Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Çocukluk çağında tekrarlayan hışıltı: Bir üçüncü basamak hastane verileri

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 7 - 11, 12.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.335746

Abstract

Giriş: Günümüzde çocuklarda tekrarlayan hışıltılar önemli bir problemdir. Tekrarlayan hışıltı şikayeti olan çocuk hastalarda önlenebilir risk faktörlerinin saptanması önemlidir. Risk faktörlerini sorgulayarak gerekli önerilerde bulunmak, hem tekrarlayan yatışların önüne geçebilir, hem de kalıcı bronş hasarından koruyabilir. Bu araştırmada, tekrarlayan hışıltı şikâyeti ile başvuran çocukların risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu kesitsel tipteki çalışmaya tekrarlayan hışıltısı olan 50 çocuk alındı. Çocukların geçmiş tıbbi hikâyeleri ve sosyodemografik özellikleri araştırıldı.

Bulgular: Katılımcıların %60’ı (n=30) erkek, %40’ı (n=20) kadındır. Çocukların yaş ortalaması 49,1±48 (4-192) ay ve doğum kilosu 3227,2 ± 680,6 (1570 - 4190) gramdır. Doğum şekli (p=0,007), anne sütü alma durumu (p<0,001), aşılanma (p<0,001), atopik dermatit (p<0,001), çocuğun bakımı (p=0,003),  annenin natal ve postnatal sigara kullanma durumu (p<0,001, p=0,007), ebeveyn ve kardeşlerde astım öyküsü (p<0,001), kırsal-şehir ikameti (p=0,021)  ve evin rutubetli olma özellikleri (p=0,002) açısından tekrarlayan hışıltılı çocukların oranlarının anlamlı düzeyde farklı olduğu saptandı.

Sonuç: Tekrarlayan hışıltı çocuklarda önemli bir sağlık problemidir. Hastaların tedavilerinde sosyodemografik ve çevresel risk faktörlerini önleyici yaklaşımlar göz önüne alınmalıdır.

References

 • 1. Moss M, Gern J, Lemanske R, Asthma in infancy and childhood, in Middleton’s Allergy Principles and Practice, Edited by Yunginger J, Adkinson NJ, Busse W, et al. Philadelphia. PA. Mosby. 2003.p. 1225-1255.
 • 2. Uysal P, Karaman Ö. Hışıltılı çocuğa yaklaşım. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2013;7(2):99-105. doi: https://doi.org/10.12956/tjpd.2013.2.10
 • 3. Paton J, Bindels P, McMurray A, Biggins J, Nantanda R, Østergaard MS. A young child with a history of wheeze. Primary Care Respiratory Medicine. 2017;27(1):19. doi: https://doi.org/10.1038/s41533-017-0020-3
 • 4. Taussig LM, Wright AL, Holberg CJ, Halonen M, Morgan WJ, Martinez FD. Tucson Children’s Respiratory Study:1980 to present. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:661-675. PMID: 12704342
 • 5. Taussig LM. Wheezing in infancy: When is it asthma? Pediatr Pulmonol. 1997;23:90-1. doi: http://dx.doi.org/10.1002/ppul.1950230852
 • 6. Jartti T, Jartti L, Ruuskanen O, Söderlund-Venermo M. New respiratory viral infections. Curr Opin Pulm Med 2012;18:271-8. doi: https://doi.org/10.1097/MCP.0b013e328351f8d4
 • 7. Castro-Rodriguez JA, Halberg CJ, Wright AL, Martinez FD. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing, Am. J.Respir. Crit. Care Med. 2000;162:1403-1406. doi: https://doi.org/10.1164/ajrccm.162.4.9912111
 • 8. Dizdar EA, Tuncer A. Hışıltılı Çocuk Fenotipleri ve Tedavisi. Güncel Çocuk Sağlığı 2007;1(2):15-24.
 • 9. Okur M, Güneş M, Özkan A, Kaya M, Oktay M. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle başvuran bir bronkojenik kist olgusu. Abant Med J 2013;2:43-45. doi: https://doi.org/10.5505/abantmedj.2013.69775
 • 10. Guler N, Kirerleri E, Ones U, et al. Leptin: does it have any role in childhood asthma? J Allergy Clin Immunol 2004;114:254-9. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.03.053
 • 11. Topal E, Çatal F, Aslan M, Özdemir R, Karadağ A, Demirtaş G ve ark. Okul öncesi dönemde ağır hışıltı atağı ile ilişkili risk faktörleri. Abant Med J 2015;4(1):1-5. doi: https://doi.org/10.5505/abantmedj.2015.80775
 • 12. Alper Z, Sapan N, Ercan I, Canitez Y, Bilgel N. Risk factors for wheezing in primary school children in Bursa, Turkey. Am J Rhinol 2006;20:53-63. PMID: 16539296
 • 13. (GINA) 2017. Available from: http://www.ginasthma.org (Erişim tarihi: 04.01.2018)
 • 14. Selcuk ZT, Caglar T, Enunlu T, Topal T. The prevalence of allergic diseases in primary school children in Edirne, Turkey. Clin Exp Allergy 1997;27:262-269. PMID: 9088652
 • 15. Rylander E, Pershagen G, Eriksson M, Nordvall L. Parental smoking and other risk factors for wheezing bronchitis in children. Eur J Epidemiol 1993;9(5):517-526. PMID: 8307137
 • 16. Visser CA, Garcia-Marcos L, Eggink J, Brand PL. Prevalence and risk factors of wheeze in Dutch infants in their first year of life. Pediatr Pulmonol 2010;45(2):149-156. doi: https://doi.org/10.1002/ppul.21161
 • 17. Kılıç M, Taşkın E. Tekrarlayan hışıltılı çocuklarda etiyolojik değerlendirme. Türkiye Çocuk Hast Derg 2015;2:96-103. doi: https://doi.org/10.12956/tjpd.2015.123

Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 7 - 11, 12.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.335746

Abstract

Introduction: Repetitive wheezing in children today is an important problem. It is important to identify preventable risk factors in children with recurrent wheezing complaints. Asking for risk factors and making suggestions can prevent both recurrent admission and persistent bronchial damage. The present research was conducted to evaluate the risk factors of recurrent wheezing in children.

Methods: This cross-sectional study was performed with 50 children with recurrent wheezing. Previous medical history and sociodemographic features of children were searched.

Results: The 60%(n=30) of participants were male , %40 (n=20) were female. The mean age and birth weight of children were calculated 49.1 ± 48 months and 3227.2 ± 680.6 gr respectively. Children with recurrent wheezing had significantly diverse ratios in terms of the type of delivery (p=0,007), breast feding (p<0.001), vaccinations (p<0.001), atopic dermatitis (p<0.001), child care (p=0.003), natal and postnatal maternal smoking (p<0.001, p=0.007), asthma history of the parents and siblings (p<0.001), rural-urban settlement (p=0.021), and moisture and warming shape of family house (p=0.002).

Conclusion: Recurrent wheezing is an important health problem in childhood.  Sociodemographic, environmental preventive approaches must be considered in the treatment modalities of patients.

References

 • 1. Moss M, Gern J, Lemanske R, Asthma in infancy and childhood, in Middleton’s Allergy Principles and Practice, Edited by Yunginger J, Adkinson NJ, Busse W, et al. Philadelphia. PA. Mosby. 2003.p. 1225-1255.
 • 2. Uysal P, Karaman Ö. Hışıltılı çocuğa yaklaşım. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2013;7(2):99-105. doi: https://doi.org/10.12956/tjpd.2013.2.10
 • 3. Paton J, Bindels P, McMurray A, Biggins J, Nantanda R, Østergaard MS. A young child with a history of wheeze. Primary Care Respiratory Medicine. 2017;27(1):19. doi: https://doi.org/10.1038/s41533-017-0020-3
 • 4. Taussig LM, Wright AL, Holberg CJ, Halonen M, Morgan WJ, Martinez FD. Tucson Children’s Respiratory Study:1980 to present. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:661-675. PMID: 12704342
 • 5. Taussig LM. Wheezing in infancy: When is it asthma? Pediatr Pulmonol. 1997;23:90-1. doi: http://dx.doi.org/10.1002/ppul.1950230852
 • 6. Jartti T, Jartti L, Ruuskanen O, Söderlund-Venermo M. New respiratory viral infections. Curr Opin Pulm Med 2012;18:271-8. doi: https://doi.org/10.1097/MCP.0b013e328351f8d4
 • 7. Castro-Rodriguez JA, Halberg CJ, Wright AL, Martinez FD. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing, Am. J.Respir. Crit. Care Med. 2000;162:1403-1406. doi: https://doi.org/10.1164/ajrccm.162.4.9912111
 • 8. Dizdar EA, Tuncer A. Hışıltılı Çocuk Fenotipleri ve Tedavisi. Güncel Çocuk Sağlığı 2007;1(2):15-24.
 • 9. Okur M, Güneş M, Özkan A, Kaya M, Oktay M. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle başvuran bir bronkojenik kist olgusu. Abant Med J 2013;2:43-45. doi: https://doi.org/10.5505/abantmedj.2013.69775
 • 10. Guler N, Kirerleri E, Ones U, et al. Leptin: does it have any role in childhood asthma? J Allergy Clin Immunol 2004;114:254-9. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.03.053
 • 11. Topal E, Çatal F, Aslan M, Özdemir R, Karadağ A, Demirtaş G ve ark. Okul öncesi dönemde ağır hışıltı atağı ile ilişkili risk faktörleri. Abant Med J 2015;4(1):1-5. doi: https://doi.org/10.5505/abantmedj.2015.80775
 • 12. Alper Z, Sapan N, Ercan I, Canitez Y, Bilgel N. Risk factors for wheezing in primary school children in Bursa, Turkey. Am J Rhinol 2006;20:53-63. PMID: 16539296
 • 13. (GINA) 2017. Available from: http://www.ginasthma.org (Erişim tarihi: 04.01.2018)
 • 14. Selcuk ZT, Caglar T, Enunlu T, Topal T. The prevalence of allergic diseases in primary school children in Edirne, Turkey. Clin Exp Allergy 1997;27:262-269. PMID: 9088652
 • 15. Rylander E, Pershagen G, Eriksson M, Nordvall L. Parental smoking and other risk factors for wheezing bronchitis in children. Eur J Epidemiol 1993;9(5):517-526. PMID: 8307137
 • 16. Visser CA, Garcia-Marcos L, Eggink J, Brand PL. Prevalence and risk factors of wheeze in Dutch infants in their first year of life. Pediatr Pulmonol 2010;45(2):149-156. doi: https://doi.org/10.1002/ppul.21161
 • 17. Kılıç M, Taşkın E. Tekrarlayan hışıltılı çocuklarda etiyolojik değerlendirme. Türkiye Çocuk Hast Derg 2015;2:96-103. doi: https://doi.org/10.12956/tjpd.2015.123

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2018
Journal Section Original Research
Authors

Muhammet Mesut Nezir ENGİN> (Primary Author)
Duzce University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Duzce
0000-0002-0874-6857
Türkiye


Ramazan Cahit TEMİZKAN>
Duzce University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Duzce
0000-0001-8821-6292
Türkiye


Onder KİLİCASLAN This is me
Duzce University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Duzce
0000-0002-9311-006X
Türkiye


Merve ASLANTAS>
Duzce University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Duzce
0000-0002-4450-6295
Türkiye


Sengul CANGUR>
Duzce University, School of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Duzce
0000-0002-0732-8952
Türkiye


Kenan KOCABAY>
Duzce University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Duzce
0000-0002-4030-1145
Türkiye

Publication Date April 12, 2018
Application Date August 22, 2017
Acceptance Date January 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { fppc335746, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {7 - 11}, doi = {10.22391/fppc.335746}, title = {Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data}, key = {cite}, author = {Engin, Muhammet Mesut Nezir and Temizkan, Ramazan Cahit and Kilicaslan, Onder and Aslantas, Merve and Cangur, Sengul and Kocabay, Kenan} }
APA Engin, M. M. N. , Temizkan, R. C. , Kilicaslan, O. , Aslantas, M. , Cangur, S. & Kocabay, K. (2018). Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data . Family Practice and Palliative Care , 3 (1) , 7-11 . DOI: 10.22391/fppc.335746
MLA Engin, M. M. N. , Temizkan, R. C. , Kilicaslan, O. , Aslantas, M. , Cangur, S. , Kocabay, K. "Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data" . Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 7-11 <https://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/36461/335746>
Chicago Engin, M. M. N. , Temizkan, R. C. , Kilicaslan, O. , Aslantas, M. , Cangur, S. , Kocabay, K. "Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 7-11
RIS TY - JOUR T1 - Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data AU - Muhammet Mesut Nezir Engin , Ramazan Cahit Temizkan , Onder Kilicaslan , Merve Aslantas , Sengul Cangur , Kenan Kocabay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.335746 DO - 10.22391/fppc.335746 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 11 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.335746 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.335746 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data %A Muhammet Mesut Nezir Engin , Ramazan Cahit Temizkan , Onder Kilicaslan , Merve Aslantas , Sengul Cangur , Kenan Kocabay %T Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.335746 %U 10.22391/fppc.335746
ISNAD Engin, Muhammet Mesut Nezir , Temizkan, Ramazan Cahit , Kilicaslan, Onder , Aslantas, Merve , Cangur, Sengul , Kocabay, Kenan . "Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data". Family Practice and Palliative Care 3 / 1 (April 2018): 7-11 . https://doi.org/10.22391/fppc.335746
AMA Engin M. M. N. , Temizkan R. C. , Kilicaslan O. , Aslantas M. , Cangur S. , Kocabay K. Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(1): 7-11.
Vancouver Engin M. M. N. , Temizkan R. C. , Kilicaslan O. , Aslantas M. , Cangur S. , Kocabay K. Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(1): 7-11.
IEEE M. M. N. Engin , R. C. Temizkan , O. Kilicaslan , M. Aslantas , S. Cangur and K. Kocabay , "Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data", Family Practice and Palliative Care, vol. 3, no. 1, pp. 7-11, Apr. 2018, doi:10.22391/fppc.335746

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

HOME