Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 5 2017-12-28

Akut viral gastroenterit olan çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus prevalansı: Bir üçüncü basamak hastane verileri
Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data

Merve ASLANTAŞ [1] , Önder KILIÇASLAN [2] , Muhammet Mesut Nezir ENGİN [3] , Nursel BÜYÜK [4] , Gülşen YALÇIN [5] , Handan ANKARALI [6] , Ramazan Cahit TEMİZKAN [7] , Kenan KOCABAY [8]


Giriş: Bu araştırmada üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastanemizin acil servisine akut gastroenterit şikayetiyle başvuran hastalarda rotavirus ve adenovirus prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya akut gastroenterit şikayeti olan 1712 hasta alındı, çalışma retrospektif olarak hasta kayıtlarından yapıldı.

Bulgular: Akut gastroenterit şikayetiyle 3 yıllık sürede acil servise başvuran 1712 hastadan dışkı örneği gönderildi. Bunların %17,5 ‘nde (n=301) rotavirus antijeni, %3,5’inde (n=61) adenovirus antijeni pozitif olarak saptandı. Pozitif olguların %56’sının (n=203) erkek, %44’unun (n=159) kadın olduğu gözlendi. Rotavirus antijeni 0-4 yaş grubunda diğer yaş gruplarında göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu.

Sonuç: Akut gastroenterit, çocuklarda önemli bir sağlık problemidir. Özellikle 4 yaş altı çocuklarda rotavirus sıklığının fazla olduğu gözlendi ve bu yaş grubu hastalarda viral kültür yöntemlerinden ziyade rotavirus hızlı tanı testleri kullanılması erken tanı konmasına, böylelikle gereksiz antibiyotik kullanımının azalmasına yardımcı olabilir.

Introduction: The aim of this study was to determine the prevalence of rotavirus and adenovirus in patients who applied with the complaint of acute gastroenteritis to the emergency department of our tertiary health care provider hospitals.

Methods: 1712 patients with the complaint of acute gastroenteritis were included in the study and the study was done retrospectively from patient records.

Results: Stool (faeces) samples have been sent from 1712 patients who applied to emergency services with the complaint of acute gastroenteritis for 3 years. Of these, 17.5% (n=301) rotavirus antigen and 3.5% (n=61) adenovirus antigen were detected as positive. It was observed that 56% (n=203) of the positive cases were male and 44% (n=159) were female. The rotavirus antigen was statistically significantly higher in the 0-4 age group than the other age groups.

Conclusion: Acute gastroenteritis is an important health problem in children. Especially, the frequency of rotavirus was observed to be higher in children under 4 years of age and in this age group patients the use of rotavirus rapid diagnostic tests rather than viral culture methods may be helpful to early diagnosis thus to reduce unnecessary antibiotic use.

 • 1. Tekin A. Mardin’deki akut gastroenteritli çocuklarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus sıklığı. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 2010;1:41-5.
 • 2. Levels and trends in child mortality, Report 2010. WHO/UNICEF/UNDP/World Bank, 2010.
 • 3. Özdemir S, Delialioğlu N, Emekdaş G. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus, adenovirus ve astrovirus sıklığının araştırılması ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2010;44:571-78.
 • 4. World Health Organization (WHO). Global Rotavirus Information and Surveillance Bulletin, Vol:3, WHO Press, Geneva (2011).
 • 5. Cheng AC, McDonald JR, Thielman NM. Infectious diarrhea in developed and developing countries. J Clin Gastroenterol, 2005; 39:757-73.
 • 6. Dennehy PH, Cortese MM, Begue RE. A case-control study to determine risk factors for hospitalization for rotavirus gastroenteritis in US children. Pediatr Infect Dis J, 2006;25:1123–31.
 • 7. Mahendraker AG, Dutta PK, Urmil AC, Moorthy TS: A study of medicosocial profile of under five children suffering from diarrhoeal diseases. Indian J Matern Child Health. 1991;2 (4):127-30.
 • 8. Jamieson FB, Wang EE, Bain C. Human torovirüs: A new nosocomial gastrointestinal pathogen. J Infect Dis 1998;178:1263-9.
 • 9. Kim J, Kim HS, Kim HS et al. Evaluation of an immunochromatographic assay for the rapid and simultaneous detection of rotavirus and adenovi¬rus in stool samples, Ann Lab Med 2014;34(3):216-22.
 • 10. Enweronu-Laryea CC, Sagoe KWC, Glover AH, Asmah RH. Prevalence of severe acute rotavirus gastroenteritis and intussusceptions in Ghanaian children under 5 years of age. J Infect Dev Ctries 2012;6(2):148-55.
 • 11. Temu A, Kamugisha E, Mwizamholya DL, Hokororo A, Seni J, Mshana SE. Prevalence and factors associated with Group A rotavirus infection among children with acute diarrhea in Mwanza, Tanzania. J Infect Dev Ctries 2012; 6(6):508-15.
 • 12. Tayeb HT, Balkhy HH, Aljuhani SM, Elbanyan E. Increased prevalence of rotavirus among children associated gastroenteritis in Riyadh Saudi Arabia. Virology Journal 2011;8:548.
 • 13. Akinci N, Ercan TE, Yalman N, Eren A, Severge B, Ercan G. The Frequency of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis. J Clin Anal Med. 2015;6(4):449–51. doi: 10.4328/jcam.2156.
 • 14. Berk E, Kayman T. Akut gastroenteritli çocuk hastalarda rotavirüs sıklığı. ANKEM Derg 2011;25:103-6.
 • 15. İlktaç M, Şahin A, Nazik H, Öngen B. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs sıklığının araştırılması ve rotavirüs sezonunun takibi: beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2012;26:25-9.
 • 16. Işık Balcı Y, Polat Y, Çövüt İE, Canural R, Görüşen İ, Sarı F. Denizli’de 0-5 yaş arası gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs tip 40/41 sıklığı. Yeni Tıp Dergisi 2010;27:15-7.
 • 17. Bulut Y, İşeri L, Ağel E, Durmaz B. Akut gastroenterit ön tanılı çocuklarda rotavirüs pozitifliği. İnönü Üniv Tıp Bült 2003;10:143-5.
 • 18. Farkas T, Jiang X. Rotaviruses, caliciviruses, astro¬viruses, enteric adenoviruses and other diarrheic viruses, ”Murray PR, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds). Manual of Clinical Microbiology, 9. baskı” kitabında s.1453-69, ASM Press, Washington (2007).
 • 19. Yazıcı V, Manzur Y, Akbulut A. Akut gastroente¬ritli olgularda rotavirus ve enterik adenovirus infeksiyonlarının sıklığının araştırılması, Klimik Derg 2013;26(1):13-6.
 • 20. Otağ F, Direkel Ş, Özgür D, Delialioğlu N, Aslan G, Emekdaş G. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs antijenlerinin hızlı immunokromatografik yöntemle araştırılması. Mersin Univ. Saglik Bilim Derg 2012;5(3):18-23.
 • 21. Özsarı T. ve ark. The Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in the Childhood Gastroenteritis Jundishapur J Microbiol. 2016;9(6):e34867.
 • 22. Rodriguez-Baez N, O'Brien R, Qiu SQ, BassDM.Rodriguez-Baez N, O'Brien R, Qiu SQ, BassDM Astrovirus, adenovirus, and rotavirus in hospitalized children: prevalence and association with gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002 Jul;35(1):64-8.
 • 23. Çalgın MK ve ark. Ordu ilindeki akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığının araştırılması ANKEM Derg 2015;29(2):59-65. doi:10.5222/ankem.2015.059
 • 24. Kaya S. ve ark. Dışkı örneklerinde rotavirus pozitifliği ve mevsimsel sıklığının incelenmesi. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013;4(2):54-6.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Dec 2017
Bölüm Araştırma Makalesi (Original Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6490-2984
Yazar: Merve ASLANTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9311-006X
Yazar: Önder KILIÇASLAN
Kurum: Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0874-6857
Yazar: Muhammet Mesut Nezir ENGİN
Kurum: Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2963-1685
Yazar: Nursel BÜYÜK
Kurum: Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5938-2619
Yazar: Gülşen YALÇIN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3613-0523
Yazar: Handan ANKARALI
Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8821-6292
Yazar: Ramazan Cahit TEMİZKAN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4030-1145
Yazar: Kenan KOCABAY
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Eylül 2017
Kabul Tarihi : 1 Kasım 2017
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { fppc338373, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 5}, doi = {10.22391/fppc.338373}, title = {Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data}, key = {cite}, author = {Aslantaş, Merve and Kılıçaslan, Önder and Engin, Muhammet Mesut Nezir and Büyük, Nursel and Yalçın, Gülşen and Ankaralı, Handan and Temizkan, Ramazan Cahit and Kocabay, Kenan} }
APA Aslantaş, M , Kılıçaslan, Ö , Engin, M , Büyük, N , Yalçın, G , Ankaralı, H , Temizkan, R , Kocabay, K . (2017). Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data . Family Practice and Palliative Care , 2 (3) , 1-5 . DOI: 10.22391/fppc.338373
MLA Aslantaş, M , Kılıçaslan, Ö , Engin, M , Büyük, N , Yalçın, G , Ankaralı, H , Temizkan, R , Kocabay, K . "Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data" . Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 1-5 <http://www.fppc.com.tr/tr/pub/issue/31091/338373>
Chicago Aslantaş, M , Kılıçaslan, Ö , Engin, M , Büyük, N , Yalçın, G , Ankaralı, H , Temizkan, R , Kocabay, K . "Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data AU - Merve Aslantaş , Önder Kılıçaslan , Muhammet Mesut Nezir Engin , Nursel Büyük , Gülşen Yalçın , Handan Ankaralı , Ramazan Cahit Temizkan , Kenan Kocabay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22391/fppc.338373 DO - 10.22391/fppc.338373 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 2 IS - 3 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.338373 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.338373 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data %A Merve Aslantaş , Önder Kılıçaslan , Muhammet Mesut Nezir Engin , Nursel Büyük , Gülşen Yalçın , Handan Ankaralı , Ramazan Cahit Temizkan , Kenan Kocabay %T Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data %D 2017 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 2 %N 3 %R doi: 10.22391/fppc.338373 %U 10.22391/fppc.338373
ISNAD Aslantaş, Merve , Kılıçaslan, Önder , Engin, Muhammet Mesut Nezir , Büyük, Nursel , Yalçın, Gülşen , Ankaralı, Handan , Temizkan, Ramazan Cahit , Kocabay, Kenan . "Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data". Family Practice and Palliative Care 2 / 3 (Aralık 2017): 1-5 . https://doi.org/10.22391/fppc.338373
AMA Aslantaş M , Kılıçaslan Ö , Engin M , Büyük N , Yalçın G , Ankaralı H , Temizkan R , Kocabay K . Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data. Fam Pract Palliat Care. 2017; 2(3): 1-5.
Vancouver Aslantaş M , Kılıçaslan Ö , Engin M , Büyük N , Yalçın G , Ankaralı H , Temizkan R , Kocabay K . Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data. Family Practice and Palliative Care. 2017; 2(3): 1-5.
IEEE M. Aslantaş , Ö. Kılıçaslan , M. Engin , N. Büyük , G. Yalçın , H. Ankaralı , R. Temizkan ve K. Kocabay , "Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data", Family Practice and Palliative Care, c. 2, sayı. 3, ss. 1-5, Ara. 2017, doi:10.22391/fppc.338373