Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sigara kullananlarda ekspiryum havasında karbonmonoksit düzeyleri ve bağımlılık puanları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 2, Issue 3, 12 - 15, 28.12.2017
https://doi.org/10.22391/fppc.333997

Abstract

Giriş: Ekspiryum havasında karbonmonoksit (CO) düzeyi ölçümü sigara bağımlılığının tanı, tedavi ve takip aşamalarında sıkça kullanılmaktadır. Sigarayı bıraktıktan sonra 24 saat içinde CO vücuttan atıldığı için de bırakmanın olumlu etkisinin hemen görülmesi hastaları motive etmektedir. Bu çalışmada sigara içen hastaların ekspiryum havasındaki CO düzeyleri ile Fagerström nikotin bağımlılık puanları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Haziran 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında başvuran 1942 kişi dahil edildi. Fageström Nikotin Bağımlılık(FNBT) kullanıldı ve ekspiryum havasında CO ölçümü piCO Smokerlyzer cihazıyla yapıldı. Hastaların nikotin bağımlılığının ekspiryum havasında CO ölçüm sonuçlarıyla arasındaki ilişki incelendi. Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışmadaki hastaların 1339 (%68,9)’i erkek, 603 (%31,1)’i kadındı. Örneklem grubunun yaş aralığı 15-87 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 37,3±11,9 idi. Çalışmaya katılan kişilerin FNBT düzeyleri 198 (%10,2) kişinin çok düşük, 430 (%22,2) kişinin düşük, 326 (%16,8) kişinin orta, 621 (%31,9) kişinin yüksek, 367 (%18,9) kişinin çok yüksek çıkmıştır. CO sonuçları ile FNBT puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. (r=0,293 p≤0,001)

Sonuç: CO gazı dokulara giden oksijeni azaltarak hücre ölümüne sebep olan toksik bir gazdır. Sigara içenlerde bu olumsuz etkileri açıkça görülmektedir. Çalışmamızda solunum havası CO düzeyleri ve Fageström puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Her ne kadar CO’in vücuttan atılımı hızlı da olsa ekspiryum havasında CO ölçümü poliklinik şartlarında hızlı ve kolay bir işlemdir. Vücuttan atılımının hızlı olması hastalarda sigara bırakma sonrasında ekspiryum havasında CO değerlerinin hızlı bir şekilde normal değerlere dönmesini sağlamaktadır. Bu durum hastaların motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.

References

 • 1. World Health Organization, World Health Report 1999. Geneva: WHO.
 • 2. Sönmez CI, Özbey Z. Nikotin bağımlılığının nörobiyolojisi ve klinik özellikleri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2016; 7(5):13-9.
 • 3. Uysal MA, Kadakal F, Karşidağ C, et al. Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004; 52(2):115-21.
 • 4. Levels of exhaled carbon monoxide measured during an intervention program predict 1-year smoking cessation: a retrospective observational cohort study. Shie HG1,2,3, Pan SW1,4, Yu WK1,4, Chen WC1,4, Ho LI5,6, Ko HK7,8.
 • 5. Çelepkolu T, Atlı A, Palancı Y. ve ark. Sigara, kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi. Dicle Tıp Derg 2014; 41:712-716.
 • 6. Kanıt L, Keser A. Tütün bağımlılığının biyofizyolojisi. In: Aytemur ZA, Akçay Ş, Elbek O. Tütün ve tütün kontrolü. Türk Toraks Derneği, Toraks Kitapları 2010; 10:141-156.
 • 7. Benowitz NL, Hukkanen J, Jacob P. Nicotine chemistry, metabolism, kinetics and biomarkers. Handb Exp Pharmacol 2009; 192:29-60.
 • 8. Sonmez CI, Aydin LY, Turker Y et al . Comparison of smoking habits, knowledge, attitudes and tobacco control interventions between primary care physicians and nurses. Tob Induc Dis . 2015; 13(1):37.
 • 9. Yengil E, Çevik C, Demirkıran G, et al. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme durumu ve sigara ile ilgili tutumları. Konuralp Tıp Dergisi 2014; 6(3):1-7 10. Emri S. Sigarayı bırakma yöntemleri. Hacettepe Tıp Derg 2002; 33:10-18.
 • 11. Etter JF, Le Houezec J, Perneger TV. A selfadministered questionnaire to measure dependence on cigarettes: the cigarette dependence scale. Neuropsychopharmacology 2003; 28:359-370.
 • 12. Etter JF. Comparing the validity of the cigarette dependence scale and the Fagerström test for nicotine dependence. Drug and Alcohol 2008; 95:152–159.
 • 13. Wellman RJ, Edelen MO, DiFranza JR. Item response theory analysis of the Autonomy over Tobacco Scale (AUTOS). Addict Behav 2015; 45:195-200.
 • 14. Babaoğlu E, Karalezli A , Er M, et al. Exhaled carbon monoxide is a marker of heavy nicotine dependence. Turk J Med Sci 2016; 46:1677-1681.
 • 15. Şengezer T, Sivri F, Dilbaz N, et al. Ankara ili Yenimahalle ilçesinde birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran bireylerde tütün bağımlılığı ve ilişkili risk faktörleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2014; 18(1):42-48.
 • 16. Kaptanoğlu AY, Polat G, Soyer M. Marmara Üniversitesi öğrencilerinde ve öğretim üyelerinde sigara alışkanlığı ve durağan maliyet ilişkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2012; 2(2): 119-125.
 • 17. Kapusta ND, Pietschnig J, Plener PL, et al. Does breath carbon monoxide measure nicotine dependence? J Addict Dis 2010; 29(4):493-499.
 • 18. Çetin Kargın N, Marakoğlu K. Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi. Türk Aile Hek Derg 2015; 19 (3):129-133.
 • 19. Vançelik S, Beyhun NE, Acemoğlu H. Interactions between exhaled CO, smoking status and nicotine dependency in a sample of Turkish adolescents. Turk J Pediatr 2009; 51:56-64.
 • 20. Piper ME, McCarthy DE, Bolt DM, et al. Assessing dimensions of nicotine dependence: an evaluation of the Nicotine Dependence Syndrome Scale (NDSS) and the Wisconsin Inventory of smoking dependence motives (WISDM). Nicotine Tob Res 2008; 10(6):1009.

Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers

Year 2017, Volume 2, Issue 3, 12 - 15, 28.12.2017
https://doi.org/10.22391/fppc.333997

Abstract

Introduction: Measurement of carbon monoxide (CO) levels in the expiratory air is frequently used in the diagnosis, treatment and follow-up stages of smoking dependence. Since the CO is excreted from the body within 24 hours after quitting cigarettes, the immediate positive effect of quitting is motivating for patients. This study aimed to evaluate the relationship between the CO levels in the expiratory air of smokers and their Fagerström nicotine addiction scores.

Methods: The study included a total of 1942 people who applied to the Family Physician Smoking Cessation Clinic at the Düzce University Medical Faculty between June 2015 and February 2016. The Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) was applied and CO measurement of expiratory air was performed using the piCO Smokerlyzer® device. The relationship between the nicotine dependence of the patients and the results of the CO measurements in their expiratory air was investigated. The SPSS 20.0 program was used in the analysis of the data.

Results: Of the total, 1339 (%68,9) of the patients were male and 603 (%31,1)’i were female. The ages of the sampling group ranged from 15 to 87 and the average age was 37,3±11,9. The FTND levels of the participants were very low in 198 (%10,2), low in 430 (%22,2), moderate in 326 (%16,8), high in 621 (%31,9) and very high in 367 (%18,9). There was a positive correlation between the CO results and FTND scores (r = 0.293; p ≤ 0.001).

Conclusion: Carbon monoxide is a toxic gas that causes cell death by reducing oxygen to the tissues. The negative effects are clearly seen in smokers. A meaningful positive relationship was found between the respiratory CO levels and the Fagerström scores in our study. Despite rapid CO release, the expiratory air CO measurement is a quick and easy procedure in standing patient conditions. The rapid excretion of the body allows the expiratory air CO levels to rapidly return to normal after smoking cessation in patients. This affects the motivation of patients positively.

References

 • 1. World Health Organization, World Health Report 1999. Geneva: WHO.
 • 2. Sönmez CI, Özbey Z. Nikotin bağımlılığının nörobiyolojisi ve klinik özellikleri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2016; 7(5):13-9.
 • 3. Uysal MA, Kadakal F, Karşidağ C, et al. Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004; 52(2):115-21.
 • 4. Levels of exhaled carbon monoxide measured during an intervention program predict 1-year smoking cessation: a retrospective observational cohort study. Shie HG1,2,3, Pan SW1,4, Yu WK1,4, Chen WC1,4, Ho LI5,6, Ko HK7,8.
 • 5. Çelepkolu T, Atlı A, Palancı Y. ve ark. Sigara, kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi. Dicle Tıp Derg 2014; 41:712-716.
 • 6. Kanıt L, Keser A. Tütün bağımlılığının biyofizyolojisi. In: Aytemur ZA, Akçay Ş, Elbek O. Tütün ve tütün kontrolü. Türk Toraks Derneği, Toraks Kitapları 2010; 10:141-156.
 • 7. Benowitz NL, Hukkanen J, Jacob P. Nicotine chemistry, metabolism, kinetics and biomarkers. Handb Exp Pharmacol 2009; 192:29-60.
 • 8. Sonmez CI, Aydin LY, Turker Y et al . Comparison of smoking habits, knowledge, attitudes and tobacco control interventions between primary care physicians and nurses. Tob Induc Dis . 2015; 13(1):37.
 • 9. Yengil E, Çevik C, Demirkıran G, et al. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme durumu ve sigara ile ilgili tutumları. Konuralp Tıp Dergisi 2014; 6(3):1-7 10. Emri S. Sigarayı bırakma yöntemleri. Hacettepe Tıp Derg 2002; 33:10-18.
 • 11. Etter JF, Le Houezec J, Perneger TV. A selfadministered questionnaire to measure dependence on cigarettes: the cigarette dependence scale. Neuropsychopharmacology 2003; 28:359-370.
 • 12. Etter JF. Comparing the validity of the cigarette dependence scale and the Fagerström test for nicotine dependence. Drug and Alcohol 2008; 95:152–159.
 • 13. Wellman RJ, Edelen MO, DiFranza JR. Item response theory analysis of the Autonomy over Tobacco Scale (AUTOS). Addict Behav 2015; 45:195-200.
 • 14. Babaoğlu E, Karalezli A , Er M, et al. Exhaled carbon monoxide is a marker of heavy nicotine dependence. Turk J Med Sci 2016; 46:1677-1681.
 • 15. Şengezer T, Sivri F, Dilbaz N, et al. Ankara ili Yenimahalle ilçesinde birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran bireylerde tütün bağımlılığı ve ilişkili risk faktörleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2014; 18(1):42-48.
 • 16. Kaptanoğlu AY, Polat G, Soyer M. Marmara Üniversitesi öğrencilerinde ve öğretim üyelerinde sigara alışkanlığı ve durağan maliyet ilişkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2012; 2(2): 119-125.
 • 17. Kapusta ND, Pietschnig J, Plener PL, et al. Does breath carbon monoxide measure nicotine dependence? J Addict Dis 2010; 29(4):493-499.
 • 18. Çetin Kargın N, Marakoğlu K. Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi. Türk Aile Hek Derg 2015; 19 (3):129-133.
 • 19. Vançelik S, Beyhun NE, Acemoğlu H. Interactions between exhaled CO, smoking status and nicotine dependency in a sample of Turkish adolescents. Turk J Pediatr 2009; 51:56-64.
 • 20. Piper ME, McCarthy DE, Bolt DM, et al. Assessing dimensions of nicotine dependence: an evaluation of the Nicotine Dependence Syndrome Scale (NDSS) and the Wisconsin Inventory of smoking dependence motives (WISDM). Nicotine Tob Res 2008; 10(6):1009.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Dec 2017
Journal Section Original Research
Authors

Cemil İşık SÖNMEZ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7854-3804
Türkiye


Tuğba AKTAŞ (Primary Author)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0003-4978-6625
Türkiye


Usame VELİOĞLU This is me
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-0165-2022
Türkiye


Duygu Ayhan BAŞER This is me
Topçular Aile Sağlığı Merkezi, İzmit, Kocaeli
0000-0002-5153-2184
Türkiye

Publication Date December 28, 2017
Application Date August 10, 2017
Acceptance Date December 4, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { fppc333997, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {12 - 15}, doi = {10.22391/fppc.333997}, title = {Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers}, key = {cite}, author = {Sönmez, Cemil İşık and Aktaş, Tuğba and Velioğlu, Usame and Başer, Duygu Ayhan} }
APA Sönmez, C. İ. , Aktaş, T. , Velioğlu, U. & Başer, D. A. (2017). Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers . Family Practice and Palliative Care , 2 (3) , 12-15 . DOI: 10.22391/fppc.333997
MLA Sönmez, C. İ. , Aktaş, T. , Velioğlu, U. , Başer, D. A. "Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers" . Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 12-15 <http://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/31091/333997>
Chicago Sönmez, C. İ. , Aktaş, T. , Velioğlu, U. , Başer, D. A. "Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 12-15
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers AU - Cemil İşık Sönmez , Tuğba Aktaş , Usame Velioğlu , Duygu Ayhan Başer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22391/fppc.333997 DO - 10.22391/fppc.333997 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 15 VL - 2 IS - 3 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.333997 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.333997 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers %A Cemil İşık Sönmez , Tuğba Aktaş , Usame Velioğlu , Duygu Ayhan Başer %T Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers %D 2017 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 2 %N 3 %R doi: 10.22391/fppc.333997 %U 10.22391/fppc.333997
ISNAD Sönmez, Cemil İşık , Aktaş, Tuğba , Velioğlu, Usame , Başer, Duygu Ayhan . "Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers". Family Practice and Palliative Care 2 / 3 (December 2017): 12-15 . https://doi.org/10.22391/fppc.333997
AMA Sönmez C. İ. , Aktaş T. , Velioğlu U. , Başer D. A. Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers. Fam Pract Palliat Care. 2017; 2(3): 12-15.
Vancouver Sönmez C. İ. , Aktaş T. , Velioğlu U. , Başer D. A. Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers. Family Practice and Palliative Care. 2017; 2(3): 12-15.
IEEE C. İ. Sönmez , T. Aktaş , U. Velioğlu and D. A. Başer , "Assessment of the relationship between dependency scores and carbon monoxide levels in expiratory air of smokers", Family Practice and Palliative Care, vol. 2, no. 3, pp. 12-15, Dec. 2017, doi:10.22391/fppc.333997

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

HOME