10.22391/fppc.447124 T2 - FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 24 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.447124 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.447124 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research %A Halime Seda Kucukerdem , Esra Meltem Koc , Huseyin Can %T The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research %D 2019 %J FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE %P 2458-8865-2459-1505 %V 4 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.447124 %U 10.22391/fppc.447124
ISNAD Kucukerdem, Halime Seda , Koc, Esra Meltem , Can, Huseyin . "The approaches of failed medical students to academic failure: a qualitative research". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 4 / 1 (March 2019): 15-24. https://doi.org/10.22391/fppc.447124