Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Erzurum il merkezinde yaşayan üçüncü trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri ve yaşam kaliteleri

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 33 - 38, 19.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.373910

Abstract

Giriş: Bu araştırmada Erzurum il merkezinde yaşayan 3. trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kalitesi ve bunlar arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem: Araştırma 1 Aralık 2016- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte saha araştırması şeklinde yapıldı. Araştırmanın evrenini Erzurum il merkezinde bulunan 226 gebe oluşturdu. Etik kurul ve araştırma izni alınan çalışmanın, veri kaydı ve analizi için SPSS. Ver.22.0 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler ortalama, ortanca, standart sapma, yüzde ve frekans dağılımları olarak sunuldu. Yaşam kalitesi değerlendirilmesinde Mann Whitney-U testi kullanıldı, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin tümü 28 hafta ve üstü gebelerden oluşmaktaydı. Gebelerin yaş dağılımı 28,2±5.8(18-44)idi. Gebelerin %4’ü 19 yaş ve altıydı. Gebelerin %39,3’ü ilköğretim ve altı eğitim almıştı. Araştırmaya katılan gebelerin evlilik yıl ortalaması 6,5±4,9’du.  İstemeden gebe kalma oranı %21,7 idi.  Ortalama gebelik sayısı 2,6±1,5’du. Sezeryan ile doğum yapan gebe oranı %27’ydi . Kronik hastalığı olan gebe oranı %15’ti. Sigara içen gebe oranı%6,6’ydı. SF-36 yaşam kalitesi formu ölçeklerine göre; ilköğretim üzeri eğitim alma, düzenli geliri olma ve isteyerek gebe kalma ile vitalite, ruhsal sağlık ve sosyal işlevsellik alanları; eşi ilköğretim üzeri eğitimli olma ve sosyal güvence varlığı ile  ruhsal sağlık, vitalite ve ağrı alan puanları arasında anlamlı fark bulundu. Ayrıca sigara içen gebelerde fiziksel fonksiyon, fiziksel ve emosyonel rol güçlüğü, ruhsal sağlık ve sosyal işlevsellik alan puanları anlamlı düşük bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda eğitim düzeyinin yaşam kalitesinin pek çok ölçeğini etkilediği görülmüştür. Düzenli gelir ve sosyal güvence varlığı yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilmek isteyerek gebe kalan annelerde mümkündür.

References

 • 1. Mendis S, Armstrong T, Bettcher D, Branca F, Lauer J, Mace C, et al. Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization; 2015. http://www.who.int/nmh/publications/ncd-statusreport-2014/en/
 • 2. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization basic document. Geneva: World Health Organization; 1948.
 • 3. Spitzer WO. State of science 1986: quality of life and functional status as target variables for research. Journal of chronic diseases. 1987;40(6):465-71. doi: https://doi.org/10.1016/0021-9681(87)90002-6
 • 4. Beşer N, Öz F. Kemoterapi alan lenfomalı hastaların hastane anksiyete depresyon düzeyi ve yaşam kalitesi. Cumhuriyet Univ Hemsire Yo Derg. 2003;7(1):47-56.
 • 5. Ersin A. OKB tanısı olan çocuk ve ergenlerde belirti dağılımının ebeveynlerdeki Obsesif Kompülsif Belirti dağılımı ve ebeveyn tutumları ile olan ilişkisi: Işık Üniversitesi; 2017.
 • 6. Oskay ÜY, Coşkun A. Hastanede Yatak İstirahatindeki Yüksek Riskli Gebelerde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesinde Verilen Kapsamlı Hemşirelik Bakımının Etkinliği. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012;11(2).
 • 7. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset, VI. Baskı, Ankara. 2005.
 • 8. Babacan Gümüş A, Çevik N, Hataf Hyusni S, Biçen Ş, Keskin G, Tuna Malak A. Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler. Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2011;5(1).
 • 9. Altıparmak S. Gebelerde sosyo-demografik özellikler, öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2006;5(6).
 • 10. Magee LA, Chandra K, Mazzotta P, Stewart D, Koren G, Guyatt GH. Development of a health-related quality of life instrument for nausea and vomiting of pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology. 2002;186(5):S232-S8. doi: https://doi.org/10.1067/mob.2002.122604
 • 11. Fiziksel DAGKA, Yakınmalar E. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Yüksek Lisans Tezi, Afyon; 2006.
 • 12. Ware Jr JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical care. 1992:473-83.
 • 13. Kocyigit H. Reliability and validity of the Turkish version of short form-36 (SF-36): a study in a group of patients will rheumatic diseases. Turk J Drugs Ther. 1999;12:102-6.
 • 14. Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. Gebelerin ruhsal belirti dağılımlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005;21(1):115-26.
 • 15. Tarnowski M, Carlotto MS. Burnout Syndrome In Students Of Psychology. Temas Psicol. 2007;15(2):173-80. doi: http://dx.doi.org/10.6061/clinics/2012(06)05
 • 16. Nur N, Çetinkaya S, Bakır D, Demirel Y. Sivas il merkezindeki kadınlarda postnatal depresyon prevalansı ve risk faktörleri. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg. 2004;26(2):55-9.
 • 17. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK,Ankara, Türkiye.
 • 18. C.Arabacıoglu. Gebelerde yaşam kalitesi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi; 2012.
 • 19. Kılıçarslan S. Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Edirne, 2008
 • 20. Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Daşkapan A, Anaforoğlu B. Gebelerin anneliğe psikososyal uyumlarını etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum 2015; 25(2):46-54.
 • 21. Şentürk V. Gebelik ve doğum sonrası dönemde sık görülen ruhsal bozukluklar. Kriz Dergisi 2008;16: 25-34.
 • 22. Inandi T, Bugdayci R, Dundar P, Sumer H, Sasmaz T. Risk factors for depression in the first postnatal year. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40(9):725-30.
 • 23. Danaci AE, Dinç G, Deveci A, Şen FS, İçelli İ. Postnatal depression in Turkey: epidemiological and cultural aspects. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37(3):125-9.
 • 24. Da Costa D, Dritsa M, Verreault N, Balaa C, Kudzman J, Khalifé S. Sleep problems and depressed mood negatively impact health-related quality of life during pregnancy. Arch Womens Ment Health 2010;13(3):249-57. DOI 10.1007/s00737-009-0104-3
 • 25. Şahin N, Hüsniye D, Dişsiz M. Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler. Zeynep Kamil Tip Bul 2009;40(2):57-62.
 • 26. Alp H, Selimoğlu MA, Yaman S, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z. Gebelikte sigara kullanımının fetüsa etkileri. İst Çocuk Klin Derg 1995; 30:80-3.
 • 27. Marakoğlu K, Sezer RE. Sivas’ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 2003;25(4):157-64.
 • 28. Jomeen J, Martin CR. The factor structure of the SF-36 in early pregnancy. Journal of Psychosomatic Research 2005;59(3):131-8. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2005.02.018
 • 29. Demiral Y, Ergor G, Unal B, Semin S, Akvardar Y, Kıvırcık B, et al. Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population. BMC Public Health 2006;6(1):247. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2458-6-247
 • 30. Gjerdingen DK, Froberg DG, Fontaine P. The effects of social support on women's health during pregnancy, labor and delivery, and the postpartum period. Family Medicine 1991;23(5):370-5. PMID:1884933
 • 31. Mckee MD, Cunningham M, Jankowski KR, Zayas L. Health-related functional status in pregnancy: relationship to depression and social support in a multi-ethnic population. Obstetrics & Gynecology 2001;97(6):988-93. doi: https://doi.org/10.1016/S0029-7844(01)01377-1
 • 32. Özçelik G. Aydın İlinde Gebelikte Yaşanan Sağlık Sorunları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın; 2010.

Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 33 - 38, 19.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.373910

Abstract

Introduction: In this research, it is aimed to determine the relationship between quality of life and socio-demographic variables in the third trimester of pregnancy in Erzurum.

Methods: The study was conducted as a descriptive field survey between 1 December 2016 and 31 January 2017. The universe of the research is composed of 226 pregnant women in Erzurum city center. SPSS for data recording and analysis. Ver.22.0 package program is used. Descriptive statistics are presented as mean ± standard deviation, percent and frequency distributions. The Mann Whitney-U test was used to assess the quality of life and p <0.05 was considered statistically significant.

Results: All pregnant women in this study are at least 28 weeks in pregnancy. The mean age of the women participating in the survey is 28.2±5.8 (18-44) and 4% of them are 19 years old or younger. Of pregnant women, 39.3% were primary school graduates. Pregnant women’s mean duration of marriage is 6.5±4.9 years. Unintended pregnancy rate is 21.7%. The mean number of pregnancies is 2.6±1.5. Pregnant women who give birth by caesarean section rate is 27%.  Additionally, 15% of the pregnant have a chronic disease and 6.6 of them are smoker. According to SF-36 quality of life form scales; there was a significant difference between those who are educated on primary education, those who have regular income, those who are willingly pregnant in vitality, mental health, social functioning areas; spousal primary school education and the presence of social security in mental health, vitality and pain scores. In addition, scores of physical function, physical and emotional role, mental health and social functioning were significantly lower in smokers.

Conclusion: In our study it has been observed that the level of education affects many measures of quality of life. Regular income and social security have significantly affected the quality of life. In addition, a healthy pregnancy process is possible in women who have intended pregnancy.

References

 • 1. Mendis S, Armstrong T, Bettcher D, Branca F, Lauer J, Mace C, et al. Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization; 2015. http://www.who.int/nmh/publications/ncd-statusreport-2014/en/
 • 2. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization basic document. Geneva: World Health Organization; 1948.
 • 3. Spitzer WO. State of science 1986: quality of life and functional status as target variables for research. Journal of chronic diseases. 1987;40(6):465-71. doi: https://doi.org/10.1016/0021-9681(87)90002-6
 • 4. Beşer N, Öz F. Kemoterapi alan lenfomalı hastaların hastane anksiyete depresyon düzeyi ve yaşam kalitesi. Cumhuriyet Univ Hemsire Yo Derg. 2003;7(1):47-56.
 • 5. Ersin A. OKB tanısı olan çocuk ve ergenlerde belirti dağılımının ebeveynlerdeki Obsesif Kompülsif Belirti dağılımı ve ebeveyn tutumları ile olan ilişkisi: Işık Üniversitesi; 2017.
 • 6. Oskay ÜY, Coşkun A. Hastanede Yatak İstirahatindeki Yüksek Riskli Gebelerde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesinde Verilen Kapsamlı Hemşirelik Bakımının Etkinliği. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012;11(2).
 • 7. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset, VI. Baskı, Ankara. 2005.
 • 8. Babacan Gümüş A, Çevik N, Hataf Hyusni S, Biçen Ş, Keskin G, Tuna Malak A. Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler. Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2011;5(1).
 • 9. Altıparmak S. Gebelerde sosyo-demografik özellikler, öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2006;5(6).
 • 10. Magee LA, Chandra K, Mazzotta P, Stewart D, Koren G, Guyatt GH. Development of a health-related quality of life instrument for nausea and vomiting of pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology. 2002;186(5):S232-S8. doi: https://doi.org/10.1067/mob.2002.122604
 • 11. Fiziksel DAGKA, Yakınmalar E. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Yüksek Lisans Tezi, Afyon; 2006.
 • 12. Ware Jr JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical care. 1992:473-83.
 • 13. Kocyigit H. Reliability and validity of the Turkish version of short form-36 (SF-36): a study in a group of patients will rheumatic diseases. Turk J Drugs Ther. 1999;12:102-6.
 • 14. Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. Gebelerin ruhsal belirti dağılımlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005;21(1):115-26.
 • 15. Tarnowski M, Carlotto MS. Burnout Syndrome In Students Of Psychology. Temas Psicol. 2007;15(2):173-80. doi: http://dx.doi.org/10.6061/clinics/2012(06)05
 • 16. Nur N, Çetinkaya S, Bakır D, Demirel Y. Sivas il merkezindeki kadınlarda postnatal depresyon prevalansı ve risk faktörleri. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg. 2004;26(2):55-9.
 • 17. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK,Ankara, Türkiye.
 • 18. C.Arabacıoglu. Gebelerde yaşam kalitesi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi; 2012.
 • 19. Kılıçarslan S. Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Edirne, 2008
 • 20. Sönmezer E, Yosmaoğlu HB, Daşkapan A, Anaforoğlu B. Gebelerin anneliğe psikososyal uyumlarını etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum 2015; 25(2):46-54.
 • 21. Şentürk V. Gebelik ve doğum sonrası dönemde sık görülen ruhsal bozukluklar. Kriz Dergisi 2008;16: 25-34.
 • 22. Inandi T, Bugdayci R, Dundar P, Sumer H, Sasmaz T. Risk factors for depression in the first postnatal year. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40(9):725-30.
 • 23. Danaci AE, Dinç G, Deveci A, Şen FS, İçelli İ. Postnatal depression in Turkey: epidemiological and cultural aspects. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37(3):125-9.
 • 24. Da Costa D, Dritsa M, Verreault N, Balaa C, Kudzman J, Khalifé S. Sleep problems and depressed mood negatively impact health-related quality of life during pregnancy. Arch Womens Ment Health 2010;13(3):249-57. DOI 10.1007/s00737-009-0104-3
 • 25. Şahin N, Hüsniye D, Dişsiz M. Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler. Zeynep Kamil Tip Bul 2009;40(2):57-62.
 • 26. Alp H, Selimoğlu MA, Yaman S, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z. Gebelikte sigara kullanımının fetüsa etkileri. İst Çocuk Klin Derg 1995; 30:80-3.
 • 27. Marakoğlu K, Sezer RE. Sivas’ta gebelikte sigara kullanımı. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 2003;25(4):157-64.
 • 28. Jomeen J, Martin CR. The factor structure of the SF-36 in early pregnancy. Journal of Psychosomatic Research 2005;59(3):131-8. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2005.02.018
 • 29. Demiral Y, Ergor G, Unal B, Semin S, Akvardar Y, Kıvırcık B, et al. Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population. BMC Public Health 2006;6(1):247. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2458-6-247
 • 30. Gjerdingen DK, Froberg DG, Fontaine P. The effects of social support on women's health during pregnancy, labor and delivery, and the postpartum period. Family Medicine 1991;23(5):370-5. PMID:1884933
 • 31. Mckee MD, Cunningham M, Jankowski KR, Zayas L. Health-related functional status in pregnancy: relationship to depression and social support in a multi-ethnic population. Obstetrics & Gynecology 2001;97(6):988-93. doi: https://doi.org/10.1016/S0029-7844(01)01377-1
 • 32. Özçelik G. Aydın İlinde Gebelikte Yaşanan Sağlık Sorunları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın; 2010.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2018
Journal Section Original Research
Authors

Elif Oksan Calikoglu>
Ataturk University, School of Medicine, Department of Public Health, Erzurum
0000-0001-8959-5001
Türkiye


Hilal Betul Akcay> (Primary Author)
Ataturk University, School of Medicine, Department of Public Health, Erzurum
0000-0003-4721-7648
Türkiye


Duygu Kavuncuoglu>
Ataturk University, School of Medicine, Department of Public Health, Erzurum
0000-0002-0546-5478
Türkiye


Esra Cinar Tanriverdi>
Ataturk University, School of Medicine, Department of Medical Education, Erzurum
0000-0002-3018-7430
Türkiye


Ezel Bilge Yerli This is me
Ataturk University, School of Medicine, Department of Public Health, Erzurum
0000-0002-0209-0711
Türkiye


Sara Salcan>
Erzincan University, School of Medicine, Department of Public Health, Erzincan
0000-0001-5049-1838
Türkiye

Publication Date April 19, 2018
Application Date January 3, 2018
Acceptance Date March 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { fppc373910, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {33 - 38}, doi = {10.22391/fppc.373910}, title = {Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center}, key = {cite}, author = {Calikoglu, Elif Oksan and Akcay, Hilal Betul and Kavuncuoglu, Duygu and Tanriverdi, Esra Cinar and Yerli, Ezel Bilge and Salcan, Sara} }
APA Calikoglu, E. O. , Akcay, H. B. , Kavuncuoglu, D. , Tanriverdi, E. C. , Yerli, E. B. & Salcan, S. (2018). Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center . Family Practice and Palliative Care , 3 (1) , 33-38 . DOI: 10.22391/fppc.373910
MLA Calikoglu, E. O. , Akcay, H. B. , Kavuncuoglu, D. , Tanriverdi, E. C. , Yerli, E. B. , Salcan, S. "Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center" . Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 33-38 <http://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/36461/373910>
Chicago Calikoglu, E. O. , Akcay, H. B. , Kavuncuoglu, D. , Tanriverdi, E. C. , Yerli, E. B. , Salcan, S. "Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 33-38
RIS TY - JOUR T1 - Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center AU - Elif Oksan Calikoglu , Hilal Betul Akcay , Duygu Kavuncuoglu , Esra Cinar Tanriverdi , Ezel Bilge Yerli , Sara Salcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.373910 DO - 10.22391/fppc.373910 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 38 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.373910 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.373910 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center %A Elif Oksan Calikoglu , Hilal Betul Akcay , Duygu Kavuncuoglu , Esra Cinar Tanriverdi , Ezel Bilge Yerli , Sara Salcan %T Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.373910 %U 10.22391/fppc.373910
ISNAD Calikoglu, Elif Oksan , Akcay, Hilal Betul , Kavuncuoglu, Duygu , Tanriverdi, Esra Cinar , Yerli, Ezel Bilge , Salcan, Sara . "Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center". Family Practice and Palliative Care 3 / 1 (April 2018): 33-38 . https://doi.org/10.22391/fppc.373910
AMA Calikoglu E. O. , Akcay H. B. , Kavuncuoglu D. , Tanriverdi E. C. , Yerli E. B. , Salcan S. Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(1): 33-38.
Vancouver Calikoglu E. O. , Akcay H. B. , Kavuncuoglu D. , Tanriverdi E. C. , Yerli E. B. , Salcan S. Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(1): 33-38.
IEEE E. O. Calikoglu , H. B. Akcay , D. Kavuncuoglu , E. C. Tanriverdi , E. B. Yerli and S. Salcan , "Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center", Family Practice and Palliative Care, vol. 3, no. 1, pp. 33-38, Apr. 2018, doi:10.22391/fppc.373910

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

HOME