Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Diyabetik ayaklı hastaların bakım verenlerinde bakım veren yükü ve yaşam kalitesi

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, 28 - 37, 28.12.2017
https://doi.org/10.22391/fppc.336708

Öz

Giriş: Bakım veren yükü, yaşlı, kronik hastalığı veya yetersizliği olan bireye bakım veren kişinin yük altına girmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yükün algılanma düzeylerini çeşitli kişisel ve hastalığa ait özelliklerin etkilediği bilinmektedir. Dâhili ve psikiyatrik hastalıkları olan hastaların bakım verenlerinin yüklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda psikiyatri grubunda bakım veren yükünün anlamlı yüksekliği bildirilmiştir. Bu çalışmamızda, diyabetik ayaklı hastaların bakım verenlerini, yük düzeyi açısından psikotik hastaların ve kontrol grubu kabul ettiğimiz inguinal herni ameliyatı geçiren hastaların bakım verenlerinin yük düzeyleri ile karşılaştırmayı ve bakım veren yükü ile ilişkili özellikleri araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Hastanemizde yatarak tedavi alan 30 diyabetik ayak ve 30 inguinal herni tanılı, Çorum Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’nde psikotik bozukluk tanısı ile kayıtlı 30 hastanın bakım verenleri dâhil edildi. Gönüllülerin Zarit Bakıcı Yükü, Beck Depresyon, Beck Anksiyete, Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) ve Kısa Form-36 (SF-36) ölçeklerini doldurmaları sağlandı.

Bulgular:  Diyabetik ayaklı grubun bakım verenlerinin çoğunluğunun çalışmayan kadınlardan oluştuğu gözlendi. Bakım veren yükü düzeyleri psikoz grubununkinden farksız, kontrol grubundan anlamlı yüksek bulundu (p=0,000). Kontrol ve psikoz grubuna kıyasla, diyabetik ayak grubunda depresyon ve anksiyete ölçekleri anlamlı yüksek, bazı yaşam kalitesi alt ölçeklerinin puanları ise anlamlı düşük saptandı.  Sadece, diyabetik ayaklı grupta bakım verme süresi yük ile ilişkili bulundu (r=0,421, p=0,020).

Sonuç: Diyabetik ayaklılara bakım verenler, sosyal hayattan daha fazla izole kalmaktadırlar. Muhtemelen bakıma ihtiyacı olan bir yaşlı ile yaşamak zorunda kalmaları buna neden olmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, diyabetik ayaklı hastalara bakım verenlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri yüksek, hayat kalitesi azalmış ve yük düzeyleri de psikotik grup kadar yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, bakım verenlerin fiziki ve ruhsal sağlıklarının korunması anlamında, dikkatle izlenmeleri ve gereğinde destek tedavilerinin başlanması uygun olacaktır. 

Kaynakça

 • 1. Archbold PG, Stewart BJ, Greenlick MR, et al. Mutuality and preparedness as predictors of caregiver role strain. Research in nursing & health. 1990;13(6):375-384.
 • 2. Silver HJ, Wellman NS. Family caregiver training is needed to improve outcomes for older adults using home care technologies. Journal of the American Dietetic Association. 2002;102(6):831-836.
 • 3. Kasuya RT, Polgar-Bailey P, Takeuchi R. Caregiver burden and burnout. A guide for primary care physicians. Postgraduate medicine. 2000;108(7):119-123.
 • 4. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, et al. Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011;3(3):513-552.
 • 5. Ampalam P, Gunturu S, Padma V. A comparative study of caregiver burden in psychiatric illness and chronic medical illness. Indian journal of psychiatry. 2012;54(3):239-243.
 • 6. Gupta A, Sharma R. Burden and coping of caregivers of physical and mental illnesses. Delhi Psychiatry Journal. 2013;16(2):367-374.
 • 7. Magliano L, Fiorillo A, De Rosa C, et al. Family burden in long-term diseases: a comparative study in schizophrenia vs. physical disorders. Social science & medicine. 2005;61(2):313-322.
 • 8. Awad AG, Voruganti LN. The burden of schizophrenia on caregivers: a review. PharmacoEconomics. 2008;26(2):149-162.
 • 9. Arslantaş H, Adana F. The Burden of Schizophrenia on Caregivers. Current Approaches in Psychiatry. 2011;3(2):251-277.
 • 10. Brod M. Quality of life issues in patients with diabetes and lower extremity ulcers: patients and care givers. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation. 1998;7(4):365-372.
 • 11. Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. The Gerontologist. 1980;20(6):649-655.
 • 12. Özlü A, Yıldız M, Aker T. Zarit Bakıcı Yük Ölçeğinin şizofreni hasta yakınlarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi. 2009;46:38-42.
 • 13. Beck AT. An inventory for measuring depression. Archives General Psychiatry. 1961;4:561-571.
 • 14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-13.
 • 15. Beck AT, Epstein N, Brown G, et al. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology. 1988;56(6):893-897.
 • 16. Ulusoy M. Beck Anksiyete Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Istanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Istanbul 1993.
 • 17. Zigmond AS, Snaith PR. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983;67:361-370.
 • 18. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, et al. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1977;8:280-287.
 • 19. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical care. 1992;30(6):473-483.
 • 20. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, et al. Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-106.
 • 21. Ukpong DI. Demographic factors and clinical correlates of burden and distress in relatives of service users experiencing schizophrenia: a study from south-western Nigeria. International journal of mental health nursing. 2006;15(1):54-59.
 • 22. Gulseren L, Cam B, Karakoc B, et al. [The perceived burden of care and its correlates in schizophrenia]. Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry. 2010;21(3):203-212.
 • 23. Şengün F. Şizofreni hastasına bakım verenlerin ruhsal sağlık durumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi (Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans tezi). İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi 2007.
 • 24. Caqueo-Urizar A, Gutierrez-Maldonado J. Burden of care in families of patients with schizophrenia. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation. 2006;15(4):719-724.
 • 25. McDonell MG, Short RA, Berry CM, et al. Burden in schizophrenia caregivers: impact of family psychoeducation and awareness of patient suicidality. Family process. 2003;42(1):91-103.
 • 26. Karlikaya G, Yuksek G, Varlibas F, et al. Caregiver Burden In Dementia: A Study In The Turkish Population. The Internet Journal of Neurology. 2004;4:2.

Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, 28 - 37, 28.12.2017
https://doi.org/10.22391/fppc.336708

Öz

Introduction: The burden of care-giving is defined as the burden sustained by an individual who is giving care to an elderly, chronically ill or incapacitated person; the levels of perception of the burden are known to be affected by various personal and disease-related characteristics. Studies that compare the burden of internal patients’ caregivers with psychiatric patients’ caregivers, reported higher caregiving burden for caregivers of psychiatric patients. In this study, it was aimed to compare the levels of the caregiving burden of those caring for patients with diabetic foot with care-givers of psychotic patients. Caregivers of those with inguinal hernia were designated as the control group to determine the characteristics that are related to the care-giving burden.  

Methods: The study was comprised of care-givers of 30 hospital in-patients with diabetic foot, 30 in-patients with inguinal hernia, and care givers of 30 patients with a recorded diagnosis of psychotic disorder at Çorum Community Mental Health Centre. The evaluation was made from voluntary completion of the Zarit Burden Interview Form and the Beck Depression, Beck Anxiety, Hospital Anxiety and Depression (HAD) and Short Form-36 (SF-36) scales.

Results:  The caregivers of the diabetic foot group were found to be mostly non-working females. No difference was found between the burden levels of psychotic and diabetic patient groups but the burden level of caregivers of psychotic patients was determined to be significantly higher than the control group (p<0.001). In comparison with those of the control and psychotic group, the depression and anxiety scales of the diabetic foot group were signficantly high and some points of the quality of life scales were determined to be significantly low. A correlation between the duration of care-giving and the burden was only determined in the diabetic foot group (r=0.421, p=0.020).

Conclusion: Care-givers of diabetic foot patients remained more socially isolated. This was probably due to having to live with an elderly person requiring care. For various reasons, care-givers of diabetic foot patients were found to have high levels of anxiety and depression, low quality of life, and burden levels as high as those of the psychotic group. Therefore, in the context of protecting the physical and emotional health of care-givers, careful monitoring and when necessary, supportive treatment would be appropriate.

Kaynakça

 • 1. Archbold PG, Stewart BJ, Greenlick MR, et al. Mutuality and preparedness as predictors of caregiver role strain. Research in nursing & health. 1990;13(6):375-384.
 • 2. Silver HJ, Wellman NS. Family caregiver training is needed to improve outcomes for older adults using home care technologies. Journal of the American Dietetic Association. 2002;102(6):831-836.
 • 3. Kasuya RT, Polgar-Bailey P, Takeuchi R. Caregiver burden and burnout. A guide for primary care physicians. Postgraduate medicine. 2000;108(7):119-123.
 • 4. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, et al. Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011;3(3):513-552.
 • 5. Ampalam P, Gunturu S, Padma V. A comparative study of caregiver burden in psychiatric illness and chronic medical illness. Indian journal of psychiatry. 2012;54(3):239-243.
 • 6. Gupta A, Sharma R. Burden and coping of caregivers of physical and mental illnesses. Delhi Psychiatry Journal. 2013;16(2):367-374.
 • 7. Magliano L, Fiorillo A, De Rosa C, et al. Family burden in long-term diseases: a comparative study in schizophrenia vs. physical disorders. Social science & medicine. 2005;61(2):313-322.
 • 8. Awad AG, Voruganti LN. The burden of schizophrenia on caregivers: a review. PharmacoEconomics. 2008;26(2):149-162.
 • 9. Arslantaş H, Adana F. The Burden of Schizophrenia on Caregivers. Current Approaches in Psychiatry. 2011;3(2):251-277.
 • 10. Brod M. Quality of life issues in patients with diabetes and lower extremity ulcers: patients and care givers. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation. 1998;7(4):365-372.
 • 11. Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. The Gerontologist. 1980;20(6):649-655.
 • 12. Özlü A, Yıldız M, Aker T. Zarit Bakıcı Yük Ölçeğinin şizofreni hasta yakınlarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi. 2009;46:38-42.
 • 13. Beck AT. An inventory for measuring depression. Archives General Psychiatry. 1961;4:561-571.
 • 14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-13.
 • 15. Beck AT, Epstein N, Brown G, et al. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology. 1988;56(6):893-897.
 • 16. Ulusoy M. Beck Anksiyete Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Istanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Istanbul 1993.
 • 17. Zigmond AS, Snaith PR. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983;67:361-370.
 • 18. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, et al. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1977;8:280-287.
 • 19. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical care. 1992;30(6):473-483.
 • 20. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, et al. Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-106.
 • 21. Ukpong DI. Demographic factors and clinical correlates of burden and distress in relatives of service users experiencing schizophrenia: a study from south-western Nigeria. International journal of mental health nursing. 2006;15(1):54-59.
 • 22. Gulseren L, Cam B, Karakoc B, et al. [The perceived burden of care and its correlates in schizophrenia]. Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry. 2010;21(3):203-212.
 • 23. Şengün F. Şizofreni hastasına bakım verenlerin ruhsal sağlık durumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi (Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans tezi). İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi 2007.
 • 24. Caqueo-Urizar A, Gutierrez-Maldonado J. Burden of care in families of patients with schizophrenia. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation. 2006;15(4):719-724.
 • 25. McDonell MG, Short RA, Berry CM, et al. Burden in schizophrenia caregivers: impact of family psychoeducation and awareness of patient suicidality. Family process. 2003;42(1):91-103.
 • 26. Karlikaya G, Yuksek G, Varlibas F, et al. Caregiver Burden In Dementia: A Study In The Turkish Population. The Internet Journal of Neurology. 2004;4:2.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Dec 2017
Bölüm Araştırma Makalesi (Original Article)
Yazarlar

Ece YAZLA (Sorumlu Yazar)
Hitit University, Medical School, Department of Psychiatry, Corum, Turkey
0000-0002-7120-9333
Türkiye


Mehmet Emrah KARADERE
Hitit University, Medical School, Department of Psychiatry, Corum, Turkey
0000-0002-1404-9839
Türkiye


Özlem TERZİ Bu kişi benim
19 Mayıs University, Department of Public Health, Samsun
0000-0002-9524-5582
Türkiye


Mete DOLAPÇI Bu kişi benim
Hitit University, Medical School, Department of Surgery, Corum
0000-0002-4799-8045
Türkiye


Ahmet YASTI
Hitit University, Medical School, Department of Surgery, Corum
0000-0002-1281-3549
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 3 Eylül 2017
Kabul Tarihi 21 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { fppc336708, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2017}, volume = {2}, number = {3}, pages = {28 - 37}, doi = {10.22391/fppc.336708}, title = {Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers}, key = {cite}, author = {Yazla, Ece and Karadere, Mehmet Emrah and Terzi, Özlem and Dolapçı, Mete and Yastı, Ahmet} }
APA Yazla, E. , Karadere, M. E. , Terzi, Ö. , Dolapçı, M. & Yastı, A. (2017). Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers . Family Practice and Palliative Care , 2 (3) , 28-37 . DOI: 10.22391/fppc.336708
MLA Yazla, E. , Karadere, M. E. , Terzi, Ö. , Dolapçı, M. , Yastı, A. "Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers" . Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 28-37 <http://www.fppc.com.tr/tr/pub/issue/31091/336708>
Chicago Yazla, E. , Karadere, M. E. , Terzi, Ö. , Dolapçı, M. , Yastı, A. "Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 28-37
RIS TY - JOUR T1 - Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers AU - Ece Yazla , Mehmet Emrah Karadere , Özlem Terzi , Mete Dolapçı , Ahmet Yastı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22391/fppc.336708 DO - 10.22391/fppc.336708 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 37 VL - 2 IS - 3 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.336708 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.336708 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers %A Ece Yazla , Mehmet Emrah Karadere , Özlem Terzi , Mete Dolapçı , Ahmet Yastı %T Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers %D 2017 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 2 %N 3 %R doi: 10.22391/fppc.336708 %U 10.22391/fppc.336708
ISNAD Yazla, Ece , Karadere, Mehmet Emrah , Terzi, Özlem , Dolapçı, Mete , Yastı, Ahmet . "Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers". Family Practice and Palliative Care 2 / 3 (Aralık 2017): 28-37 . https://doi.org/10.22391/fppc.336708
AMA Yazla E. , Karadere M. E. , Terzi Ö. , Dolapçı M. , Yastı A. Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers. Fam Pract Palliat Care. 2017; 2(3): 28-37.
Vancouver Yazla E. , Karadere M. E. , Terzi Ö. , Dolapçı M. , Yastı A. Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers. Family Practice and Palliative Care. 2017; 2(3): 28-37.
IEEE E. Yazla , M. E. Karadere , Ö. Terzi , M. Dolapçı ve A. Yastı , "Care-giving burden and quality of life in diabetic foot patients' care givers", Family Practice and Palliative Care, c. 2, sayı. 3, ss. 28-37, Ara. 2017, doi:10.22391/fppc.336708

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA