Research Article
BibTex RIS Cite

Geriatrik bireylerde hastalığı kabullenişin yaşam doyumu üzerine etkisi

Year 2023, Volume: 8 Issue: 5, 118 - 123, 12.10.2023
https://doi.org/10.22391/fppc.1344898

Abstract

Giriş: Yaşlılar, yaşla birlikte gelişen veya önceden var olan çeşitli kronik hastalıkların düzenli bakımını ve karmaşık tedavisini sürdürmek zorundadır. Kronik bir hastalığa sahip olmak hem bir kayıp hissini hem de hastalığı ve yaşamı kontrol altında tutma ihtiyacını beraberinde getirir. Bu bireylerin tedavi ve bakımlarını sürdürürken hastalıklarını kabullenmeleri önemlidir. Yaşam doyumu ise, kişinin sahip olduklarıyla beklentilerini karşılaştırmasının sonucudur. Bu analitik kesitsel çalışma, geriatrik bireylerin hastalık kabulünün yaşam doyumu üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışma analitik kesitsel bir araştırmadır. Araştırma 1 Şubat 2019 -1 Temmuz 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin İzmir ilinde bulunan bir hastanede gerçekleştirildi. Araştırmaya 65 yaş üstü toplam 140 kişi dahil edildi. Veri toplama araçları olarak sosyodemografik verileri içeren araştırmacı tarafından hazırlanmış veri formu, Hastalık Kabullenme Ölçeği ve Yaşam Memnuniyeti Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Yaşlı bireylerin Hastalık Kabullenme Ölçeği toplam puanı 25,95 ± 5,25 arasında ve Yaşam Memnuniyet Ölçeği toplam puanı puanı 20,39 ± 5,94 olarak tespit edildi. Kardiyolojik, endokrinolojik, dermatolojik ve gastroenterolojik ibr hastalığa sahip bireyler sağlık durumlarını iyi olarak değerlendirirken, solunum sistemine ait bir hastalığı olan bireyler sağlık durumlarını ‘kötü’ olarak değerlendirdi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Medeni durum, hastalık türü, sağlık değerlendirme durumu ve yaşam doyumu arasında da anlamlı bir ilişki bulundu. Evli bireylerin yaşam doyumları sınırda düzeyde anlamlı iken, solunum yolu hastalıkları olan ve sağlık durumu kötü olarak değerlendiren bireylerin yaşam doyumlarının düşük olduğu tespit edildi. İki ölçeğin puanları karşılaştırıldığında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulundu.
Sonuç: Yaşlı bireylerin hastalık kabulü ile yaşam doyumu arasında güçlü bir ilişki vardır. Yaşlı bireyler hastalıklarını kabul ettiklerinde yaşam doyumları da artmaktadır. Yaşlı bireylerin sosyoekonomik durumu ve birden fazla hastalık sahibi olma durumu hastalığı kabullenme ve yaşam doyumu üzerinde etkin rol almaktadır. Yaşam doyumunu arttırmak için hastalığı kabullenmenin önemi göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Yaşlanma, yaşlılık, memnuniyet

Ethical Statement

To carry out the study, the permission of the İzmir Atatürk Training and Research Hospital Ethics Committee, written permission from the authors who conducted the reliability and validity studies of the Turkish versions of the data collection tools and written and verbal consent from the elderly individuals participating in the study were obtained. Ethics committee approval was obtained from Izmir Katip Çelebi University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee on 06.02.2019 with Decision No: 37. Survey data is stored. The authors contributed equally.

References

 • 1. Agar A. Physiological changes in the elderly. Ordu University J Nurs Stud 2020;3(3):347-54. https://doi.org/10.38108/ouhcd.752133
 • 2. Gita PC, Baby MK, Pradeepkumar J. A study on life satisfaction of elderly people among old age homes in Bengaluru. Int J Dev Res 2021;11(07):48593-6.
 • 3. Yilmaz FT, Sahin DA. Turesin KA. Relationship with glycemic control and acceptance of illness in type 2 diabetic individuals. Cukurova Med J, 2019;44(4):1284-91. https://doi.org/10.17826/cumj.528315
 • 4. Szpilewska K, Juzwiszyn J, Bolanowska Z, Bolanowska Z, Milan M, Chabowski M, et al. Acceptance of disease and the quality of life in patients with enteric stoma. Polski przeglad chirurgiczny, 2018;90(1):13–17. https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5954
 • 5. Hulur G, Heckhausen J, Hoppmann CA, Infurna FJ, Wagner GG, Ram N, et al. Levels of and changes in life satisfaction predict mortality hazards: disentangling the role of physical health, perceived control, and social orientation. Psychol Aging 2017;32(6):507-20. https://doi.org/10.1037/pag0000187
 • 6. Alavijeh, MS, Zandiyeh Z, Moeini M. The effect of self-care self-efficacy program on life satisfaction of the Iranian elderly. J Educ Health Promot 2021;10(1):167. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_928_20
 • 7. Czerw AI, Religioni U, Deptała A, Fronczak A. Pain, acceptance of illness, adjustment to life with cancer and coping strategies in prostate cancer patients. Arch Med Sci 2017;13(6): 1459–66. https://doi.org/10.5114/aoms.2016.58458
 • 8. Kankaya H, Karadakovan A. The effects of daily life activity levels on the quality of life and life satisfaction of elderly. Gumushane Uni J Health Sci 2017;6(4):21-9.
 • 9. Felton BJ, Revenson TA, Hinrichsen GA. Stress and coping in the explanation of psychological adjustment among chronically ill adults. Soc Sci Med. 1984;18:889-98. https://doi.org/10.1016/0277-9536(84)90158-8
 • 10. Buyukkaya BD, Esen A. The adaptation of the acceptance of illness scale to the diabetic patients in Turkish society. TAF Prev Med Bull 2011;10(2);155-64.
 • 11. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin, S. The satisfaction with life scale. J Personality Assessment 1985;49:71-5. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
 • 12. Durak M, Senol DE, Gencoz, T. Psychometric properties of the satisfaction with life scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Soc Indic Res 2010;99:413-29. https://doi.org/10.1007/s11205-010-9589-4
 • 13. Pinar SE, Demirel G. Examination of daily life activities, self-care agency and life satisfaction of middle-aged and elderly individuals living in a nursing home. Elderly Issues Res J 2016;9(1):39-52.
 • 14. Tuncay F. Relationship between daily living activities, life satisfaction and cognitive functions in the elderly. J DEU Med Fac 2018;32(3):183-90. https://doi.org/10.5505/deutfd.2018.82712
 • 15. Altiparmak, S. The levels of life satisfaction, social support and factors affecting these in elderly people living at nursing homes. Firat Uni Med J Health Sci 2009;23(3):159-64.
 • 16. Erci B, Yilmaz D, Budak F. Effect of self-care ability and life satisfaction on the levels of hope in elderly people. J Psychiatric Nurs 2017;8(2):72-6. https://dx.doi.org/10.14744/phd.2017.52714
 • 17. Boylu A, Gunay G. Life satisfaction and quality of life among the elderly: moderating effect of activities of daily living. Turkish J Geriatr 2017;20(1):61-9.
 • 18. Mroczek B, Sitko Z, Augustyniuk,K, Pierzak-Sominka J, Wróblewska I, Kurpas D. Socioeconomic indicators shaping quality of life and illness acceptance in patients with chronic obstructive pulmonary disease Home Respiratory Health Chapter. 2015; 861:19-30. https://doi.org/10.1007/5584_2015_136
 • 19. Karczmarek-Borowska B, Tobiasz M, Bukała A. Akceptacja choroby przez chorych na nowotwór płuca [Acceptance of the disease in patients with lung cancer]. Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 2016;40(236), 89–93.

Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction

Year 2023, Volume: 8 Issue: 5, 118 - 123, 12.10.2023
https://doi.org/10.22391/fppc.1344898

Abstract

Introduction: Elderly must maintain regular care and complex treatment of several chronic diseases that develop with age or that pre-exist. Having a chronic disease entail both a feeling of loss and the need to keep the disease and one’s life under control. It is important for these individuals to accept their illness while maintaining treatment and care. Life satisfaction, on the other hand, is the result of comparing what a person has with his or her expectations. This analytical cross-sectional study was conducted to examine the effect of disease acceptance on the life satisfaction of geriatric individuals.
Methods: The research type is analytical cross-sectional study. The research was conducted between February 1-July 31, 2019 in a hospital in Izmir, in Türkiye. A total of 140 individuals over the age of 65 were included. A sociodemographic questionnaire, the Disease Acceptance Scale, and the Life Satisfaction Scale were used as data collection tools.
Results: The mean disease acceptance score of the elderly individuals was 25.95 ± 5.25, and the life satisfaction score was 20.39 ± 5.94. Cardiology, endocrinology, dermatology, and gastroenterology patients evaluated their health as good, while individuals with respiratory system diseases evaluated their health as bad. A significant relationship was also found between marital status, disease type, health assessment status, and life satisfaction. While the life satisfaction of married individuals was borderline significant, it was determined that the life satisfaction of individuals with respiratory problems and poor health status was low. When the scores of the two scales were compared, a moderate positive correlation was found.
Conclusion: There is a strong correlation between the acceptance of illness and life satisfaction of elderly individuals. When older individuals accept their illness, their life satisfaction also increases. When older individuals accept their illness, their life satisfaction also increases. Socioeconomic status of elderly individuals and having more than one disease play an active role in accepting the disease and life satisfaction. The importance of accepting the disease should be considered in order to increase life satisfaction.
Keywords: Aging, elderly, satisfaction

Ethical Statement

To carry out the study, the permission of the İzmir Atatürk Training and Research Hospital Ethics Committee, written permission from the authors who conducted the reliability and validity studies of the Turkish versions of the data collection tools and written and verbal consent from the elderly individuals participating in the study were obtained. Ethics committee approval was obtained from Izmir Katip Çelebi University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee on 06.02.2019 with Decision No: 37. Survey data is stored. The authors contributed equally.

References

 • 1. Agar A. Physiological changes in the elderly. Ordu University J Nurs Stud 2020;3(3):347-54. https://doi.org/10.38108/ouhcd.752133
 • 2. Gita PC, Baby MK, Pradeepkumar J. A study on life satisfaction of elderly people among old age homes in Bengaluru. Int J Dev Res 2021;11(07):48593-6.
 • 3. Yilmaz FT, Sahin DA. Turesin KA. Relationship with glycemic control and acceptance of illness in type 2 diabetic individuals. Cukurova Med J, 2019;44(4):1284-91. https://doi.org/10.17826/cumj.528315
 • 4. Szpilewska K, Juzwiszyn J, Bolanowska Z, Bolanowska Z, Milan M, Chabowski M, et al. Acceptance of disease and the quality of life in patients with enteric stoma. Polski przeglad chirurgiczny, 2018;90(1):13–17. https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5954
 • 5. Hulur G, Heckhausen J, Hoppmann CA, Infurna FJ, Wagner GG, Ram N, et al. Levels of and changes in life satisfaction predict mortality hazards: disentangling the role of physical health, perceived control, and social orientation. Psychol Aging 2017;32(6):507-20. https://doi.org/10.1037/pag0000187
 • 6. Alavijeh, MS, Zandiyeh Z, Moeini M. The effect of self-care self-efficacy program on life satisfaction of the Iranian elderly. J Educ Health Promot 2021;10(1):167. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_928_20
 • 7. Czerw AI, Religioni U, Deptała A, Fronczak A. Pain, acceptance of illness, adjustment to life with cancer and coping strategies in prostate cancer patients. Arch Med Sci 2017;13(6): 1459–66. https://doi.org/10.5114/aoms.2016.58458
 • 8. Kankaya H, Karadakovan A. The effects of daily life activity levels on the quality of life and life satisfaction of elderly. Gumushane Uni J Health Sci 2017;6(4):21-9.
 • 9. Felton BJ, Revenson TA, Hinrichsen GA. Stress and coping in the explanation of psychological adjustment among chronically ill adults. Soc Sci Med. 1984;18:889-98. https://doi.org/10.1016/0277-9536(84)90158-8
 • 10. Buyukkaya BD, Esen A. The adaptation of the acceptance of illness scale to the diabetic patients in Turkish society. TAF Prev Med Bull 2011;10(2);155-64.
 • 11. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin, S. The satisfaction with life scale. J Personality Assessment 1985;49:71-5. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
 • 12. Durak M, Senol DE, Gencoz, T. Psychometric properties of the satisfaction with life scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Soc Indic Res 2010;99:413-29. https://doi.org/10.1007/s11205-010-9589-4
 • 13. Pinar SE, Demirel G. Examination of daily life activities, self-care agency and life satisfaction of middle-aged and elderly individuals living in a nursing home. Elderly Issues Res J 2016;9(1):39-52.
 • 14. Tuncay F. Relationship between daily living activities, life satisfaction and cognitive functions in the elderly. J DEU Med Fac 2018;32(3):183-90. https://doi.org/10.5505/deutfd.2018.82712
 • 15. Altiparmak, S. The levels of life satisfaction, social support and factors affecting these in elderly people living at nursing homes. Firat Uni Med J Health Sci 2009;23(3):159-64.
 • 16. Erci B, Yilmaz D, Budak F. Effect of self-care ability and life satisfaction on the levels of hope in elderly people. J Psychiatric Nurs 2017;8(2):72-6. https://dx.doi.org/10.14744/phd.2017.52714
 • 17. Boylu A, Gunay G. Life satisfaction and quality of life among the elderly: moderating effect of activities of daily living. Turkish J Geriatr 2017;20(1):61-9.
 • 18. Mroczek B, Sitko Z, Augustyniuk,K, Pierzak-Sominka J, Wróblewska I, Kurpas D. Socioeconomic indicators shaping quality of life and illness acceptance in patients with chronic obstructive pulmonary disease Home Respiratory Health Chapter. 2015; 861:19-30. https://doi.org/10.1007/5584_2015_136
 • 19. Karczmarek-Borowska B, Tobiasz M, Bukała A. Akceptacja choroby przez chorych na nowotwór płuca [Acceptance of the disease in patients with lung cancer]. Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 2016;40(236), 89–93.

Details

Primary Language English
Subjects Geriatrics and Gerontology
Journal Section Original Research
Authors

Gönül DÜZGÜN 0000-0003-3584-8354

Gökşen POLAT 0000-0001-9575-2325

Selden GÜL 0000-0002-3539-894X

Elif ÜNSAL AVDAL 0000-0001-6888-0882

Publication Date October 12, 2023
Submission Date August 17, 2023
Acceptance Date September 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 5

Cite

APA DÜZGÜN, G., POLAT, G., GÜL, S., ÜNSAL AVDAL, E. (2023). Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction. Family Practice and Palliative Care, 8(5), 118-123. https://doi.org/10.22391/fppc.1344898
AMA DÜZGÜN G, POLAT G, GÜL S, ÜNSAL AVDAL E. Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction. Fam Pract Palliat Care. October 2023;8(5):118-123. doi:10.22391/fppc.1344898
Chicago DÜZGÜN, Gönül, Gökşen POLAT, Selden GÜL, and Elif ÜNSAL AVDAL. “Effect of Disease Acceptance in Geriatric Individuals on Life Satisfaction”. Family Practice and Palliative Care 8, no. 5 (October 2023): 118-23. https://doi.org/10.22391/fppc.1344898.
EndNote DÜZGÜN G, POLAT G, GÜL S, ÜNSAL AVDAL E (October 1, 2023) Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction. Family Practice and Palliative Care 8 5 118–123.
IEEE G. DÜZGÜN, G. POLAT, S. GÜL, and E. ÜNSAL AVDAL, “Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction”, Fam Pract Palliat Care, vol. 8, no. 5, pp. 118–123, 2023, doi: 10.22391/fppc.1344898.
ISNAD DÜZGÜN, Gönül et al. “Effect of Disease Acceptance in Geriatric Individuals on Life Satisfaction”. Family Practice and Palliative Care 8/5 (October 2023), 118-123. https://doi.org/10.22391/fppc.1344898.
JAMA DÜZGÜN G, POLAT G, GÜL S, ÜNSAL AVDAL E. Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction. Fam Pract Palliat Care. 2023;8:118–123.
MLA DÜZGÜN, Gönül et al. “Effect of Disease Acceptance in Geriatric Individuals on Life Satisfaction”. Family Practice and Palliative Care, vol. 8, no. 5, 2023, pp. 118-23, doi:10.22391/fppc.1344898.
Vancouver DÜZGÜN G, POLAT G, GÜL S, ÜNSAL AVDAL E. Effect of disease acceptance in geriatric individuals on life satisfaction. Fam Pract Palliat Care. 2023;8(5):118-23.

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505