Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 48 - 52 2016-08-30

Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods
Bir tıp fakültesinde dönem III öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkındaki bilgi ve tutumları

Bünyamin Akça [1] , Zeynep Özün Altınay [2] , Hasan Demirbaşoğlu [3] , İlknur Kırdar [4] , Bayram Okol [5] , Hafize Gamze Özkan [6] , Esra Meltem Koç [7] , Gülseren Pamuk [8] , Hüseyin Can [9]


Introduction: The passage from childhood to adulthood is the period when health habits and sexual behaviors start to form. Thus, the topics of sexual health and reproductive health should be approached with priority during this period. The objective of the study is to evaluate the knowledge and behavior of students of the medical faculty with respect to sexually transmitted diseases and prevention methods.

Methods: The questionnaire that contains 23 headings created by the researchers after relevant literature reviews was administered to the third-semester students of the Izmir Katip Celebi University Medical Faculty in face-to-face interviews after obtaining their verbal consent. The study data was analyzed using the SPSS 20.0 demo software bundle. Conditions in which the p-value was under 0.05 were regarded as statistically significant.

Results: The mean age of the students that participated in the study (n=104) was 21.88 ± 1.9 years of age, 51% (n=53) of the students were female, and 49.0% (n=51) were male. Among the students, 93% stated that they had received education about preventing pregnancy. Two of the  most well-known prevention methods by the participants were condoms in 99.0% (n=103) and oral contraceptives in 95.2% (n=99). The rate of correct answers given about all of the risk factors for sexually transmitted diseases (sex workers, polygamy, homosexuality, being sexually active, substance addiction) was 22.1% (n=23).

Conclusion: Identifying the level of knowledge in the youth about STDs in early periods, determining the services they require, cooperating with related institutions to review the adequacy of information online, and educating youth about STDs are important in preventing these diseases and also in the treatment of existing diseases before they lead to more problems.

Giriş: Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, sağlık alışkanlıklarının ve cinsel davranışlarının şekillenmeye başladığı bir dönem olması nedeni ile gençlik dönemi cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında öncelikli olarak ele alınması gereken bir dönemdir. Çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri konusunda bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Araştırmacılar tarafından uygun literatür taraması yapılarak oluşturulmuş olan 23 başlıktan oluşan anket formu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerine  bir aylık sürede katılımcıların sözel onamı alındıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Araştırma verileri SPSS 20,0 demo paket programında   analiz edildi. P değerinin  0,05’in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı  kabul edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin (n=104) yaş ortalaması 21,88 ± 1,9 yıl olup, yüzde %51,0’ı (n=53) kadın, %49,0’ı (n=51) erkek idi. Öğrencilerin %92,3’ü gebelikten korunma yöntemleri ile ilgili eğitim aldığını belirtti. Katılımcılar tarafından en çok bilinen iki korunma yöntemi sırası ile; %99,0 (n=103) kondom ve %95,2 (n=99) oral kontraseptif kullanımı idi. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların risk faktörlerinin tamamına (hayat kadınları, çok eşlilik, eşcinsellik, aktif cinsel yaşam, madde bağımlılığı) doğru yanıt verilme oranı %22,1 (n=23) olarak saptandı.

Sonuç: Erken dönem de gençlerin CYBH konusundaki bilgilerinin tespiti ve ne tür hizmete gereksinimlerinin olduğunun saptanması, internetteki bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi için ilgili birimlerle işbirliğinin yapılması, gençlerin CYBH konusunda eğitilmesi ve bu hastalıkların önlenmesi, ayrıca var olan hastalıkların daha fazla probleme neden olmadan tedavi edilmeleri önemlidir.

 • Kaya H, Tatlı H, Açık Y, Deveci ES. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. F.Ü. Sağ Bil Derg 2008;22(4):185-91.
 • Seidman SN, Rieder RO. A review of sexual behavior in the United states. Am J Psychiatry 1994;15:330-41.
 • Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi 2009;7(2):105-13.
 • Aslan D. Kadının insan ve sağlık hakkı. Aktüel Tıp Dergisi 2001;6(1):1-3.
 • Gökengin D. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara genel bakış. Başlıca bakteriyel, paraziter ve mikotik enfeksiyon hastalıklarında. Serter D, Ertem E, Gökengin D (Edt), Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2000, 141-153.
 • Akın A, Özvarış BŞ. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve genital yol enfeksiyonları, Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güler Ç, Akın L (Edt), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, I. Baskı, Ankara, 2012, 242-362.
 • WHO Sexually Transmitted Infections Fact Sheet. Erişim:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html. Erişim Tarihi: 30.04.2015
 • Koluaçık S, Güneş G, Pehlivan E. İnönü Üniversitesi öğrencilerinin üreme sağlığı konularında bilgi düzeyleri ve hizmetten beklentileri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17(1):7 -14.
 • Özdemir L, Ayvaz A, Poyraz Ö. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;25(1):10-4.
 • Özalp S, Tanır HM, Ilgın H, Karataş A, Ilgın B. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi 2012;14(3):18-21.
 • Siyez DM, Siyez E. Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Türk Üroloji Dergisi 2009;35(1):49-55.
 • Uzun E, Kişioğlu M. SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Keçiborlu eğitim ve araştırma bölgesi çalışmaları. Bir meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi durumları. SDÜ Tıp Fak Derg 2007;14(3):7-12.
 • Merakou K, Costopoulos C, Marcopoulou J, Kourea - Kremastinou J. Knowledge, attitudes and behaviour after 15 years of HIV/AIDS prevention in schools. Eur J Public Health 2002;12:90-3.
 • Selvan MS, Ross MW, Kapadia AS, Mathai R, Hira S. Study of perceived norms, beliefs and intended sexual behaviour among higher secondary school students in India. AIDS Care 2001;13:779-88.
 • Artan OM, Baykan Z. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2010;67(3):128-33.
 • Demir G, Şahin KT. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgileri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(3);19-24.
 • Mafany NM, Mati JK, Nasah BT. Knowledge and attitudes towards sexually transmitted diseases among secondary school students in Fako District Cameroon. AJOL 1990;67(10):706-11.
 • Güler N, Bekar M, Ulusoy H. Lise öğrencilerinin HIV/AIDS konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Türk HIV/AIDS Tıp Dergisi 2004;7(3):87-91.
 • Ceylan S, Açıkel C, Kılıç S, Kır T, Hasde M. Genç erişkin erkeklerin AİDS konusunda eğitimleri. TAF Prev Med Bull 2004;3(5):93-102.
 • Ok Ş, Zincir H, Ege E. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Ebelik Programı öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bazı bilgilerinin ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;9(1):59-63.
 • Tan X, Pan J, Zhou D, Wang C, Xie C. HIV/AIDS knowledge, attitudes, behaviors assessment of Chinese students: a questionnare study. Int J Environ Res Public Health 2007;4:248-53.
 • Karaköse A, Aydın S. Genç erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyinin incelenmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2011;6(1):31-7.
 • Çok F, Gray LA, Ersever H. Turkish university students, sexual behaviour, knowledge, attitudes and perceptions of risk related to HIV/AIDS. Culture, Health and Sexuality 2001;3(1):81-90.
 • Beydağ KD. Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören bir grup üniversite öğrencisinin HIV/AIDS konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6(1):59-68.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Aug 2016
Journal Section Original Research
Authors

Author: Bünyamin Akça
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Zeynep Özün Altınay
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan Demirbaşoğlu
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: İlknur Kırdar
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Bayram Okol
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hafize Gamze Özkan
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Esra Meltem Koç
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Gülseren Pamuk
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Hüseyin Can
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2016

Bibtex @research article { fppc256692, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {48 - 52}, doi = {10.22391/920.256692}, title = {Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods}, key = {cite}, author = {Akça, Bünyamin and Altınay, Zeynep Özün and Demirbaşoğlu, Hasan and Kırdar, İlknur and Okol, Bayram and Özkan, Hafize Gamze and Koç, Esra Meltem and Pamuk, Gülseren and Can, Hüseyin} }
APA Akça, B , Altınay, Z , Demirbaşoğlu, H , Kırdar, İ , Okol, B , Özkan, H , Koç, E , Pamuk, G , Can, H . (2016). Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods. Family Practice and Palliative Care , 1 (2) , 48-52 . DOI: 10.22391/920.256692
MLA Akça, B , Altınay, Z , Demirbaşoğlu, H , Kırdar, İ , Okol, B , Özkan, H , Koç, E , Pamuk, G , Can, H . "Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods". Family Practice and Palliative Care 1 (2016 ): 48-52 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/24207/256692>
Chicago Akça, B , Altınay, Z , Demirbaşoğlu, H , Kırdar, İ , Okol, B , Özkan, H , Koç, E , Pamuk, G , Can, H . "Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods". Family Practice and Palliative Care 1 (2016 ): 48-52
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods AU - Bünyamin Akça , Zeynep Özün Altınay , Hasan Demirbaşoğlu , İlknur Kırdar , Bayram Okol , Hafize Gamze Özkan , Esra Meltem Koç , Gülseren Pamuk , Hüseyin Can Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.22391/920.256692 DO - 10.22391/920.256692 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 52 VL - 1 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/920.256692 UR - https://doi.org/10.22391/920.256692 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods %A Bünyamin Akça , Zeynep Özün Altınay , Hasan Demirbaşoğlu , İlknur Kırdar , Bayram Okol , Hafize Gamze Özkan , Esra Meltem Koç , Gülseren Pamuk , Hüseyin Can %T Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods %D 2016 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 1 %N 2 %R doi: 10.22391/920.256692 %U 10.22391/920.256692
ISNAD Akça, Bünyamin , Altınay, Zeynep Özün , Demirbaşoğlu, Hasan , Kırdar, İlknur , Okol, Bayram , Özkan, Hafize Gamze , Koç, Esra Meltem , Pamuk, Gülseren , Can, Hüseyin . "Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods". Family Practice and Palliative Care 1 / 2 (August 2016): 48-52 . https://doi.org/10.22391/920.256692
AMA Akça B , Altınay Z , Demirbaşoğlu H , Kırdar İ , Okol B , Özkan H , Koç E , Pamuk G , Can H . Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods. Fam Pract Palliat Care. 2016; 1(2): 48-52.
Vancouver Akça B , Altınay Z , Demirbaşoğlu H , Kırdar İ , Okol B , Özkan H , Koç E , Pamuk G , Can H . Knowledge and attitudes of the third year medical students in a university about sexually transmitted diseases and prevention methods. Family Practice and Palliative Care. 2016; 1(2): 52-48.