Case Report
PDF EndNote BibTex Cite

Bası yarasında Corynebacterium striatum üreyen hastada negatif basınç tedavisi ile lokal vankomisin uygulaması: Olgu sunumu

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 65 - 68, 25.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.338928

Abstract

Giriş:  Bası ülserlerinin enfeksiyonu genellikle polimikrobiyaldir. Tedavisine debridman ve enfeksiyonun kontrolü ile başlanılarak ülsere kısmın doku kaybının yeniden oluşturulması gerekir. Bu amaçla vakum yardımlı kapama (VAK) yöntemi tedavide bir seçenektir.  Bu olguda, birinci basamak antibiyotiklere dirençli Corynebacterium striatum üreyen bası yarasında VAK uygulaması esnasında VAC ile eş zamanlı olarak verilen vankomisin eklenmiş yıkama suyunun lokal uygulamasının faydalı olabileceğini göstermeyi amaçladık.

Vaka Sunumu:  Huzurevinde kalan 77 yaşında Alzheimer, Parkinson ve diyabet tanısı olan kadın hasta beslenme bozukluğu ve bası yarası nedeniyle palyatif bakım servisine yatırıldı. Sakrum bölgesinde nekrotik görünümlü dekübit ülseri mevcut idi. Yatış esnasında yapılan rutin kan tahlilleri normal olan hastanın dekübit enfeksiyonuna yönelik ciprofloxacin ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Nekrotik kısımların debridmanı sonrası VAK uygulamasına başlandı. Yara kültüründe birinci basamak antibiyotiklere dirençli C. Striatum ürediği görüldü. Hastanın genel durumunun iyi ve enflamasyon markerlarının ılımlı yüksek olması ve C. Striatumun normal deri florasında bulunmasından dolayı kontaminasyon olabileceği düşünüldü. Yaranın orta yerinden alınan tekrar kültüründe aynı şekilde C. Striatum üremesi ve kültür antibiyogramında bakterinin linezoid ve vankomisine duyarlı ve diğer antibiyotiklere dirençli olmasından dolayı ciprofloksasin kesildi. Yıkamalı VAK sıvısına vankomisin eklenerek tedavisine devam edildi. Takiplerinde alınan kontrol kültüründe üreme saptanmadı.

Sonuç:  Dekübit yaralarına enfeksiyonlar sıklıkla polimikrobiyal olup tedavisi sistemik veya lokal olabilir. Bu olgudaki gibi çoklu dirençli C. Striatum bakteri üremesi genellikle immünsupresif, hastanede uzun süredir yatan, uzamış geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı olan hastalarda ve yoğun bakım ünitelerinde görülmektedir. Bu olgu ile sepsis bulguları olmayan hastada dekübit ülserine sekonder gelişen enfeksiyon tedavisinde mikroorganizmanın duyarlı olduğu ileri düzey antibiyotiğin lokal olarak uygulanmasıyla başarı sağlandığı gösterilmiştir.  

References

 • 1. Beğer T. Yoğun bakımda dekübit ülserleri; risk faktörleri ve önlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi. 2004;4(4):244-53.
 • 2. Ersoy EO, Öcal S, Öz A ve ark. Yoğun bakım hastalarında bası yarası gelişiminde rol oynayabilecek risk faktörlerinin değerlendirmesi. Yoğun Bakım Derg. 2013;4(1):9-12. doi: https://doi.org/10.5152/dcbybd.2013.03
 • 3. Bozbaş GT, Gürer G. Bası Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları. Sakarya Tıp Dergisi. 2011;1(4):118-25. doi: https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2011.24633
 • 4. Dündar D, Özcan SK, Atmaca E. Evde Bakım Hizmeti Verilen Hastaların Bası Yaralarındaki Yüzeyel Kolonizasyonun Mikrobiyolojik İncelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2012;13(1).
 • 5. Özgenel GY, Kahveci R, Akın S ve ark. Bası yaralarında tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;28(2):27-32.
 • 6. Özkayın N, Erdem M, Tiftikcioğlu YÖ. Negatif basınçlı yara tedavisi ve ortopedi pratiğinde kullanımı.
 • 7. Kanellakopoulou K, Grammelis V, Baziaka F et al. Bacterial flora in residents of long-term care facilities: a point prevalence study. Journal of Hospital Infection. 2009;71(4):385-7.
 • 8. Mumcuoğlu İ, Hazırolan G, Kurşun Ş ve ark. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde artan sıklıkta izole edilen Corynebacterium striatum izolatlarının değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg, 2015; 72(4): 281-8. doi: https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2015.65668
 • 9. Verroken A, Bauraing C, Deplano A et al. Epidemiological investigation of a nosocomial outbreak of multidrug-resistant Corynebacterium striatum at one Belgian university hospital. Clinical Microbiology and Infection. 2014;20(1):44-50.
 • 10. Campanile F, Carretto E, Barbarini D A, et al. Clonal multidrug-resistant Corynebacterium striatum strains, Italy. Emerging infectious diseases. 2009;15(1):75. doi: https://doi.org/10.3201/eid1501.080804
 • 11. Senn D, Gehmert S, Ochsner PE et al. Therapy for Chronic Recurrent Osteomyelitis with Multi-Resistant Pseudomonas aeruginosa Using Local Antibiotic Release by a Polymethylmethacrylate Custom-Made Tibia Nail. Surgical Infections Case Reports. 2017;2(1):26-30. doi: https://doi.org/10.1089/crsi.2017.0005
 • 12. O'Toole RV, Joshi M, Carlini AR et al. Local Antibiotic Therapy to Reduce Infection After Operative Treatment of Fractures at High Risk of Infection: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial (VANCO Study). Journal of orthopaedic trauma. 2017;31:18-24.
 • 13. Demir A, Demirtaş Y, Çifci M ve ark. Topikal Negatif Basınç (Vakum Yardımlı Kapama (VAC)) Uygulamalarımız. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg). 2006;14(3):171-177.
 • 14. Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI et al. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Annals of plastic surgery. 1997;38(6):553-62.
 • 15. Söylemez MS, Özkan K, Kılıç B ve ark. Intermittent negative pressure wound therapy with instillation for the treatment of persistent periprosthetic hip infections: a report of two cases. Therapeutics and clinical risk management. 2016;12:161. doi: https://doi.org/10.2147/TCRM.S97930
 • 16. Lessing MC, James RB, Ingram SC. Comparison of the effects of different negative pressure wound therapy modes—continuous, noncontinuous, and with instillation—on porcine excisional wounds. Eplasty. 2013;13:e51.

Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 65 - 68, 25.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.338928

Abstract

Introduction:  The infections of decubitus are generally polymicrobial. infection. After  debridement and control of infection, decubitus treatment continues with regeneration of tissue loss. Vacuum assisted closing (VAC) is a treatment option in these situations. We aimed to reveal local antibiotic treatment of decubitus infection with C. Striatum which was resistant to first generation antibiotics, with vancomycin instillated in VAC device, in this case.

Case Presentation:  77 years old patient with Alzheimer, Parkinson and diabetes mellitus residented in was hospitalized in palliative care unit for decubitus and nutrition disorder. Decubitus with necrosis was present in sacral region.  The Ampirical antibiotherapy with ciprofloxacin for decubitus infection was given to the patient whose hematologic parameters detected during hospitalization were normal. VAC application was performed after debridement of necrotic tissues. C. Striatum resistant to first generation antibiotics was identified in wound culture. Contamination was suspected cause the patient’s general status was good, inflamation marker levels were moderate and C. Striatumun is existing in normal skin flora. Ciprofloxacin was stopped as C. Striatum was isolated again in the culture taken from the middle of wound and was determined sensitive to linezoid and vancomycin and resistant to other antibiotics.   Treatment was continued with vancomycin added to VAC device. No bacteria was detected in control cultures.

Conclusion:  Decubitus wound infections are generally polymicrobial and treated with systemic or local treatments.  Multi resistant C. Striatum reproduction as in this case is usually isolated in immunosupressive patients with long hospitalization period, patients using prolonged large spectrum antibiotics and in intensive care units. It was presented with this case that successfull resuIts could be achieved  by local performing of advanced antibiotic that the microorganism is sensitive in the treatment of seconder infection developed in decubitus ulcer of the patient who had no sepsis signs. 

References

 • 1. Beğer T. Yoğun bakımda dekübit ülserleri; risk faktörleri ve önlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi. 2004;4(4):244-53.
 • 2. Ersoy EO, Öcal S, Öz A ve ark. Yoğun bakım hastalarında bası yarası gelişiminde rol oynayabilecek risk faktörlerinin değerlendirmesi. Yoğun Bakım Derg. 2013;4(1):9-12. doi: https://doi.org/10.5152/dcbybd.2013.03
 • 3. Bozbaş GT, Gürer G. Bası Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları. Sakarya Tıp Dergisi. 2011;1(4):118-25. doi: https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2011.24633
 • 4. Dündar D, Özcan SK, Atmaca E. Evde Bakım Hizmeti Verilen Hastaların Bası Yaralarındaki Yüzeyel Kolonizasyonun Mikrobiyolojik İncelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2012;13(1).
 • 5. Özgenel GY, Kahveci R, Akın S ve ark. Bası yaralarında tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;28(2):27-32.
 • 6. Özkayın N, Erdem M, Tiftikcioğlu YÖ. Negatif basınçlı yara tedavisi ve ortopedi pratiğinde kullanımı.
 • 7. Kanellakopoulou K, Grammelis V, Baziaka F et al. Bacterial flora in residents of long-term care facilities: a point prevalence study. Journal of Hospital Infection. 2009;71(4):385-7.
 • 8. Mumcuoğlu İ, Hazırolan G, Kurşun Ş ve ark. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde artan sıklıkta izole edilen Corynebacterium striatum izolatlarının değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg, 2015; 72(4): 281-8. doi: https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2015.65668
 • 9. Verroken A, Bauraing C, Deplano A et al. Epidemiological investigation of a nosocomial outbreak of multidrug-resistant Corynebacterium striatum at one Belgian university hospital. Clinical Microbiology and Infection. 2014;20(1):44-50.
 • 10. Campanile F, Carretto E, Barbarini D A, et al. Clonal multidrug-resistant Corynebacterium striatum strains, Italy. Emerging infectious diseases. 2009;15(1):75. doi: https://doi.org/10.3201/eid1501.080804
 • 11. Senn D, Gehmert S, Ochsner PE et al. Therapy for Chronic Recurrent Osteomyelitis with Multi-Resistant Pseudomonas aeruginosa Using Local Antibiotic Release by a Polymethylmethacrylate Custom-Made Tibia Nail. Surgical Infections Case Reports. 2017;2(1):26-30. doi: https://doi.org/10.1089/crsi.2017.0005
 • 12. O'Toole RV, Joshi M, Carlini AR et al. Local Antibiotic Therapy to Reduce Infection After Operative Treatment of Fractures at High Risk of Infection: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial (VANCO Study). Journal of orthopaedic trauma. 2017;31:18-24.
 • 13. Demir A, Demirtaş Y, Çifci M ve ark. Topikal Negatif Basınç (Vakum Yardımlı Kapama (VAC)) Uygulamalarımız. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg). 2006;14(3):171-177.
 • 14. Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI et al. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Annals of plastic surgery. 1997;38(6):553-62.
 • 15. Söylemez MS, Özkan K, Kılıç B ve ark. Intermittent negative pressure wound therapy with instillation for the treatment of persistent periprosthetic hip infections: a report of two cases. Therapeutics and clinical risk management. 2016;12:161. doi: https://doi.org/10.2147/TCRM.S97930
 • 16. Lessing MC, James RB, Ingram SC. Comparison of the effects of different negative pressure wound therapy modes—continuous, noncontinuous, and with instillation—on porcine excisional wounds. Eplasty. 2013;13:e51.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2018
Journal Section Case Report
Authors

Ali Ramazan BENLİ> (Primary Author)
Karabuk University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Karabuk
0000-0003-0039-1497
Türkiye


Didem ADAHAN>
Karabuk University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Karabuk
0000-0003-3389-2730
Türkiye

Publication Date April 25, 2018
Application Date September 19, 2017
Acceptance Date November 14, 2017
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @case report { fppc338928, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {65 - 68}, doi = {10.22391/fppc.338928}, title = {Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report}, key = {cite}, author = {Benli, Ali Ramazan and Adahan, Didem} }
APA Benli, A. R. & Adahan, D. (2018). Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report . Family Practice and Palliative Care , 3 (1) , 65-68 . DOI: 10.22391/fppc.338928
MLA Benli, A. R. , Adahan, D. "Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report" . Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 65-68 <https://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/36461/338928>
Chicago Benli, A. R. , Adahan, D. "Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 65-68
RIS TY - JOUR T1 - Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report AU - Ali Ramazan Benli , Didem Adahan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.338928 DO - 10.22391/fppc.338928 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 68 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.338928 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.338928 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report %A Ali Ramazan Benli , Didem Adahan %T Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.338928 %U 10.22391/fppc.338928
ISNAD Benli, Ali Ramazan , Adahan, Didem . "Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report". Family Practice and Palliative Care 3 / 1 (April 2018): 65-68 . https://doi.org/10.22391/fppc.338928
AMA Benli A. R. , Adahan D. Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(1): 65-68.
Vancouver Benli A. R. , Adahan D. Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(1): 65-68.
IEEE A. R. Benli and D. Adahan , "Applying local vancomycin with vacuum-assisted closure on decubitus isolated Corynebacterium striatum: a case report", Family Practice and Palliative Care, vol. 3, no. 1, pp. 65-68, Apr. 2018, doi:10.22391/fppc.338928

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

HOME