Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 51 - 56 2019-08-30

Bir kardiyoloji polikliniğinde hipertansiyon ve obezite yaygınlığı: Kesitsel bir araştırma‎
Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study

Dincer ATİLA [1] , Onur Dalgic [2] , Yasemin Kilic Ozturk [3]


Giriş: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar bütün dünyada erken ölüm nedenlerinin başında yer ‎almaktadır. Türkiye’de gerek hipertansiyon, gerekse obezite yaygınlığı yüksek olup, her ikisi de %30 civarındadır‎. ‎Bu çalışmada kardiyoloji polikliniğine başvuran kişilerde hipertansiyon yaygınlığının belirlenmesi ve obezite ile hipertansiyon ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tasarımdaki bu araştırma 15 Ocak – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında Medical Park İzmir Hastanesi ‎kardiyoloji polikliniğinde yürütülmüştür. Polikliniğe belirtilen tarihlerde başvuran 256 kişiden 55’inin verileri analiz edilmiştir.‎ Katılımcıların sistolik ve diyastolik kan basınçları, boy, ağırlık, cinsiyet, yaş kategorisi, öğrenim ‎durumu, medeni durum ve bilinen hipertansiyon varlığı hakkında veri toplanmıştır.‎

Bulgular: Katılımcıların 35’i (%63,6) erkek, 20’si (%36,4) kadındı. Yaş ortalaması ‎‎44,60±11,03 ‎idi. Çalışmaya katılanlarda vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 28,18±3,89 idi; ‎‎%85,4 kilolu veya obez sınıfındaydı. ‎Sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları sırasıyla 140,09±7,99 mmHg ve 90,69±7,07 ‎mmHg idi. Katılımcıların 31’inde (%56,4) sistolik, 34’ünde (%61,8) diyastolik, ‎‎37’sinde (%67,3) ise sistolik veya diyastolik hipertansiyon bulunmaktaydı. ‎Hipertansiyon tespit edilen 37 kişiden 26’sında (%70,2) hipertansiyon öyküsü ‎bulunmamaktaydı.‎ Regresyon analizinde cinsiyetin yüksek kan basıncı için diğer faktörlerden bağımsız bir şekilde ‎belirleyici olduğu saptandı (p=0,005; odds oranı=6,4).

Sonuç: Kardiyoloji polikliniğine başvuran kişiler arasında hipertansiyon ve ‎obezite oranları yüksektir. Sık görülen sağlık sorunlarının yönetilmesinde yetkin olması beklenen ve ‎koruyucu sağlık uygulamalarına odaklı aile hekimlerinin hipertansiyon ve obeziteyle mücadelede ‎daha etkin rol almaları gerekmektedir.‎

Introduction: Atherosclerotic cardiovascular diseases are the leading causes of death worldwide. Both hypertension and obesity are frequent in Turkey and are seen in around 30% of the population. This study aimed to determine the prevalence of hypertension and to investigate its relationship with obesity in patients admitted to a cardiology outpatient clinic.

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted between the 15th of January and the 28th of February 2018 at the Medical Park İzmir Hospital Cardiology Polyclinics. Data were collected from 55 out of 256 people who were referred to the clinic on the specified dates. Data were collected about systolic and diastolic blood pressures, height, weight, gender, age category, educational status, marital status, and history of hypertension.

Results: Of the participants, 35 (63.6%) were men, and 20 (36.4%) were women. The mean age and body mass index values were 44.60±11.03and 28.18±3.89kg/m2, respectively. In total, 85.4% were overweight or obese. The mean systolic and diastolic blood pressures were 140.09±7.99 mmHg and 90.69±7.07 mmHg, respectively. 31 (56.4%) patients had systolic, 34 (61.8%) had diastolic, and 37 (67.3%) had systolic or diastolic hypertension. Of those with hypertension, 26 (70.2%) were not aware of their condition. In the regression analysis, gender was the only independent factor predicting high blood pressure (p=0.005; odds ratio=6.4).

Conclusion: Hypertension and obesity were common among patients in the cardiology outpatient clinics. Family physicians are expected to be competent in managing common health problems and are focused on preventive health practices, and thus, they should take a more active role in the struggle against hypertension and obesity.

 • 1. Mensah GA, Wei GS, Sorlie PD, Fine LJ, Rosenberg Y, Kaufmann PG, et al. c. Circ Res. 2017 Jan;120(2):366–80. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.309115
 • 2. ‎Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease ‎prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular ‎Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representati. Eur Heart J. 2016;37(29):2315–81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591
 • 3. Vos T, Abajobir AA, Abbafati C, Abbas KM, Abate KH, Abd-Allah F, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and ‎years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: A systematic analysis for the Global Burden of ‎Disease Study 2016. Lancet. 2017;390(10100):1211-59. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32154-2
 • 4. ‎Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Ž, Verschuren M, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in ‎clinical practice (version 2012). Eur Heart J. 2012;33(13):1635–701. ‎https://doi.org/10.1007/s12529-012-9242-5
 • 5. ‎HeartScore Turkey [Internet]. European Association of Preventive Cardiology. 2018 [cited 2018 Nov 5]. Available from: http://www.heartscore.org/tr_TR/access-heartscore
 • 6. ‎Unal B, Ergor G. Türki̇ye kroni̇k hastalıklar ve ri̇sk faktörleri̇ sıklığı çalışması. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı; 2013. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf
 • 7. ‎Altun B, Arici M, Nergizoglu G, Derici Ü, Karatan O, Turgan Ç, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in ‎Turkey (the PatenT study) in 2003. J Hypertens. 2005;23(10):1817–23. https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000176789.89505.59
 • 8. ‎National Institutes of Health. Heart, Lung, and Blood Institute. North American Association for the Study of Obesity. The practical guide: ‎identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. NIH Publication Number 00-4084. 2000. ‎https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/prctgd_c.pdf
 • 9. ‎‎‎Yumuk VD. Prevalence of obesity in Turkey. Obes Rev 2005;6:9–10. https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2005.00172.x
 • 10. ‎Lew EA, Garfinkel L. Variations in mortality by weight among 750,000 men and women. J Chronic Dis. 1979;32(8):563–76. https://doi.org/10.1016/0021-9681(79)90119-X
 • 11. ‎Higgins Mi, Kannel W, Garrison R, Pinsky J, Stokes J. Hazards of obesity‐the Framingham experience. Acta Med Scand. ‎‎1987;222(S723):23–36. ‎https://doi.org/10.1111/j.0954-6820.1987.tb05925.x
 • 12. ‎Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational ‎Studies in Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. PLoS Med. 2007;4(10):1623–7. ‎‎https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040296
 • 13. ‎Lenth R. Java Applets for Power and Sample Size [Computer software] [Internet]. 2009 [cited 2018 May 24]. Available from: ‎https://homepage.divms.uiowa.edu/~rlenth/Power/‎
 • 14. ‎Visscher TLS, Snijder MB, Seidell JC. Epidemiology: definition and classification of obesity. Clin Obes adults Child. 2010;3–14. ‎https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444307627.ch1
 • 15. ‎Chobanian A V, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo Jr JL, et al. The seventh report of the joint national committee on ‎prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure: the JNC 7 report. Jama. 2003;289(19):2560–71. ‎http://dx.doi.org/10.1001/jama.289.19.2560
 • 16. ‎Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet. ‎‎2005;365(9455):217–23. ‎https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)70151-3
 • 17. ‎Soydan İ. Hipertansiyon ile ilgili TEKHARF çalışması verileri ve yorumu. Türk Erişkinlerde Kalp Sağlığı (TEKHARF) İstanbul Argos ‎iletişim. 2003; ‎
 • 18. ‎Türk Kardiyoloji Derneği. METSAR “Türkiye Metabolik Sendrom Araştırması.” In: 21 Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2005 ‎‎[Internet]. Antalya; Available from: http://www.metsend.org/pdf/Metsar-metsend.pdf
 • 19. ‎TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Birinci Basamakta Kronik Hastalıklar Kontrol Programı-I Hipertansiyon. ‎Ankara: Onur Matbaacılık; 2003. ‎
 • 20. ‎Arıcı M, Çağlar Ş. Hipertansiyon ve oluşturduğu sorunlar. Hacettepe Tıp Derg. 2002;33(1):4–9. ‎
 • 21. ‎Oskay EM, Önsüz MF, Toğuzoğlu A. İzmir’de bir sağlik ocağı’nda başvuranların hipertansiyon hakkındaki bilgi, tutum ve görüşlerinin ‎değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Derg. 2010;11(1):3–9. ‎http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/1898
 • 22. ‎Stergiou GS, Salgami E V. New European, American and International guidelines for hypertension management: agreement and ‎disagreement. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2004 May;2(3):359–68. ‎https://doi.org/10.1586/14779072.2.3.359
 • 23. ‎Oh VM. Hypertension Management and Prevention: The Devil is Ever in the Details. Vol. 46, Annals of the Academy of Medicine, ‎Singapore. Singapore; 2017. p. 364–6. ‎https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29177364
 • 24. ‎Campbell NRC, Niebylski ML. Prevention and control of hypertension: developing a global agenda. Curr Opin Cardiol. 2014 ‎Jul;29(4):324–30. https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000067
 • 25. ‎Campbell NRC, Lackland DT, Lisheng L, Zhang X, Nilsson PM, Redburn KA, et al. The World Hypertension League challenges ‎hypertension and cardiovascular organizations to develop strategic plans for the prevention and control of hypertension. J Clin Hypertens. ‎‎2015;17(5):325–7. ‎https://doi.org/10.1111/jch.12557
 • 26. ‎Wang W, Lee ET, Fabsitz RR, Devereux R, Best L, Welty TK, et al. A longitudinal study of hypertension risk factors and their relation to ‎cardiovascular disease: the Strong Heart Study. Hypertension. 2006;47(3):403–9. ‎https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000200710.29498.80
 • 27. ‎Gillis EE, Sullivan JC. Sex Differences in Hypertension: Recent Advances. Hypertens (Dallas, Tex 1979) [Internet]. 2016/10/24. 2016 ‎Dec;68(6):1322–7. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.06602
 • 28. ‎Sağlık Bakanlığı. Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi, Hastalık Yükü Final Raporu. Sağlık Bakanl Refik Saydam Hıfzısıhha ‎Merk Başkanlığı, Hıfzısıhha Merk Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi. 2004; ‎https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/200704061339590_NBDtr.pdf
 • 29. ‎Assembly UNG. Note by the Secretary‐General transmitting the report of the Director‐General of the World Health Organization on the ‎prevention and control of non‐communicable diseases. In Department for General Assembly and Conference Management New York, ‎USA; 2013. ‎https://www.who.int/nmh/events/2012/20121128.pdf?ua=1
 • 30. ‎TC Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. ‎Ankara, Turkey; 2014. ‎https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
 • 31. ‎Akturk Z, Set T, Taştan K, Dağdeviren N, Şahin EM, Özer C. The Role of Family Medicine in Undergraduate Medical Education. In: ‎Steylaerts C, editor. World Book of Family Medicine – European Edition [Internet]. Ljubljana, Slovenia: Stichting WONCA Europe; ‎‎2015. p. 21–4. https://www.woncaeurope.org/sites/default/files/World%20Book%202015.pdf
 • 32. ‎Dikici MF, Kartal M, Alptekin S, Çubukçu M, Ayanoğlu AS, Yarış F. Aile hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplininin tarihçesi. ‎Turkiye Klin J Med Sci. 2007;27(3):412–8. ‎https://www.turkiyeklinikleri.com/pdf/?pdf=c5008f08470563ad92549f2bbc6cdd42
 • 33. ‎Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P. WONCA Europe. The European definition of general practice/family medicine. ‎Evans P, editor. Barcelona: WONCA Europe; 2002. https://www.woncaeurope.org/sites/default/files/documents/Definition%203rd%20ed%202011%20with%20revised%20wonca%20tree.pdf
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-0835-2740
Author: Dincer ATİLA (Primary Author)
Institution: Family Health Center No 1, Menemen, Izmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9929-1407
Author: Onur Dalgic
Institution: Medical Park Izmir Hospital, Department of Cardiology, Izmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1463-6627
Author: Yasemin Kilic Ozturk
Institution: Health University, Tepecik Education and Research Hospital, Department of Family Medicine, Izmir
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 15, 2018
Acceptance Date : March 2, 2019
Publication Date : August 30, 2019

Bibtex @research article { fppc483544, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {51 - 56}, doi = {10.22391/fppc.483544}, title = {Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study}, key = {cite}, author = {ATİLA, Dincer and Dalgic, Onur and Ozturk, Yasemin Kilic} }
APA ATİLA, D , Dalgic, O , Ozturk, Y . (2019). Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study. Family Practice and Palliative Care , 4 (2) , 51-56 . DOI: 10.22391/fppc.483544
MLA ATİLA, D , Dalgic, O , Ozturk, Y . "Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study". Family Practice and Palliative Care 4 (2019 ): 51-56 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/48029/483544>
Chicago ATİLA, D , Dalgic, O , Ozturk, Y . "Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study". Family Practice and Palliative Care 4 (2019 ): 51-56
RIS TY - JOUR T1 - Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study AU - Dincer ATİLA , Onur Dalgic , Yasemin Kilic Ozturk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.22391/fppc.483544 DO - 10.22391/fppc.483544 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 56 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.483544 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.483544 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study %A Dincer ATİLA , Onur Dalgic , Yasemin Kilic Ozturk %T Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study %D 2019 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 4 %N 2 %R doi: 10.22391/fppc.483544 %U 10.22391/fppc.483544
ISNAD ATİLA, Dincer , Dalgic, Onur , Ozturk, Yasemin Kilic . "Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study". Family Practice and Palliative Care 4 / 2 (August 2019): 51-56 . https://doi.org/10.22391/fppc.483544
AMA ATİLA D , Dalgic O , Ozturk Y . Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study. Fam Pract Palliat Care. 2019; 4(2): 51-56.
Vancouver ATİLA D , Dalgic O , Ozturk Y . Hypertension and obesity in cardiology outpatients: a cross-sectional study. Family Practice and Palliative Care. 2019; 4(2): 56-51.