Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 8 2017-04-25

0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma
Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study

Raziye Şule Gümüştakım [1] , Hilal Deşik Aksoy [2] , Saide Eda Cebeci [3] , Serdal Kanuncu [4] , Lütfullah Çakır [5] , Erdinç Yavuz [6]


Giriş: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6. ayda ek besinlere başlayarak emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir. Çalışmamızdaki amacımız 0-2 yaş arası çocuklardaki beslenme alışkanlıklarını ve annelerinin beslenme konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya 0-2 yaş bebeği olan toplam 250 anne dahil edildi. Annelere, sosyodemografik özelliklerin, anne sütünün, ek besinlerin ve bu konularda annelerin bilgi düzeyinin değerlendirildiği bir anket formu verildi. Ardından bebeklerin boy-kilo ölçümleri yapıldı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak değerlendirildi, istatistiksel analizlerde tanımlayıcı analizler ve ki-kare testi kullanıldı. p<0,05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.                         

Bulgular: Bebeklerin %84,3’ü ilk 1 saat içinde anne sütü almıştır. %41.3’ü 3-6 ay arası anne sütü alırken, %16,5’inde 6 aydan önce anne sütü kesilmiştir. Bebeklerin %50,8’i mama ile beslenmiş, %49,2’sine ise biberon verilmiştir. Bebeklerin %25,6’sına 6 aydan önce, %51,2’sine ise 6 aydan sonra ek gıda başlanmıştır. Anne eğitimi ile anne sütü hakkında bilgi, ek gıda hakkında bilgi, anne sütü kesilme zamanı ve bebek kilo persentili arasında fark bulunmuştur.

Sonuç: Annelerin anne sütü ve tamamlayıcı beslenme konusundaki bilgi düzeyleri ne kadar iyi olursa toplumun da bilgi düzeyi o kadar artış gösterecek ve davranışlarına yansıyacaktır.

Introduction: The World Health Organization (WHO) and United Nations Children's Fund (UNICEF) proposes that complementary food must be given starting from the 6th month and breastfeeding must continue until the age of 2. The objective of our study was to assess dietary habits in children aged between 0 and 2 years and to assess the knowledge level about nutrition in their mothers.

Methods: 250 mothers who have children between the age of 0 and 2 were included in this descriptive study. Questionnaires which evaluate sociodemographic factors, breastfeeding, complementary nutrition and the knowledge level of mothers about these issues were given to the participants. Then length and weight measurements of infants were done. The data obtained from this study were analyzed using SPSS 16.0 statistical software. Descriptive analysis and chi-square test was used for statistical analysis. Statistical significance level was accepted as p<0.05.

Results: 84.3% of babies were breastfed within the first hour. While 41.3% of them were breastfed between 3 and 6 months, breastfeeding was stopped in 16.5% of babies  before  6th months. 50.8% of infants were fed with Formula and 49.2% of infants were fed with baby bottle. Supplementary food was started in the first six months to the 25.6% of babies and to 51.2% of them supplementary food was started after 6 months. Difference was found between training of mother and the knowledge about breastfeeding, knowledge about supplementary food, time for breastfeeding stop and  infant weight percentile.

Conclusion: Society’s knowledge level should increase and together with the increasing knowledge level of mothers on breast milk and complementary nutrition, a behavior oriented change would be observed.

 • 1. Coşkun T. Anne Sütü ile beslenme. İçinde: Tunçbilek E, editör. Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler. İkinci baskı. Ankara: Yeniçağ Basın Yayın San. Ve Tic.Ltd.Şti. sf. 19-46
 • 2. WHO Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Geneva: WHO, 2003.
 • 3. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çocuk, Ergen, Kadın, Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Tamamlayıcı Beslenme El Kitabı, 2011 Ankara.
 • 4. Infant and young child feeding. A tool for assessing national practices, policies and programmes. WHO 2003 http://www.who.int/childadolescenthealth/New_Publications/NUTRITION/icyf.pdf (erişim tarihi: 21.03.2016)
 • 5. Complementary feding report of the global consultation Summary of guiding principles. WHO Geneva, 10-13 December 2001http://www.who.int/childadolescenthealth/New_Publications/NUTRITION/Complementary_Feeding.pdf(erişim tarihi: 21.03.2016)
 • 6. Özalp, I., Çoşkun, T., (1988). Büyümenin İzlenmesi, Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler (Ed.E.Tunçbilek), Ankara SSYB Matbaası.
 • 7. Yüce, A., Koçak, N., (1996). İshalli Çocuk Beslenmesi, Katkı Pediatri Dergisi, 17:2:335-340. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 81-100 Sıfır-Üç Yaş Grubunda Çocuğu bulunan Annelerin Beslenme ve İshal konusunda Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi.
 • 8. Yağcı R.V. Klinik Pediatri Dergisi Çocuklarda Beslenme Özel Eki-2012.
 • 9. Ulusal Gıda Ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu. Ankara, 2001.http://ekutup.dpt.gov. tr/gida/strateji.pdf)
 • 10. Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta AZ, Morris SS. How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003;362:65–71
 • 11. Lande B, Andersen LF, Baerug A, et al. Infant feding practices and associated factors in first six months of life: the Norvegaian infant nutrition survey. Acta Paediatr 2003;92:61-152.
 • 12. Li R, Darling N, Maurice E, Barker L. Breastfeeding rates in the United Sates by characteristics of the child, mother, or family. The 2002 National Immunization Survey. Pediatrics 2005;11:7-31.
 • 13. Gonzalez-Cassio T, Moreno-Macias H, Rivera JA, et al. Breast-feeding practices in Mexico: results from the Second National Nutrition Survey 1999. Salud Publica Mex 2003;45:89-477.
 • 14. Betrini G, Perugi S, Dani C, Pezzati M, Trochini M, Rubaltelli FF. Maternal education and the incidence and duration of breastfeeding: A prospective studay. J Pediatr Gastroent Nutr 2003;37:52-477.
 • 15. Donath SM, Amir LH. Breastfeeding and the introduction of solids in Australian infants: data from the 2001 National Health Survey. Aust NZJ Public Health 2005;29:5-171.)
 • 16. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 17. Bülbül S., Kılınçkaya M.F. 0-2 yaş grubu bebeklerin anne sütü ile beslenme durumları ve etkileyen faktörler. KÜ. Tıp Fak. Derg. 2013; 15 (1).
 • 18. Çatak B, Sütlü S, Kılınç AS ve ark. Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü. Pamukkale Tıp Dergisi. 2012;5(3):115-122.
 • 19. Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H ve ark. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 226-233.
 • 20. Özenç Ö. Balıkesir İlinde 0-12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi İle İlgili Bilgi Ve Davranışlarının Belirlenmesi. 13.Ulusal Neonatoloji ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi. Kongre Kitabı. 2005. s/516.
 • 21. Taş F, Erdem H. Konya Merkez 15 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki Bebeklerin Emzirilme Durumları. 13.Ulusal Neonatoloji ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi. Kongre Kitabı. 2005. s/506.
 • 22. Yiğitbaş Ç, Kahriman İ, Yeşilçiçek K ve ark. Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi. 13.Ulusal Neonatoloji ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi. Kongre Kitabı. 2005. s/483.
 • 23. Eker A, Yurdakul M. Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006; 15(9): 158–163.
 • 24. Küçük Ö, Göçmen AY. Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-24 Ay Arası Sağlam Çocukların Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(1): 28-33.
 • 25. Tuna R. Bebeklerde ishal morbiditesi ile beslenme ve büyüme etkileşimleri. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, 2005.
 • 26. Samlı G, Kara B, Ünalan PC, Samlı B, Sarper N, Gökalp AS. Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: niteliksel bir araştırma. Marmara Med J 2006; 19:13-20.
 • 27. Kramer MS, Guo T, Platt RW, Sevkovskaya Z, Dzikovich I, Collet JP, et al. Infant growth and health outcomes associated with 3 compared with 6 months of exclusive breastfeeding. Am J Clin Nutr 2003;78:291-5.
 • 28. Chantry C, Howard C, Auinger P. Full breastfeeding duration and associated decrease in respiratory tract infection in US children. Pediatrics 2006;117:425-32.
 • 29. Ilgaz Ş. Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları için Rehber Kitap. 2009; 8.
 • 30. Motee A, Ramasawmy D, Pugo-Gunsam P, Jeewon R An Assessment of the Breastfeeding Practices and Infant Feeding Pattern among Mothers in Mauritius, J Nutr Metab. 2013; 2013: 243852.
 • 31. Dratva J, Merten S, Ackermann-Liebrich U. The timing of complementary feeding of infants in Switzerland: compliance with the Swiss and the WHO guidelines. Acta Paediatrica. 2006;95(7):818–825.
 • 32. Gartner LM, Attitudes and practices of family paediatricians in Italy regarding infant feeding. Acta Paediatr. 2012 Oct;101(10):1063-8.
 • 33. Ludvigsson JF. Breastfeeding in Bolivia, information and attitudes. MC Pediatr. 2003;3:4.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2017
Journal Section Original Research
Authors

Author: Raziye Şule Gümüştakım
Institution: Osmaniye Merkez, 3 Nolu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi, Osmaniye
Country: Turkey


Author: Hilal Deşik Aksoy
Institution: Pelitlibağ Aile Sağlığı Merkezi, Denizli
Country: Turkey


Author: Saide Eda Cebeci
Institution: Serdivan Aile Sağlığı Merkezi, Sakarya
Country: Turkey


Author: Serdal Kanuncu
Institution: Tanışma Aile Sağlığı Merkezi, Hatay
Country: Turkey


Author: Lütfullah Çakır
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Erdinç Yavuz
Institution: SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 24, 2016
Acceptance Date : January 17, 2017
Publication Date : April 25, 2017

Bibtex @research article { fppc308548, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 8}, doi = {10.22391/920.308548}, title = {Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study}, key = {cite}, author = {Gümüştakım, Raziye Şule and Aksoy, Hilal Deşik and Cebeci, Saide Eda and Kanuncu, Serdal and Çakır, Lütfullah and Yavuz, Erdinç} }
APA Gümüştakım, R , Aksoy, H , Cebeci, S , Kanuncu, S , Çakır, L , Yavuz, E . (2017). Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study. Family Practice and Palliative Care , 2 (1) , 1-8 . DOI: 10.22391/920.308548
MLA Gümüştakım, R , Aksoy, H , Cebeci, S , Kanuncu, S , Çakır, L , Yavuz, E . "Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 1-8 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/28840/308548>
Chicago Gümüştakım, R , Aksoy, H , Cebeci, S , Kanuncu, S , Çakır, L , Yavuz, E . "Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study AU - Raziye Şule Gümüştakım , Hilal Deşik Aksoy , Saide Eda Cebeci , Serdal Kanuncu , Lütfullah Çakır , Erdinç Yavuz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22391/920.308548 DO - 10.22391/920.308548 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/920.308548 UR - https://doi.org/10.22391/920.308548 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study %A Raziye Şule Gümüştakım , Hilal Deşik Aksoy , Saide Eda Cebeci , Serdal Kanuncu , Lütfullah Çakır , Erdinç Yavuz %T Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study %D 2017 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 2 %N 1 %R doi: 10.22391/920.308548 %U 10.22391/920.308548
ISNAD Gümüştakım, Raziye Şule , Aksoy, Hilal Deşik , Cebeci, Saide Eda , Kanuncu, Serdal , Çakır, Lütfullah , Yavuz, Erdinç . "Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study". Family Practice and Palliative Care 2 / 1 (April 2017): 1-8 . https://doi.org/10.22391/920.308548
AMA Gümüştakım R , Aksoy H , Cebeci S , Kanuncu S , Çakır L , Yavuz E . Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study. Fam Pract Palliat Care. 2017; 2(1): 1-8.
Vancouver Gümüştakım R , Aksoy H , Cebeci S , Kanuncu S , Çakır L , Yavuz E . Evaluation of eating habits in children 0-2 years of age: a multicenter study. Family Practice and Palliative Care. 2017; 2(1): 8-1.


Prenatal Breastfeeding Training in Turkish Women: How are the effects?
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Hatice Tuba Akbayram
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.569762