Yazım Kuralları

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care) hem uluslararası (DOAJ ve Index Copernicus) hem de ulusal (Tr-Dizin/Ulakbim) indeksli, hakemli, açık erişimli ve ücretsiz değerlendirme ve yayın yapan, güncel ve periyodik olarak yılda 3 sayı yayınlanan bir dergidir. Ancak kabul veya red şartına bağlı olmayan bir başvuru ücreti, makalenin dergi kapsamına uygunluğu denetlendikten sonra talep edilmektedir (25-100$, 07 Mart 2020 tarihinden itibaren). Yağmacı/şaibeli dergiler hakkında yazar aydınlatma metnini görmek için buraya tıklayınız.

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin multidisipliner ve biyopsikososyal yaklaşımına katkı sağlayabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde başvuruya-değerlendirmeye alan -ancak kabul sonrası sadece İngilizce yayınlayan- bir dergidir. Tüm tıp bilimlerinden (dahili, cerrahi, temel, vb) yapılacak başvurular bu amaca yönelik olduğu takdirde dergimizde yer bulacaktır.

Makale gönderisi için tüm dosya ve yazım kuralları makale gönderme süreci içerisinde halihazırda bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Bu sebeple vakit kaybetmeden Makale Gönder 'e basınız.

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

Yazarlar aşağıdaki beş dosyayı düzenleyerek sisteme yüklemelidir. Makalelerinizi kapak ve makale şablonları içindeki açıklamalara göre düzenleyiniz (aşağıdaki 3. ve 4. dosya).

İngilizce başlık ve özet revizyon gerekeceği için başvuru sırasında zorunlu değildir.

 1. Copyright Transfer Form
 2. ICMJE Form
 3. Cover File (Kapak Dosyası)
 4. Full Text (without author names) (Tam Metin-yazar adı olmamalı)-Research Article (Araştırma Makalesi)
 5. Full Text (without author names) (Tam Metin-yazar adı olmamalı)-Case Report (Vaka Sunumu)
 6. Ethical Approval


Genel Format

 The standard structure of the body of research articles must be in order and with that titles as below. (without item numbering)
o Bir araştırma makalesinin gövdesi aşağıdaki başlıklar ve sırayla olmalıdır. (madde numaralandırmaları kullanılmadan)

1. English title
2. English (ABSTRACT): 300-600 words (instead of title and keywords)
        a. Introduction:
        b. Methods:
        c. Results:
        d. Conclusions:
        e. Keywords: Must be three to five keywords and checked with https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand
3. Turkish title
4. Turkish abstract (ÖZ): 300-600 kelime (başlık ve anahtar kelimeler hariç)
        a. Giriş:
        b. Yöntem:
        c. Bulgular:
        d. Sonuç:
        e. Anahtar kelimeler:
5. Keypoints: Key Results: 2-4 items derived from your research; each one should be a single sentence.
(Anahtar Sonuçlar: 2-4 adet, araştırmanızla elde edilmiş, her biri tek cümle olmalıdır)
        a. …
        b. …
6. Introduction (Giriş)
7. Methods (Yöntem)
8. Ethical approval, informed consent and permissions
        a. Ethics Committee title, date, and the number
        b. Informed consent
        c. Permissions
9. Statistical analysis
10. Results (Bulgular)
        a. Tables and figures
11. Discussion (Tartışma)
12. Limitations (Kısıtlılıklar)
13. Conclusion (Sonuç)
        a. recommendations for future research
14. Conflict of interest: Write whether there is a conflict of interest and attach the following author contribution table
    (Çıkar çatışması olup olmadığını yazınız ve aşağıdaki yazar katkı tablosunu ekleyiniz)


Author ContributionsAuthor Initials
SCD 
Study Conception and Design
BY, TOK, EP, EO, YHE
AD 
Acquisition of Data
BY, TOK, EO
AID 
Analysis and Interpretation of Data
BY, EP
DM 
Drafting of Manuscript
BY, TOK, EO, YHE
CR 
Critical Revision
BY, EP, YHE
15. Financial support (Finansal destek): Finansal destek alıp almadığınızı beyan ediniz

16. Acknowledgments (Teşekkür)

17. Prior publication: It should be reported that it was not presented as a paper or published in another journal beforehand, or if a paper was made, the congress name, year, city, country information should be given. (Öncesinde bildiri olarak sunulmadığı veya başka dergide yayınlanmadığı bildirilmeli veya bildiri yapıldıysa kongre adı, yıl, şehir, ülke bilgisi verilmelidir.)

18. References: References should be numbered with the list button on the Word menu. (Kaynaklar, Word menüsünde yer alan sıralama butonuyla numaralandırılmalıdır)

 1. Kaynak numaralandırılmasında WORD’ün kendi numaralandırması ve yazım stili kullanılmalıdır. Referans programının kendi stil ve numaralandırmasıyla doğruca göndermeyiniz. (Aksi takdirde mizanpajda düzeltilemiyor)
 2. Kaynak yazımında italik-kalın-Türkçe karakter olmamalı (Özellikle yazarlarda). Özel kelime ve kısaltmalar hariç büyük harf kullanılmamalı. IgM, Vitamin D ya da Turkish doğru örneklerdir. Başka bir yanlış örnek: Risk Factors Associated With Disease Severity And Length Of Hospital Stay İn Covıd-19 Patients (Özel kelimeler hariç tümü küçük harf olmalıdır)
 3. Yazar adları 6 yazara kadar yazılmalı, yazar soyisim ve isimleri arasında sadece boşluk olmalı, nokta olmamalı, daha çok yazar var ise 7. yerine et al yazılarak sonlandırılmalıdır. Örn. Cagdas IO, Gulnur IC, Sirin A, Sennur U, Adiyaman F, Soyisim A, et al.
 4. Yazar adlarında Türkçe karakterler İngilizce karakterlere uyarlanmalıdır (İ>I, ü->u, ş->s, ç->c, ö>o gibi)
 5. Makale başlıkları İngilizce olmalı, eğer içeriği tamamen İngilizce değil ise bu başlık [köşeli parantez] içine alınmalı ve yanına parantez içinde hangi dilde ise örneğin Türkçe ise (in Turkish) yazılmalıdır. Örn. [Parents’ attitudes and behaviors related with feverish children] (in Turkish)
 6. Dergi adlarının İngilizcesi ve kısa adı yazılmalıdır. Ör. Fam Palliat Care gibi, aralarında nokta olmadan. Online arama sitesini kullanınız: https://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations
 7. Kaynaklar Yıl;Cilt(Sayı):Sayfa aralığı şeklinde olmalı. Örn. 2019;1(2):1025-9 (son sayfa kısaltılmalı 1029 yerine 9, 1034 yerine 34 gibi) (parantez içindeki yayınlandığı sayı numarası sıklıkla atlanmaktadır)
 8. Kaynağın yazımını takiben, DOI adresinin TIKLANABİLİR linki olmalıdır. DOI olmaması şartıyla PUBMED adresinin yine tıklanabilir linki kabul edilebilir. (Link tıklanamıyor ise geçersizdir)
  Örn. Soc Sci Med 2008;66(2):1828-40. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.025
  DOI yoksa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27882020 (sadece biri yazılır)

 9. Kaynak bir dergi değil de bir web sayfası ise (dergi ise K8’e uymalı) tanımlayıcı bilgilerin sonuna Available at: https://www.ajol.info/index.php/sajs/article/view/106818/96733 (Access Date: March 18, 2019) yazılmalıdır
 10. Kaynakların https://doi.crossref.org/simpleTextQuery adresinden taranarak varsa tümünün DOI’si bulunmalı ve teyit edilmeli, ayrıca tüm referansların en az %70’inin DOI numaralı referans olmasının sağlanması
 11. Tez ve sözlü/poster bildiriler, baskı öncesi makaleler (Pre-prints) güncel(son 3 yılda) ve bir bulguyu ilk ortaya koymadığı takdirde referans alınmaması
 12. İndekslerden düşmemek ve diğer yazarların da hakkını korumak için HARFİ HARFİNE revizyonda katı olduğumuzu anlayışla karşılamanızı rica ederiz. Bu kural daha sonra sizin de emeğinizi koruyacaktır.Yazılarda metot bölümü ayrıntılı belirtilmeli. 

Çalışma daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuşsa, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Makale başvurularınızda önereceğiniz hakem var ise, muhtemel iki hakemin adlarını, adreslerini, e-posta adreslerini de belirtiniz. Editörlerin önerilen hakemlere başvurup başvurmama hakkı saklıdır.

Kapak sayfasında yazının başlığı ve yazının kategorisi (araştırma yazısı, derleme, vaka bildirisi, editörlere mektup vb.), yazarların adları ve unvanları, makalenin gönderildiği kurumun açık adı, yazışma yapılacak yazarın adı, adresi, telefon ve faks numarası (varsa), elektronik posta adresi ve Orcid numarası bulunmalıdır.

Bilimsel yazılarda, Türkçe ve İngilizce özetleri takiben uygun dilde Index Medicus "Medical Subject Headings" a uygun en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir. Bilimsel makalelerdeki Türkçe anahtar kelimelerin "Türkiye Bilim Terimleri" arasından seçilmesi, yazarların http://www.bilimterimleri.com ve http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adreslerinden yararlanmaları gerekmektedir. 

Ana metin 3000 kelimeyi aşmamalı (özet, kaynaklar, tablo ve şekiller hariç), maksimum 30 referans olmalıdır.

Derlemeler: 

Davet üzerine yazılan derleme yazılarında, konuyla ilgili yeni gelişmeler yazarın deneyimleri ile ele alınmalıdır. Bölümsüz, kısa, açıklayıcı Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Özet 400 kelimeyi, ana metin ( özet, kaynak, tablo, şekil hariç) 5000 kelimeyi aşmamalı, yazar sayısı beşi, kaynak sayısı altmış adedi geçmemelidir.

Olgu Sunumları:

Özet kısa, açıklayıcı, 600 kelimeyi geçmemelidir.

Olgu sunumları şu bölümlerden oluşmalıdır:

Yazının tümü (kaynaklar, tablo ve şekiller hariç) 1200 kelimeyi geçmemeli, en fazla 5 yazar adı, 10 kaynak ve 5 tablo veya şekil verilmelidir.

Editöre Mektup

Kaynaklar hariç 500 kelimeyi aşmamalıdır. Özet gerekmemektedir, en fazla 4 yazarı, 5 referansı, 1 şekil veya tablosu olmalıdır.

Kaynaklar

Alıntı biçimleri için, lütfen ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References” adresine başvurunuz.

Kaynaklar, yazıdaki sıralamasına göre yazılmalı ve cümle sonundaki noktadan önce köşeli parantez içinde belirtilmelidir [1]. 

Kaynak olarak gösterilen makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmelidir. Yedi veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp "ve ark." eklenmelidir.

Web referansı kaynak olarak kullanılacaksa, adres, başlık ve erişim tarihi eklenmelidir.

Kaynak Dergi adı kısaltmaları  Index Medicus’a göre olmalıdır. kısaltması bulunmayan dergilerin tam adı yazılmalıdır.

Makaleden alıntı için, yazarların soyadları ve adlarının baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir. Bir cilt boyunca devam eden numaralandırma sistemi olan bir dergiden atıf yapılacaksa, parantez içindeki sayı numarası verilmeyebilir. Sayılar arası noktalama işaretleri sonrası boşluk bırakılmamalıdır.

Korytina G, Kochetova O, Akhmadishina L, Viktorova E, Victorova T. Polymorphisms of cytochrome P450 genes in three ethnic groups from Russia. Balkan Med J. 2012;29:252-60.

Kısaltması olmayan dergi adı aynen verilmelidir:

Uğurluoğlu C, Kalaycı MU, Pak I. Nonpalpabl meme lezyonlarında Radyolojik-Patolojik Korelasyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2004;18:37-40.

Kitaptan alıntı:

Tos M. Cartilage tympanoplasty. 1st ed. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag; 2009.

Tek yazarlı kitaptan belirli sayfa(lar)dan alıntı:

Doğan O. Davranış Bilimleri. 2. Baskı, Sivas: Önder Matbaası; 1999:41-49.

Çok yazarlı bir kitaptaki çok yazarlı bir bölümden alıntı için:

Schulz JE, Parran T Jr. Principles of identification and intervention. In: Principles of Addicton Medicine, Graham AW, Shultz TK (editors). American Society of Addiction Medicine, 3rd ed., Baltimore: Williams&Wilkins; 1998:1-10.

Editörler aynı zamanda kitabın içindeki metin ya da metinlerin yazarı ise (önce alınan metin ve takiben kitabın ismi şeklinde):

Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In: Headache. First ed., New York: Springer-Verlag;1988:45-67.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:

Milkman HB, Sederer LI. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri. Doğan Y, Özden A, İzmir M. (Çevirenler) 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 1994:79-96.

Tezden alıntı için:
Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara; 1992.

Kongre bildirileri için:
Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, Yıldız M. Görsel halüsinasyonla seyreden bir şigelloz olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 22-27 Eylül 2000, Antalya: Mars Matbaası; 1994:53-56.

İnternet sitesinden alıntılar için site adı, URL adresi, varsa yazar adları erişim tarihi eksiksiz verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı [İnternet]. http://www.sb.gov.tr/TR/dosya/1-90491/h/ek-1-kamu-saglik-hizmetleri-satistarifesi.xlsx (Erişim Tarihi: 14.01.2014).

DOI veya PMID linki verilmelidir, 

Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practice in Germany: Result of National Survey. Evid Based Complement Alternat Med 2011

http://dx.doi.org/10.22391/fppc.396057 veya https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27882020

 

Makale sayfa düzeni her yönden 1,27 cm boşluk olacak şekilde, Microsoft Word™ (ver. 7.0 ve üstü), Times New Roman Türkçe karakteri ile 9 punto ve 1,15 satır aralığı ile yazılmalıdır. Metinde yapılan kısaltmalarda ayraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (Örn, Tüberküloz için: Tbc’nin, Tbc'un değil). Yazılarda "System International" (SI) birimleri kullanılmalıdır. Tablo ve grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır. Kısaltmalar özet ve metinde ilk geçtikleri yerde açık yazılıp, parantez içinde kısaltma verilmek kaydıyla, kullanılabilirler.

Türkçe ve İngilizce  başlık,

Türkçe ve İngilizce özet (vakanın özelliği ile neden sunulmaya değer olduğu belirtilmelidir),

Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler

Introduction,

Case Presentation (Tables, figures),

Discussion,

Conclusion,

References.

 1. İstatistik Bilgi

  Kullanılan istatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bilgili bir okuyucunun rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir.  İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller  tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı, istatistiksel yönteme dair açıklama verilmelidir. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar mümkünse belirtilmelidir. 

  Sonuçların sunumunda, özellikle ortalama ve yüzdelik verirken,  ondalıklı hanelerin gösteriminde virgülden sonra sonra 2 hane kullanılmalı (112,2 yerine; 112,20 veya 112,21 gibi). P, t, Z değerleri istisnadır ve virgülden sonra 3 hane verilmelidir (p<0,05 yerine tam değer p=0,001). Tam sayı dışındaki gösterimlerde noktadan sonra iki hane, istatistiksel değerlerin (p,t,z,F,Ki-Kare gibi) noktadan sonra üç hane değerlerin sunulması" ile " p değerlerinin sunumunda p<0.05 veya p>0.05 yerine test istatistiği ile birlikte tam p değerinin (bu değerin yüzde birden küçük olması durumunda p<0.01, binde birden küçük olması durumunda ise p<0.001 hariç) gösterilmesi gerekmektedir.

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA