Research Article
BibTex RIS Cite

Tıp fakültesi öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sağlık bilgileri

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 12 - 17, 18.08.2017
https://doi.org/10.22391/920.321473

Abstract

Giriş: Araştırmamız Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi
1. ve 6. sınıf öğrencilerinde Aile Planlaması (AP) ve Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar (CYBH) hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte olan araştırmamız
2014-2015 eğitim-öğretim yılında yürütülmüş olup, evreni Tıp Fakültesi birinci
ve son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım %76 olarak
gerçekleşmiştir. Öğrencilere literatüre uygun olarak hazırlanan ve ön denemesi
yapılmış bir anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalamaları 21,9±2,9 yıl olan öğrencilerin
%48,5’i kız, %51,5’i ise erkektir. Öğrencilerin % 60,2’si birinci sınıf, %39,8’i
son sınıfta eğitim görmektedir.  Birinci
sınıf öğrencilerinin %11,8’i, son sınıfların %29,5’i AP tanımını doğru olarak
belirtmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin %40’ı, son sınıfların ise %68,2’si
CYBH konusunda bilgisi olduğunu belirtmiştir.Sonuç: AP tanımını ve CYBH konusunda bilgi düzeyi
açısından birinci ve son sınıflar arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Öğrencilerin AP ve CYBH konusunda bilgi kaynağının sıklıkla sağlık personeli ve
internet olduğu belirlenmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim müfredatında
AP ve CYBH konularına daha çok yer verilmesi, karşılaşılması olası sorunların
üstesinden gelebilmeleri ve topluma yararlı olabilmeleri açısından önem arz
etmektedir. 

References

 • ALTUNTAŞ F, MAYDA AS. Bolu Dörtdivan ilçesi’nde aile planlaması hizmetlerinin değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011;1(1):1-7.
 • ERTOP NG, ALTAY B. 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi. KÜ Tıp Fak Dergisi. 2012;14(3).
 • Koç G, Akın A, Özvarış ŞB. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgileri. 3 Uluslararası Üreme Sağlığı ve AP Kongresi Ankara20-23 Nisan 2003. p. 165-6.
 • EKUKLU G, TOKUC B. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2009;29(6):1598-604.
 • WJ. K, Jr. CW. The epidemiology and prevention of sexually transmitted diseases. The Urologic clinics of North America. 1992;1(1).
 • Workowski KA, Berman S. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010.
 • Brandt AM. Sexually-Transmitted Disease - Shadow on the Land, Revisited. Ann Intern Med. 1990;112(7):481-3.
 • Peaceman AM, Gonik B. Sexually transmitted viral disease in women. Postgrad Med. 1991;89(2):133-40.
 • Yıldırım T. Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları. Edirne: Trakya Üniversitesi 2008.
 • Kaynar B, Beydağ K, Özer F. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kullanmayı düşündükleri aile planlaması yöntemleri ve yöntem seçimini etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(8):21-33.
 • Ege E, Timur S, Zincir H. Ebelik son sınıf öğrencilerinin aile planlaması eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi. Sted. 2005;14(9):202-7.
 • Bilir N, Özcebe H, Vaizoğlu S. Van ili merkez ilçesi kentsel kesim nüfusunda 15-24 yaş arası kadınların ve erkeklerin üreme sağlığı ile ilgili bazı davranışlarının belirlenmesi, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara. 2004;257.
 • Aydın İ. Sağlık Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kullanmayı düşündükleri aile planlaması yöntemleri ve yöntem seçimini etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2003;6(1):28-32.
 • Göz F, Babadağlı B, Altınsoy N, Yıldızoğlu İ. EVLİLİK ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GENÇ KIZLARIN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2005;8(3).
 • Akalpler Ö, Eroğlu K. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(2).
 • Nursel K, DEMİR H, TAŞAR MA, DALLAR YB. Ankara’da düşük sosyoekonomik düzeyi olan bir bölgede ergenlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2014;9(1).
 • İLGÜN MŞ, DÜNDAR PE, DOĞRAMACI İDYG, DALCI İDA, Gökhan İD. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ.
 • Elkin N. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgilerinin Araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;8(1):1-14.
 • Kadıoğlu H, Yıldız A, Ercan N, Ergun A. Universite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili goruşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2008;17(3):32-7.
 • Taşçı KD. SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2007;10(1).
 • Yurdakul M, Vural G. Etki derecesi sınırlı yöntem kullanma nedenleri ve hemşirenin aile planlaması hizmetlerinde etkinliği. Sağlık ve Toplum 2001;11:42-5.
 • Babadağlı B, Şahin S. Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi ile SSK İzmit Hastanesi’nde Doğurganlık Dönemi Kadınların Aile Planlaması ve Danışmanlığı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006;1(2):51-64.
 • OZAN S, ARAS Ş, SEMİN SS, ORÇİN E. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ. 2004.
 • Kapamadzija A, Bjelica A, Segedi D. Sex knowledge and behavior in male high school students. medicinski pregled. 2000;53(11-12):595-9.
 • Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009;7(2):105-13.
 • Tüzün H, İlhan F, Ceyhan MN, Maral I. Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve tutumları. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2005;2(3):197-203.
 • Özalp S, Tanır HM, Ilgın H. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Duzce Medical Journal. 2011;14(3).
 • Aslan E, Bektaş. H, Başgöl Ş. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. 2014;23(5):174-82.
 • Clark LR, Jackson M, Allen-Taylor L. Adolescent knowledge about sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. 2002;29(8):436-43.
 • Obiechina NJ, Diwe K, Ikpeze O. Knowledge, awareness and perception of sexually transmitted diseases (STDs) among Nigerian adolescent girls. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2002;22(3):302-5.

Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 12 - 17, 18.08.2017
https://doi.org/10.22391/920.321473

Abstract

Introduction: To determine the level of knowledge about Family
Planning (FP) and Sexually Transmitted Diseases (STD) in the first and sixth
grade students of Atatürk University Medical Faculty.

Methods: This descriptive cross-sectional study was
carried out in the academic year of 2014-2015 and the universe constitutes
first and last year students of the Faculty of Medicine. Participation in the
survey was 76%. A questionnaire form prepared in accordance with the literature
and pre-tested and the students was applied with face-to-face interview
technique. In the analysis of the data, descriptive statistics and chi-square
test were used.

Results: The average age of the students is 21.9 ± 2.9.
48.5% of the students are girls, 51.5% are males, 60.2% are first class and
39.8% are in last grade. 11,8% of first-year students and 29,5% of last-year
students correctly stated the AP definition. 40% of first-year students and
68.2% of last-year students said they had information about STDs.Conclusion: There was a significant difference between the
first and last classes in terms of the knowledge of FP definition and level of
knowledge about STDs. It has been determined that the information resources of
students about FP and STD are frequently health personnel and internet. It is
important for medical faculty students to have more FP and STD issues in their
education curriculum, to be able to overcome possible problems and to be
helpful for the community.

References

 • ALTUNTAŞ F, MAYDA AS. Bolu Dörtdivan ilçesi’nde aile planlaması hizmetlerinin değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011;1(1):1-7.
 • ERTOP NG, ALTAY B. 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi. KÜ Tıp Fak Dergisi. 2012;14(3).
 • Koç G, Akın A, Özvarış ŞB. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgileri. 3 Uluslararası Üreme Sağlığı ve AP Kongresi Ankara20-23 Nisan 2003. p. 165-6.
 • EKUKLU G, TOKUC B. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2009;29(6):1598-604.
 • WJ. K, Jr. CW. The epidemiology and prevention of sexually transmitted diseases. The Urologic clinics of North America. 1992;1(1).
 • Workowski KA, Berman S. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010.
 • Brandt AM. Sexually-Transmitted Disease - Shadow on the Land, Revisited. Ann Intern Med. 1990;112(7):481-3.
 • Peaceman AM, Gonik B. Sexually transmitted viral disease in women. Postgrad Med. 1991;89(2):133-40.
 • Yıldırım T. Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları. Edirne: Trakya Üniversitesi 2008.
 • Kaynar B, Beydağ K, Özer F. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kullanmayı düşündükleri aile planlaması yöntemleri ve yöntem seçimini etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(8):21-33.
 • Ege E, Timur S, Zincir H. Ebelik son sınıf öğrencilerinin aile planlaması eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi. Sted. 2005;14(9):202-7.
 • Bilir N, Özcebe H, Vaizoğlu S. Van ili merkez ilçesi kentsel kesim nüfusunda 15-24 yaş arası kadınların ve erkeklerin üreme sağlığı ile ilgili bazı davranışlarının belirlenmesi, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara. 2004;257.
 • Aydın İ. Sağlık Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kullanmayı düşündükleri aile planlaması yöntemleri ve yöntem seçimini etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2003;6(1):28-32.
 • Göz F, Babadağlı B, Altınsoy N, Yıldızoğlu İ. EVLİLİK ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GENÇ KIZLARIN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2005;8(3).
 • Akalpler Ö, Eroğlu K. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(2).
 • Nursel K, DEMİR H, TAŞAR MA, DALLAR YB. Ankara’da düşük sosyoekonomik düzeyi olan bir bölgede ergenlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2014;9(1).
 • İLGÜN MŞ, DÜNDAR PE, DOĞRAMACI İDYG, DALCI İDA, Gökhan İD. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ.
 • Elkin N. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgilerinin Araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;8(1):1-14.
 • Kadıoğlu H, Yıldız A, Ercan N, Ergun A. Universite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili goruşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2008;17(3):32-7.
 • Taşçı KD. SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2007;10(1).
 • Yurdakul M, Vural G. Etki derecesi sınırlı yöntem kullanma nedenleri ve hemşirenin aile planlaması hizmetlerinde etkinliği. Sağlık ve Toplum 2001;11:42-5.
 • Babadağlı B, Şahin S. Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi ile SSK İzmit Hastanesi’nde Doğurganlık Dönemi Kadınların Aile Planlaması ve Danışmanlığı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006;1(2):51-64.
 • OZAN S, ARAS Ş, SEMİN SS, ORÇİN E. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ. 2004.
 • Kapamadzija A, Bjelica A, Segedi D. Sex knowledge and behavior in male high school students. medicinski pregled. 2000;53(11-12):595-9.
 • Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009;7(2):105-13.
 • Tüzün H, İlhan F, Ceyhan MN, Maral I. Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve tutumları. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2005;2(3):197-203.
 • Özalp S, Tanır HM, Ilgın H. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Duzce Medical Journal. 2011;14(3).
 • Aslan E, Bektaş. H, Başgöl Ş. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. 2014;23(5):174-82.
 • Clark LR, Jackson M, Allen-Taylor L. Adolescent knowledge about sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. 2002;29(8):436-43.
 • Obiechina NJ, Diwe K, Ikpeze O. Knowledge, awareness and perception of sexually transmitted diseases (STDs) among Nigerian adolescent girls. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2002;22(3):302-5.
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Original Research
Authors

Elif Okşan Çalıkoğlu

Banu Bedir

Sinan Yılmaz

Ayşegül Aydın

Publication Date August 18, 2017
Submission Date June 14, 2017
Acceptance Date August 1, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Çalıkoğlu, E. O., Bedir, B., Yılmaz, S., Aydın, A. (2017). Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases. Family Practice and Palliative Care, 2(2), 12-17. https://doi.org/10.22391/920.321473
AMA Çalıkoğlu EO, Bedir B, Yılmaz S, Aydın A. Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases. Fam Pract Palliat Care. August 2017;2(2):12-17. doi:10.22391/920.321473
Chicago Çalıkoğlu, Elif Okşan, Banu Bedir, Sinan Yılmaz, and Ayşegül Aydın. “Health Knowledge of Medical Students about Family Planning and Sexually Transmitted Diseases”. Family Practice and Palliative Care 2, no. 2 (August 2017): 12-17. https://doi.org/10.22391/920.321473.
EndNote Çalıkoğlu EO, Bedir B, Yılmaz S, Aydın A (August 1, 2017) Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases. Family Practice and Palliative Care 2 2 12–17.
IEEE E. O. Çalıkoğlu, B. Bedir, S. Yılmaz, and A. Aydın, “Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases”, Fam Pract Palliat Care, vol. 2, no. 2, pp. 12–17, 2017, doi: 10.22391/920.321473.
ISNAD Çalıkoğlu, Elif Okşan et al. “Health Knowledge of Medical Students about Family Planning and Sexually Transmitted Diseases”. Family Practice and Palliative Care 2/2 (August 2017), 12-17. https://doi.org/10.22391/920.321473.
JAMA Çalıkoğlu EO, Bedir B, Yılmaz S, Aydın A. Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases. Fam Pract Palliat Care. 2017;2:12–17.
MLA Çalıkoğlu, Elif Okşan et al. “Health Knowledge of Medical Students about Family Planning and Sexually Transmitted Diseases”. Family Practice and Palliative Care, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 12-17, doi:10.22391/920.321473.
Vancouver Çalıkoğlu EO, Bedir B, Yılmaz S, Aydın A. Health knowledge of medical students about family planning and sexually transmitted diseases. Fam Pract Palliat Care. 2017;2(2):12-7.

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505