Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Palyatif bakım hastalarında semptom ve mobil hizmetlerin değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 70 - 76, 05.05.2021
https://doi.org/10.22391/fppc.814339

Öz

Giriş: Palyatif Gezici Sağlık Birimi, Şubat 2019'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Çalışmamızda kayıtlı hastaların semptomları ve devam eden durumlarının palyatif bakım biriminin gezici sağlık hizmetleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel tipteki bu çalışmanın evreni, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif mobil birimine kayıtlı, palyatif servisten taburcu olmuş kişilerden oluşmaktadır. Çalışmamızda, mobil hizmete kayıtlı olan tüm hastalar değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayar kayıtlarından elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson ki-kare ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde, taburcu olan hastalar için palyatif mobil hizmetleri verilmeye başlandığından itibaren 112 hastaya ulaşılmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı zamanda bu hastaların halen %46,42’sine palyatif mobil hizmeti verilmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 65,60±16,34 yıl ve hastaların %54,35’i kadındır. Hastaların %64,20’si yatağa tam bağımlıdır. En sık (%64,24) gördüğümüz hastalar onkoloji tanılı hastalardır. Foley sonda, invaziv girişim olarak en çok yapılmış işlemdir.

Sonuç: Palyatif mobil birimine kayıtlı hastalarımız en çok yatağa tam bağımlı ve onkoloji hastalarıydı. Palyatif mobil hizmetleri ile taburcu sonrası yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların yaşam kalitesini artırmak, semptom yönetimini değerlendirmek hedeflenmektedir. Palyatif mobil hizmetlerinin sonuçlarını değerlendirmek suretiyle ülke genelinde yaygınlaştırılması uygun olabilir.

Kaynakça

 • 1. Kabalak AA, Ozturk AA, Cagil H. [End of life care organization; palliative care] (in Turkish). J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):56-70.
 • 2. Sarman A. [Historical development process, principles, and nursing care of palliative/pediatric palliative care] (in Turkish). BAUN Health Sci J 2019;8(3):153-60.
 • 3. Yildirim NK, Kacmaz N, Ozkan M. [unmet care needs in advanced stage cancer patients] (in Turkish). J of Psy Nurs 2013;4(3):153-8. https://doi.org/10.5505/phd.2013.63825
 • 4. Sutradhar R, Barbera L, Seow HY. Palliative home care is associated with reduced high- and low-acuity emergency department visits at the end of life: a population-based cohort study of cancer decedents. Palliat Med 2016;31(5):448-55. https://doi.org/10.1177/0269216316663508
 • 5. Directive on application procedures and principles of palliative care services. Ministry of Health. https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,42938/palyatif-bakim-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html Access Date: May 19, 2020
 • 6. Isikhan V. [The place and future of social work in palliative care services in Turkey] (in Turkish). Social Work Public Health 2016;27(2):97-113. http://dx.doi.org/10.1080/19371918.2016.1230080
 • 7. Arikan DG. [Definition and philosophy of palliative care] (in Turkish). Clin Med Fam Med 2016; 8(3):1-5.
 • 8. Bektas G, Simsek F. [Importance of mobile health services on old age tourism] (in Turkish). Health Care Aced J 2016;3(4):179-85. https://doi.org/10.5455/sad.13-1483621208
 • 9. Tanriverdi O, Komorcu S, ed. [Structuring in palliative care units. supportive therapy in lung cancer] (in Turkish). Istanbul, Probiz Publishing, 2016, p.391-407.
 • 10. Cubukcu M, Yazicioglu B. [Evaluation of the patients registered to Samsun Education and Research Hospital home care service unit] (in Turkish). Ankara Med J 2016;(4):325-31. https://doi.org/10.17098/amj.70290
 • 11. Tekin N. [palliative care practices in old age] (in Turkish). Izbirak G, ed. Ankara, Turk Clin 2019, p.130-6.
 • 12. Uysal N, Senel G, Karaca S, Kadiogulları N, Kocak N, Oguz G. [Symptoms seen in inpatients in palliative care clinic and effects of palliative care on symptom control] (in Turkish). AGRI 2015;27(2):104-10. https://doi.org/10.16899/jcm.624878
 • 13. Miniksar OH, Aydin A. [Retrospective analysis of hospitalized patients in our palliative care unit] (in Turkish). J Contemp Med 2020;10(3):429-33. https://doi.org/10.16899/jcm.624878
 • 14. Cinar H, Kaya Y, Enginyurt O. [Effects of nutritional status on quality of life in palliative care patients] (in Turkish). Bozok Med J 2017;7(4):1-7.
 • 15. Piot E, Leheup B, Losson S. Intervention o mobile palliative care team on nursing homes: retrospective study. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil.2014;12(4):347-53. https://doi.org/10.1684/pnv.2014.0507
 • 16. Enginyurt O. [Disease prevalence of patients hospitalized in palliative care service] (in Turkish). Clin Med Fam Med 2019;11(1):11-3.
 • 17. Murtagh F, Bausewein C, Verne J, Greneveld EI, Kaloki EY, Higginson JI. How many people need palliative care? A study developing and comparing methods for population-based estimates. Palliat Med 2014;28(1) 49-58. https://doi.org/10.1177%2F0269216313489367
 • 18. Benli AR, Sunay D. [A model of collaboration between palliative care unit and home health care service: Karabuk] (in Turkish). Ankara Med J 2017;(3):143-50. https://doi.org/10.17098/amj.339333
 • 19. Al-Jamal Y, Soysal P. [The evaluation of Bezmialem Vakif University Dragos Hospital palliative care unit data] (in Turkish). J Geriatr Sci 2019;2(3):86-9.
 • 20. Virik K, Glare P. Profile and evaluation of a palliative medicine consultation service within tertiary teaching hospital in Sydney, Australia. J Pain Symptom Manage 2002;23(1):17-25. https://doi.org/10.1016/s0885-3924(01)00371-2
 • 21. Yennurajalingam S, Zhang T, Bruera E. The impact of the palliative care mobile team on symptom assessment and medication profiles in patients admitted to a comprehensive cancer center. Support Care Cancer 2007;15(5):471-75. . https://doi.org/10.1007/s00520-006-0172-0
 • 22. Saygili M, Celik Y. [An evaluation of palliative care service effect in patients with cancer diagnosis: comparison in terms of the symptom level and care satisfaction] (in Turkish). Agri 2020;32(2):61-71. https://doi.org/10.14744/agri.2019.95770
 • 23. Yeniceri EN. [Home care and palliative care] (in Turkish). Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2017;8(4):277-81.

Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 70 - 76, 05.05.2021
https://doi.org/10.22391/fppc.814339

Öz

Introduction: Palliative Mobile Health Unit started to serve in in February 2019 at University of Health Sciences Samsun Training and Research Hospital. In our study, it is aimed to evaluate the symptoms and ongoing status of the registered patients by mobile health services of palliative care unit.

Methods: The population of this descriptive, cross-sectional study consists of individuals who are registered in Samsun Training and Research Hospital's palliative mobile unit and discharged from the palliative service. In our study, all patients enrolled in mobile services were evaluated. The data were obtained from computer records. Pearson chi-square and Mann-Whitney U tests were used to evaluate the data. p <0.05 was considered statistically significant.

Results: Since the introduction of palliative mobile services for discharged patients in our hospital, 112 patients have been reached. At the time of this study, 46.42% of these patients are still provided with palliative mobile service. The average age of the participants is 65.60 ± 16.34 years, and 54.35% of the patients are women. 64.20% of the patients are fully bedridden. The patients we see most frequently (64.24%) are patients with a diagnosis of oncology. Foley catheter is the most performed procedure as an invasive procedure.

Conclusion: Our patients enrolled in the palliative mobile unit were mostly bedridden and oncology patients. With palliative mobile services, it is aimed to improve the quality of life of patients who encounter problems arising from life-threatening diseases after discharge and to evaluate symptom management. It may be appropriate to disseminate palliative mobile services across the country by evaluating the results.

Kaynakça

 • 1. Kabalak AA, Ozturk AA, Cagil H. [End of life care organization; palliative care] (in Turkish). J Turk Soc Intens Care 2013;11(2):56-70.
 • 2. Sarman A. [Historical development process, principles, and nursing care of palliative/pediatric palliative care] (in Turkish). BAUN Health Sci J 2019;8(3):153-60.
 • 3. Yildirim NK, Kacmaz N, Ozkan M. [unmet care needs in advanced stage cancer patients] (in Turkish). J of Psy Nurs 2013;4(3):153-8. https://doi.org/10.5505/phd.2013.63825
 • 4. Sutradhar R, Barbera L, Seow HY. Palliative home care is associated with reduced high- and low-acuity emergency department visits at the end of life: a population-based cohort study of cancer decedents. Palliat Med 2016;31(5):448-55. https://doi.org/10.1177/0269216316663508
 • 5. Directive on application procedures and principles of palliative care services. Ministry of Health. https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,42938/palyatif-bakim-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html Access Date: May 19, 2020
 • 6. Isikhan V. [The place and future of social work in palliative care services in Turkey] (in Turkish). Social Work Public Health 2016;27(2):97-113. http://dx.doi.org/10.1080/19371918.2016.1230080
 • 7. Arikan DG. [Definition and philosophy of palliative care] (in Turkish). Clin Med Fam Med 2016; 8(3):1-5.
 • 8. Bektas G, Simsek F. [Importance of mobile health services on old age tourism] (in Turkish). Health Care Aced J 2016;3(4):179-85. https://doi.org/10.5455/sad.13-1483621208
 • 9. Tanriverdi O, Komorcu S, ed. [Structuring in palliative care units. supportive therapy in lung cancer] (in Turkish). Istanbul, Probiz Publishing, 2016, p.391-407.
 • 10. Cubukcu M, Yazicioglu B. [Evaluation of the patients registered to Samsun Education and Research Hospital home care service unit] (in Turkish). Ankara Med J 2016;(4):325-31. https://doi.org/10.17098/amj.70290
 • 11. Tekin N. [palliative care practices in old age] (in Turkish). Izbirak G, ed. Ankara, Turk Clin 2019, p.130-6.
 • 12. Uysal N, Senel G, Karaca S, Kadiogulları N, Kocak N, Oguz G. [Symptoms seen in inpatients in palliative care clinic and effects of palliative care on symptom control] (in Turkish). AGRI 2015;27(2):104-10. https://doi.org/10.16899/jcm.624878
 • 13. Miniksar OH, Aydin A. [Retrospective analysis of hospitalized patients in our palliative care unit] (in Turkish). J Contemp Med 2020;10(3):429-33. https://doi.org/10.16899/jcm.624878
 • 14. Cinar H, Kaya Y, Enginyurt O. [Effects of nutritional status on quality of life in palliative care patients] (in Turkish). Bozok Med J 2017;7(4):1-7.
 • 15. Piot E, Leheup B, Losson S. Intervention o mobile palliative care team on nursing homes: retrospective study. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil.2014;12(4):347-53. https://doi.org/10.1684/pnv.2014.0507
 • 16. Enginyurt O. [Disease prevalence of patients hospitalized in palliative care service] (in Turkish). Clin Med Fam Med 2019;11(1):11-3.
 • 17. Murtagh F, Bausewein C, Verne J, Greneveld EI, Kaloki EY, Higginson JI. How many people need palliative care? A study developing and comparing methods for population-based estimates. Palliat Med 2014;28(1) 49-58. https://doi.org/10.1177%2F0269216313489367
 • 18. Benli AR, Sunay D. [A model of collaboration between palliative care unit and home health care service: Karabuk] (in Turkish). Ankara Med J 2017;(3):143-50. https://doi.org/10.17098/amj.339333
 • 19. Al-Jamal Y, Soysal P. [The evaluation of Bezmialem Vakif University Dragos Hospital palliative care unit data] (in Turkish). J Geriatr Sci 2019;2(3):86-9.
 • 20. Virik K, Glare P. Profile and evaluation of a palliative medicine consultation service within tertiary teaching hospital in Sydney, Australia. J Pain Symptom Manage 2002;23(1):17-25. https://doi.org/10.1016/s0885-3924(01)00371-2
 • 21. Yennurajalingam S, Zhang T, Bruera E. The impact of the palliative care mobile team on symptom assessment and medication profiles in patients admitted to a comprehensive cancer center. Support Care Cancer 2007;15(5):471-75. . https://doi.org/10.1007/s00520-006-0172-0
 • 22. Saygili M, Celik Y. [An evaluation of palliative care service effect in patients with cancer diagnosis: comparison in terms of the symptom level and care satisfaction] (in Turkish). Agri 2020;32(2):61-71. https://doi.org/10.14744/agri.2019.95770
 • 23. Yeniceri EN. [Home care and palliative care] (in Turkish). Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2017;8(4):277-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Jun 2021
Bölüm Araştırma Makalesi (Original Article)
Yazarlar

Mahcube CUBUKCU> (Sorumlu Yazar)
Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun
0000-0003-4799-6848
Türkiye


Ahmet ŞEN>
Department of Anesthesia, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun
0000-0001-8981-6871
Türkiye


Eda TÜRE>
Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun
0000-0003-0124-8721
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 21 Ekim 2020
Kabul Tarihi 16 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { fppc814339, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {70 - 76}, doi = {10.22391/fppc.814339}, title = {Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients}, key = {cite}, author = {Cubukcu, Mahcube and Şen, Ahmet and Türe, Eda} }
APA Cubukcu, M. , Şen, A. & Türe, E. (2021). Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients . Family Practice and Palliative Care , 6 (2) , 70-76 . DOI: 10.22391/fppc.814339
MLA Cubukcu, M. , Şen, A. , Türe, E. "Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients" . Family Practice and Palliative Care 6 (2021 ): 70-76 <http://www.fppc.com.tr/tr/pub/issue/62141/814339>
Chicago Cubukcu, M. , Şen, A. , Türe, E. "Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients". Family Practice and Palliative Care 6 (2021 ): 70-76
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients AU - Mahcube Cubukcu , Ahmet Şen , Eda Türe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.22391/fppc.814339 DO - 10.22391/fppc.814339 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 76 VL - 6 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.814339 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.814339 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients %A Mahcube Cubukcu , Ahmet Şen , Eda Türe %T Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients %D 2021 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 6 %N 2 %R doi: 10.22391/fppc.814339 %U 10.22391/fppc.814339
ISNAD Cubukcu, Mahcube , Şen, Ahmet , Türe, Eda . "Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients". Family Practice and Palliative Care 6 / 2 (Mayıs 2021): 70-76 . https://doi.org/10.22391/fppc.814339
AMA Cubukcu M. , Şen A. , Türe E. Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients. Fam Pract Palliat Care. 2021; 6(2): 70-76.
Vancouver Cubukcu M. , Şen A. , Türe E. Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients. Family Practice and Palliative Care. 2021; 6(2): 70-76.
IEEE M. Cubukcu , A. Şen ve E. Türe , "Evaluation of symptoms and mobile services in palliative care patients", Family Practice and Palliative Care, c. 6, sayı. 2, ss. 70-76, May. 2021, doi:10.22391/fppc.814339

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA